Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Informacja publiczna
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25081938   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola Urzędu Gminy Jeleniewo. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Białystok, 4 października 2006 roku

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

w Białymstoku

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

-10-

PN.III.WWW.0932/39/06

Pan

Sławomir Adam BIELSKI

Wójt Gminy Jeleniewo

Na podstawie art. 86 i 88 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) i art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1452, z 2004 r. Nr 33, poz. 287 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 288, Nr 90, poz. 757 i Nr 175, poz. 1462) w dniach 21, 22, 25 – 27 września 2006 roku Wydział Prawny i Nadzoru Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadził w podległym Panu Urzędzie Gminy kontrolę w zakresie realizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku publikowania oświadczeń majątkowych.

Kontrolą objęto rok 2005 i 2006 do dnia kontroli.

W czasie kontroli zbadano przestrzeganie przepisów prawa w zakresie udostępniania informacji publicznej oraz składania, analizowania i publikowania oświadczeń majątkowych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ustalenia kontroli zostały opisane w protokole kontroli podpisanym przez Pana w dniu 27 września 2006 roku.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie. Niemniej jednak nie zapewniono w siedzibie Urzędu Gminy udostępniania do powszechnego wglądu zbioru Monitora Polskiego B, czego wymagał art. 26 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Informując o powyższych ustaleniach proszę o podjęcie stosownych działań zmierzających do wyeliminowania stwierdzonej nieprawidłowości.

Jednocześnie informuję, że w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia może Pan zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia w sprawie zawartych w nim ocen, uwag i wniosku. W przypadku nieskorzystania z tej możliwości, proszę o poinformowanie mnie w ciągu 30 dni o sposobie wykorzystania uwag i wniosku pokontrolnego i podjętych działaniach w celu usunięcia nieprawidłowości lub o przyczynach niepodjęcia takich działań.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

/-/ Lidia Stupak

Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru


Publikator: Sebastian Tarnowski Data utworzenia:  2006-10-13 13:49:48
Data publikacji:  2006-10-13 13:49:48
Data modyfikacji:  2006-10-13 13:49:48 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl