Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
26650597   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa - firma M-GEO Zbigniew Milewski. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Protokół kontroli problemowej

przeprowadzonej w firmie „M-GEO” Zbigniew Milewski 18-200 Wysokie Mazowieckie,
ul. Długa 78 NIP 722-103-74-36, REGON 450168389.

Kontrolę, przeprowadził zespół kontrolny Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w składzie:

1. Mirosława Dudar – Kierownik Oddziału Nadzoru Geodezyjno – Kartograficznego, na podstawie upoważnienia do kontroli Nr RR.XII.JK.0939-59/06 z dnia 22 sierpnia 2006 roku, nr legitymacji służbowej 23,

2. Jarosław Kapica – inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia do kontroli
Nr RR.XII.JK.0939-61/06 z dnia 22 sierpnia 2006 roku, nr legitymacji służbowej 22,

3. Hubert Filipowicz – inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia do kontroli
Nr RR.JK.XII 0939 – 60/06 z dnia 22 sierpnia 2006 roku, nr legitymacji służbowej 24.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 24 sierpnia 2006 roku.

Temat kontroli: Przestrzeganie przepisów dotyczących geodezji i kartografii przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego w okresie od 1 stycznia 2004 do 30 kwietnia 2006 roku.

W trakcie kontroli zbadano:

1. posiadanie uprawnień zawodowych, przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii,

2. wypełnianie przez jednostkę obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji uzyskanych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

3. zgodność wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji i kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie.

na podstawie następujących przepisów prawnych:

- ustawa z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst
z 2000 roku, Dz. U. Nr 100, poz. 1086 ze zm, jednolity tekst z 2005 roku Dz. U. Nr 240, poz. 2027);

– ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst
z 2004 Dz. U. Nr 261, poz. 2603);

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (jednolity tekst z 2000 roku Dz. U. Nr 106, poz. 1126 ze zm.);

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 roku w sprawie określenia materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U. Nr 49, poz. 493);

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 roku w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837);

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 roku w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego sytemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297);

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454);

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453);

- rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133);

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 roku w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz. U. Nr 25, poz. 130);

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663),

Podstawę prawną działania kontrolowanej jednostki stanowią wpisy do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie (zaświadczenie z dnia
14 grudnia 2004 roku Nr Or.6411-1897/02, nr wpisu w rejestrze 1897) oraz zaświadczenie Urzędu Statystycznego w Białymstoku z dnia 06 stycznia 2003 roku o nadanie statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON Nr 450168389 oraz decyzja z dnia 05 kwietnia 1996 roku w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP 722-103-74-36

W trakcie prowadzenia kontroli wyjaśnień udzielał – Zbigniew Mariusz Milewski prowadzący jednostkę.

1. Posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.

W kontrolowanej jednostce samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, w rozumieniu przepisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, pełni Zbigniew Mariusz Milewski legitymujący się świadectwem uprawnień zawodowych
Nr 15449, zakres 1, 2, 4.

2. Wypełnianie przez jednostkę obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywanie materiałów i informacji uzyskanych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W okresie od 1-go stycznia 2004 roku do 30 kwietnia 2006 roku kontrolowana jednostka zgłosiła w powiatowych ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej funkcjonujących na terenie województwa podlaskiego 561 prac geodezyjnych i kartograficznych (odpowiednio 2004-214; 2005-235; 2006 do dnia 30 kwietnia 2006 roku - 112),

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono naruszenia przez firmę „M-GEO” Zbigniew Milewski, obowiązku wynikającego z art. 12 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne tj. przyjęte do realizacji prace geodezyjne zgłaszane były przez jednostkę we właściwych miejscowo ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. W wyniku kontroli stwierdzono, iż kontrolowana jednostka do dnia 30 kwietnia 2006 roku nie przekazała do zasobu materiałów i informacji powstałych w wyniku wykonania n/w prac geodezyjnych:

Ø skreślony

Ø Nr rob. 141/2003 obręb Czaplino – Mińce, powiat Białystok,

Ø Nr rob. 25/2004 obręb Kapłań,

Ø Nr rob. 49/2004 obręb Lubowicz Kąty,

Ø Nr rob. 108/2004 obręb Wysokie Mazowieckie,

Ø Nr rob. 189/2004 obręb Gnaty Soczewka,

Ø Nr rob. 209/2004 obręb Winna Poświętna,

Ø Nr rob. 220/2004 obręb Lubowicz Wielki,

Ø Nr rob. 42/2005 obręb Lubowicz Wielki,

Ø Nr rob. 233/2005 obręb Trojanowo,

Ø Nr rob. 235/2005 obręb Trojanowo,

Powyższe ustalono na podstawie porównania zapisów rejestru prac przyjętych do wykonania z wykazami prac geodezyjnych zgłoszonych przez tę jednostkę w poszczególnych ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

3. Zgodność wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji i kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie.

W celu sprawdzenia zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z obowiązującymi przepisami prawa, skontrolowano wyszczególnione poniżej prace geodezyjne:

1) inwentaryzacja budynku działka nr 1829/4, m. Wysokie Mazowieckie ul. Mickiewicza, rob. nr 201/2005 zarejestrowana w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wysokiem Mazowieckiem KERG – 2280-141/2005;

2) inwentaryzacja budynku, m. Wysokie Mazowieckie, działka nr 1968/1, ul. Jankowskiego, rob. nr 232/2005, zarejestrowana w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wysokiem Mazowieckiem KERG – 2280-155/2005;

3) inwentaryzacja budynku, działka nr 1566, m. Wysokie Mazowieckie, ul. Mystkowska, rob. nr 108/2005 zarejestrowana w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wysokiem Mazowieckiem KERG – 2280-72/2005;

4) inwentaryzacja budynku, działka nr 1675, m. Wysokie Mazowieckie, ul. Żeromskiego, rob. nr 123/2005 zarejestrowana w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wysokiem Mazowieckiem KERG – 2280-83/2005;

5) projekt podziału działki nr 781/2 m. Wysokie Mazowieckie ul. Szpitalna, robota
nr 183/2006 zarejestrowana w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wysokiem Mazowieckiem KERG 2280–80/2006.

W wykonaniu w/w prac geodezyjnych stwierdzono następujące uchybienia:

a) praca geodezyjna – inwentaryzacja budynku działka nr 1829/4, m. Wysokie Mazowieckie ul. Mickiewicza, rob. nr 201/2005

– szkic polowy,

· brak informacji o rodzaju utrwalenia punktów osnowy geodezyjnej wykorzystywanych do pomiaru – §40, ust. 1 instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”;

· brak miar kontrolnych (czołówek) mierzonych budynków §17 instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”;

· brak pomiaru kontrolnego przy nawiązaniu jednokierunkowym z tzw. bagnetu (st1) – §33 ust.4 instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe,

· przy rysowaniu szkiców polowych należy stosować znaki umowne przewidziane w instrukcji K-1 „Mapa zasadnicza” (dotyczy punktów osnowy) – §40 instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”;,

– raport z wyników pomiaru nie zawiera daty oraz podpisu wykonawcy §16, ust. 6 instrukcji technicznej O-1 „Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych”.

b) praca geodezyjna – inwentaryzacja budynku, m. Wysokie Mazowieckie, działka nr 1968/1, ul. Jankowskiego, rob. nr 232/2005,

– szkic polowy,

· brak informacji o rodzaju utrwalenia punktów osnowy geodezyjnej wykorzystywanych do pomiaru – §40, ust. 1 instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”;

· brak pomiaru kontrolnego przy nawiązaniu jednokierunkowym z tzw. bagnetów – §33 ust.4 instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”;

· zaleca się, by pomiar szczegółów sytuacyjnych wykonywać w nawiązaniu do punktów osnowy ściennej należących do dwóch lub więcej rozet;

· przy rysowaniu szkiców polowych należy stosować znaki umowne przewidziane w instrukcji K-1 „Mapa zasadnicza” (dotyczy punktów osnowy) – §40 instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”;

– raport wyników pomiaru nie zawiera daty oraz podpisu wykonawcy §16, ust. 6 instrukcji technicznej O-1 „Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych”.

c) praca geodezyjna – inwentaryzacja budynku, działka nr 1566, m. Wysokie Mazowieckie, ul. Mystkowska, rob. nr 108/2005,

– szkic polowy:

· brak informacji o rodzaju utrwalenia punktów osnowy geodezyjnej wykorzystywanych do pomiaru – §40, ust. 1 instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”;

· brak pomiaru kontrolnego przy nawiązaniu jednokierunkowym z tzw. bagnetu – §33 ust.4 instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”;

· przy rysowaniu szkiców polowych należy stosować znaki umowne przewidziane w instrukcji K-1 „Mapa zasadnicza” (dotyczy punktów osnowy) – §40 instrukcji technicznej G-4 „pomiary sytuacyjne i wysokościowe”;

· zaleca się, by pomiar szczegółów sytuacyjnych wykonywać w nawiązaniu do punktów osnowy ściennej należących do dwóch lub więcej rozet;

– raport wyników pomiaru nie zawiera daty oraz podpisu wykonawcy §16, ust. 6 instrukcji technicznej O-1 „Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych”.

d) praca geodezyjna – inwentaryzacja budynku, działka nr 1675, m. Wysokie Mazowieckie, ul. Żeromskiego, rob. nr 123/2005:

– szkic polowy:

· brak informacji o rodzaju utrwalenia punktów osnowy geodezyjnej wykorzystywanych do pomiaru – §40, ust. 1 instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”;

· brak elementu kontrolnego przy konstrukcji stanowiska swobodnego oznaczonego na szkicu nr 1 – § 26, ust. 1 instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”;

· zaleca się, by pomiar szczegółów sytuacyjnych wykonywać w nawiązaniu do punktów osnowy ściennej należących do dwóch lub więcej rozet;

· przy rysowaniu szkiców polowych należy stosować znaki umowne przewidziane w instrukcji K-1 „Mapa zasadnicza” (dotyczy punktów osnowy),

· przy pomiarze konturów budynków metodami bezpośrednimi należy mierzyć występy i wgłębienia większe od 0,3 m - § 74, ust. 1 instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjno wysokościowe”.

– raport wyników pomiaru nie zawiera daty oraz podpisu wykonawcy §16, ust. 6 instrukcji technicznej O-1 „Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych”.

e) praca geodezyjna – projekt podziału działki nr 781/2 m. Wysokie Mazowieckie ul. Szpitalna, robota nr 183/2006

– szkic podstawowy:

· brak informacji o rodzaju utrwalenia punktów osnowy geodezyjnej wykorzystywanych do wyniesienia projektu podziału – §40, ust. 1 instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”;

– na mapie wstępnego projektu podziału brak podpisu wykonawcy – §16, ust. 6 instrukcji technicznej O-1 „Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych”.

– raport obliczeń oraz obliczenia powierzchni użytków nie zawierają daty oraz podpisu wykonawcy §16, ust. 6 instrukcji technicznej O-1 „Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych”;

– w operacie technicznym brak protokołu badania ksiąg wieczystych;

– protokół przyjęcia przebiegu granic zawiera nieaktualną podstawę prawną przeprowadzanych czynności, a opisane w nim czynności nie odpowiadają czynnościom faktycznie przeprowadzonym na gruncie,

– niedopuszczalne jest zawiadomienie stron o czynnościach przyjęcia przebiegu granic telefonicznie – §6, ust. 5 rozporządzenia rady ministrów z dnia
7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz art. 32 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne.

Kontrolujący przed przystąpieniem do kontroli wpisali się do książki kontroli zewnętrznych pod poz. 1

Prowadzący kontrolowaną jednostkę został poinformowany o prawie do zgłaszania zastrzeżeń, odnośnie ustaleń zawartych w protokole, w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokółu.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz przekazano jednostce kontrolowanej.

Białystok, 05 październik 2006 roku.

Jednostka kontrolowana

Kontrolujący:

GEODETA UPRAWNIONY

Mirosława Dudar /-/

/-/

mgr inż. Zbigniew Mariusz Milewski

Hubert Filipowicz /-/

Zaśw. Nr 15449, Min. Gosp. Prz. I Bud.

Jarosław Kapica /-/


Publikator: Hubert Filipowicz Data utworzenia:  12.10.2006 15:25:26
Data publikacji:  12.10.2006 15:25:26
Data modyfikacji:  12.10.2006 15:25:26 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl