Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Informacja publiczna
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25082193   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola Starostwa Powiatowego w Augustowie. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

w Białymstoku

Placówka Zamiejscowa w Łomży

18-400 Łomża, ul. Nowa 2

Protokół kontroli

Starostwa Powiatowego w AUGUSTOWIE

Kontrola została przeprowadzona 18, 21, 22 i 23 sierpnia 2006 roku przez starszego inspektora wojewódzkiego mgr Andrzeja Jankowskiego na podstawie upoważnienia dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (Nr 19/06 z 19 lipca 2006 roku).

Temat kontroli: realizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku publikowania oświadczeń majątkowych.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2005 roku do dnia kontroli.

Kierownikiem Starostwa i starostą augustowskim był od 19 listopada 2002 roku mgr inż. Franciszek Wiśniewski.

Wicestarostą augustowskim był od 19 listopada 2002 roku mgr Jarosław Szlaszyński.

Sekretarzem powiatu była od 17 grudnia 2002 roku mgr Barbara Łoboda.

Adres Starostwa: 16-300 Augustów, ul. 3 Maja 29; numer REGON: 790726009, numer NIP: 846-14-24-162.

Ustalenia kontroli:

I. Udostępnianie informacji publicznej.

1. Stosownie do art. 8a ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, zasady dostępu do dokumentów związanych z wykonywaniem zadań publicznych przez organy powiatu ustalono w § 7 Statutu Powiatu Augustowskiego przyjętego uchwałą Nr IV/12/98 Rady Powiatu z 21 grudnia 1998 roku (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 1999 r. Nr 6, poz. 51 i Nr 25, poz. 391, z 2001 r. Nr 42, poz. 731, z 2003 r. Nr 4, poz. 131 i Nr 104, poz. 1885).

Postanowiono tam m.in. (w § 7 ust. 4), że:

„Dostęp do dokumentów, o których mowa w ust. 3 i korzystania z nich oznacza, że: 1) każdy ma prawo do: a) wglądu do dokumentów, b) sporządzania notatek i odpisów dokumentów, c) otrzymania wyciągów z protokołów posiedzeń organów powiatu i komisji rady powiatu, d) kopiowania uchwał organów powiatu;

2) korzystanie z prawa dostępu do dokumentów może odbywać się jedynie na terenie Starostwa Powiatowego: a) w czasie godzin pracy Starostwa, b) w obecności pracownika Starostwa”.

Zarządzeniem Nr 14 z 25 maja 2005 roku starosta określił następujące zasady przekazywania klientom informacji o działalności Starostwa i organów Powiatu :

- informacja publiczna udostępniana jest w sekretariacie, w wydziałach Starostwa i na samodzielnych stanowiskach pracy, w BIP, w miesięczniku „Przegląd Augustowski”, na stronie internetowej www.augustowski.home.pl, w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie (§ 2),

- informacji o działalności organów Powiatu udzielają starosta i wicestarosta (§ 3 ust. 1),

- informacji o pracy i funkcjonowaniu Starostwa udzielają starosta, wicestarosta, sekretarz, skarbnik oraz naczelnicy wydziałów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach (§ 3 ust. 2),

- naczelnicy wydziałów i samodzielne stanowiska pracy mają obowiązek systematycznego przygotowywania i przekazywania do Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu informacji w formie elektronicznej i pisemnej (§ 4 ust. 1),

- pracownik Wydziału Promocji i Powiatu, po uzgodnieniu ze starostą lub wicestarostą, zamieszcza informacje na stronie internetowej, w BIP lub przekazuje mediom (§ 4 ust. 2).

2. Powiat Augustowski posiadał swoją stronę w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.umwp-podlasie.pl/bip/powiat/augustów(wejście do BIP możliwe było również przez inną - własną - stronę internetową gminy www.augustowski.home.pl).

Na łamach tego teleinformatycznego publikatora, zwanego w skrócie BIP, zamieszczono już niemal wszystkie informacje wskazane w art. 8 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, a m.in. Statut Powiatu, protokoły sesji Rady Powiatu odbytych od początku kadencji, uchwały Rady podjęte w bieżącej kadencji (w tym także projekty rocznych budżetów powiatu, przyjęte budżety oraz sprawozdania z ich realizacji), przyjęte programy i strategie dotyczące realizacji zadań publicznych, przedmiot działania i kompetencje organów powiatu oraz ich dane personalne, wykaz jednostek organizacyjnych oraz różne dane na ich temat (m.in. dane teleadresowe, przedmiot działania, status prawny, kompetencje i personalia kierowników), natomiast statuty i dane o posiadanym majątku znajdowały się na ich stronach BIP, Regulamin Organizacyjny Starostwa, sposoby przyjmowania i załatwiania poszczególnych spraw indywidualnych, wykaz prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych, dane o środkach trwałych i długu publicznym, aktualne ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze i o przetargach dotyczących zamówień publicznych i sprzedaży nieruchomości.

Do BIP wprowadzono również wzmiankę o sposobie udostępniania informacji nie zamieszczonych w Biuletynie.

W okresie kontroli do Biuletynu nie wprowadzono jeszcze protokołów posiedzeń komisji Rady, projektów uchwał Rady i Zarządu Powiatu, uchwał Zarządu i zarządzeń starosty, dokumentacji przebiegu i efektów kontroli przeprowadzonych przez organy powiatu i zewnętrzne organy kontrolne (zamieszczono jedynie zalecenia wydane po kontroli przeprowadzonej w 2004 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących), okresowych sprawozdań i informacji dotyczących działalności starosty, Rady i jej komisji oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, danych o ciężarach publicznych i udzielonej przez powiat pomocy publicznej, wartości niektórych składników majątku powiatu (art. 6 ust. 1 punkty 1a, 1b, 1c, 4a, 4c, 4d, 5c i 5d w związku z art. 8 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej).

3. Stosownie do § 7 ust. 5 Statutu, o zwołanych sesjach powiadomiono mieszkańców powiatu poprzez wywieszenie (co najmniej 7 dni wcześniej) na tablicy ogłoszeń w Starostwie (na parterze, przy schodach, na prawo od drzwi wejściowych) podpisanego przez przewodniczącego zawiadomienia wskazującego termin, miejsce i porządek obrad; takie zawiadomienia wysyłano do radnych, redaktorów prasy lokalnej, wójtów (burmistrzów) gmin wchodzących w skład powiatu oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży.

Ponadto, na stronie internetowej powiatu zamieszczano wersję elektroniczną w.w. dokumentu.

Powyższe czynności nie były odzwierciedlone w aktach.

Statut Powiatu w § 7 ust. 5 stanowił: „Informacja o miejscu,, terminie i otwartym dla publiczności charakterze obrad rady powiatu zamieszczana jest na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego co najmniej 7 dni przed planowaną sesją”.

O zwołanych posiedzeniach komisji Rady poinformowano mieszkańców poprzez wywieszenie na wspomnianej tablicy informacyjnej jednego egzemplarza zawiadomienia wysłanego do członków komisji.

Statut nie określił sposobu podawania do publicznej wiadomości informacji o zwołaniu posiedzenia komisji.

Zapewniono warunki lokalowe umożliwiające mieszkańcom dostęp do posiedzeń Rady i jej komisji (na sali obrad wyznaczono odrębne miejsca dla publiczności)

4. Na głównej tablicy ogłoszeń w Starostwie (parter, przy schodach, na prawo od drzwi wejściowych) zamieszczono następujące informacje:

a) „Szanowny Kliencie !

Dokumenty wynikające z wykonywania zadań publicznych przez organy Powiatu, w tym protokoły sesji Rady Powiatu oraz posiedzeń Zarządu Powiatu i komisji Rady, są udostępniane w pokoju nr 26 (II piętro) Starostwa”.

b) Szanowny Kliencie !

W pokoju nr 26 można zapoznać się z uchwałami Rady Powiatu oraz zbiorem aktów prawa miejscowego.

W pokoju nr 20 udostępniane są zbiory Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego oraz system obsługi prawnej LEX, w tym treść Monitorów Polskich B”.

c) „Szanowny Kliencie !

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta (pok. nr 1).

Statut Powiatu w § 33 ust. 4 stanowił, że „Protokół z sesji rady powiatu wykłada się do publicznego wglądu na 7 dni przed terminem sesji w siedzibie Starostwa oraz w sali obrad przed rozpoczęciem i podczas trwania obrad”.

Miejscem wyłożenia protokołów był pokój Nr 26, w którym mieściło się stanowisko pracy prowadzące obsługę Rady i jej komisji.

5. Urząd dysponował drukami pisemnego wniosku o udostępnienie informacji publicznej (jego treść była zgodna ze wzorem zamieszczonym w BIP).

Nie założono rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej, prowadzono natomiast spis spraw do przedmiotowej teczki.

Od początku 2005 roku odnotowano dwa wnioski. Z otrzymanych wyjaśnień wynikało, że w analizowanym okresie nie zgłoszono oficjalnie ustnych wniosków.

Sposób postępowania z otrzymanymi wnioskami był następujący:

a) Wniosek mieszkańca Augustowa z 8 listopada 2005 roku (wpłynął tego samego dnia) dotyczył wydania kserokopii wskazanych stron aneksu do programu restrukturyzacyjnego SP ZOZ w Augustowie. Wniosek sporządzono na druku, który udostępniono zainteresowanemu - na tym samym druku był również jego drugi podpis, złożony obok słowa „Otrzymałem”, i podpis sekretarz załatwiającej sprawę.

b) Wniosek redaktora „Przeglądu Powiatowego” z 6 czerwca 2006 roku (wpłynął tego samego dnia) dotyczył udostępnienia do wglądu oświadczeń majątkowych radnych. Na wniosku tym znajdowała się dyspozycja sekretarza „Pani… Uzgodniono z Przewodniczącym” oraz adnotacja w.w. pracownicy o treści „Przewodniczący Rady Powiatu w rozmowie telefonicznej wyraził zgodę n udostępnienie Pani Redaktor oświadczeń majątkowych radnych”.

Na powyższym wniosku inspektor ds. obsługi Rady i Zarządu odnotowała: „W dniu 6.06.2006. udostępniono do wglądu wnioskodawcy oświadczenia majątkowe radnych” oraz złożyła swój podpis i odcisk pieczęci podpisowej.

Podczas załatwiania opisanych wyżej spraw nie pobrano opłat, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Nie ustalono wysokości opłat, które na powyższej podstawie prawnej można pobrać od wnioskodawcy z tytułu dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia jej w żądaną formę.

6. Dokumenty związane z załatwianiem spraw o udostępnienie informacji publicznej zgromadzono w przeznaczonej do tego podteczce oznaczonej „OP.0718-1 Współdziałanie z innymi instytucjami, związkami, organizacjami, urzędami. Wnioski o udostępnianie informacji publicznej”.

Na okładce tej teczki nie zapisano kategorii archiwalnej.

§ 34 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r.: „Przykładowy opis teczki aktowej zawiera załącznik nr 7”.

Tytuł teczki macierzystej i symbol liczbowy jej hasła pochodzą z jednolitego rzeczowego wykazu akt, stanowiącego załącznik nr 9 do instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu.

7. Stosownie do art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, w Starostwie prowadzono zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat. Zbiór ten mieścił się w teczce „OR.0136 Akty normatywne. Zbiory aktów prawa miejscowego i ich publikacja. Kat. A”, do której prowadzono roczne spisy spraw.

W bieżącej kadencji odnotowano 41 przedmiotowych aktów (wszystkie były uchwałami wydanymi przez Radę).

W siedzibie Starostwa zamieszczono informację o miejscu (pokój Nr 26) nieodpłatnego udostępniania wszystkim zainteresowanym zbioru przepisów lokalnych.

8. Skontrolowane Starostwo posiadało zbiory Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego, a w jego siedzibie znajdowała się aktualna informacja wizualna o miejscu (pokój Nr 20) nieodpłatnego ich udostępniania do powszechnego wglądu.

Nie zamówiono i nie gromadzono numerów Monitora Polskiego B, jednak wszystkim zainteresowanym jego treścią zapewniono dostęp do systemu LEX, który obejmował również zbiór Monitora Polskiego B, o czym informowało jedno z ogłoszeń.

Art. 26 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych: „Urzędy... organów samorządu terytorialnego prowadzą zbiory Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Monitora Polskiego B i udostępniają je nieodpłatnie do powszechnego wglądu w miejscach do tego przeznaczonych w siedzibach i w godzinach pracy urzędu”.

9. W § 25 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa, przyjętego uchwałą Nr 219/XXX/06 Rady z 28 lutego 2006 roku, wskazano zadania Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu, a między innymi:

- „aktualizacja strony internetowej powiatu augustowskiego” (punkt 10),

- „redagowanie biuletynu informacyjnego powiatu augustowskiego” (punkt 11),

- „prowadzenie spraw z zakresu aktualizacji Biuletynu Informacji Publicznej” (punkt 12).

Zakres czynności informatyka Grzegorza Tomasza Haraburdy (z 8 czerwca 2002 roku) zawierał m.in. następujące obowiązki:

- „informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania”,

- „modyfikacja, aktualizacja strony internetowej Powiatu Augustowskiego”,

- „praca nad utworzeniem w Starostwie i sprawowanie bieżącego nadzoru nad Biuletynem Informacji Publicznej zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 2002 r.”.

Głównemu specjaliście w Wydziale Promocji i Rozwoju Powiatu Małgorzacie Mitros przypisano m.in. następujące obowiązki (zakresem czynności z 1 czerwca 2003.):

- „opracowanie i aktualizacja strony internetowej powiatu augustowskiego”,

- „prowadzenie spraw wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym Biuletynu Informacji Publicznej poprzez: a) udostępnianie informacji o działalności organów powiatu i powiatowej administracji zespolonej, w tym dotyczących Starostwa, b) informowanie mieszkańców o istotnych rozstrzygnięciach podejmowanych przez Radę, Zarząd i starostę”.

W § 17 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa do zakresu działania Wydziału Organizacyjno-Prawnego zaliczono m.in.:

- „przedkładanie aktów prawa miejscowego do ogłoszenia, a także gromadzenie i udostępnianie zbioru aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat” (ust. 1 punkt 9),

- „nadzorowanie wykonywania zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej” (ust. 2 punkt 17),

- „załatwianie całokształtu spraw związanych z …tablicami informacyjnymi starostwa” (ust. 4 punkt 1),

- „zamawianie prasy, dzienników ustaw, monitorów oraz innych dzienników urzędowych i publikacji w uzgodnieniu z właściwymi wydziałami i sekretarzem” (ust. 4 punkt 6),

- „zabezpieczanie obsługi informatycznej Starostwa” (ust. 4 punkt 11).

Do obowiązków naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego Sylwii Zajkowskiej należało „nadzorowanie wykonywania zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej” (zakres czynności z 1 września 2004 roku).

W zakresie czynności naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu (z 30 lipca 2004 roku) Bożenny Kondrackiej ujęto następujący obowiązek: „informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnianie dokumentacji znajdującej się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo nie zabrania”.

Zakresy czynności dwóch pracownic zatrudnionych na stanowisku ds. obsługi Rady i Zarządu zawierały punkt: „gromadzenie i udostępnianie zbioru aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat”.

Zarządzeniem Nr 12/03 z 16 czerwca 2003 roku starosta wprowadził następujące zasady realizacji zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej:

- w § 1 wskazano administratora BIP (informatyk), powołano zespół ds. wdrożenia i prowadzenia BIP, ustalono jego skład osobowy (sekretarz, informatyk, naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego oraz główny specjalista ds. promocji, rozwoju powiatu i integracji europejskiej) oraz osobę kierującą jego pracami (wicestarosta),

- za treść podanych do publikacji materiałów i dokumentów odpowiadają właściwi merytorycznie naczelnicy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, które informacje publiczne udostępniają „w ramach serwisu BIP Powiatu Augustowskiego na podstawie odpowiedniego porozumienia” (§ 3 ust. 1a),

- zamieszczane w BIP informacje będą przekazywane zespołowi w formie elektronicznej (dyskietka) oraz w formie wydruku podpisanego przez osoby odpowiedzialne za ich treść (§ 3 ust. 1b),

- osoby odpowiedzialne za treść podanych do publikacji materiałów są również zobowiązane do nadzorowania terminowości ich przygotowywania (§ 4 ust. 1).

II. Oświadczenia majątkowe.

1. Wszyscy radni złożyli w terminie oświadczenia majątkowe (wraz z kopiami PIT) za 2004 i 2005 rok. Dokumenty te złożono w dwóch egzemplarzach

Pracownicy samorządowi również składali oświadczenia w dwóch egzemplarzach.

2. Nie złożyła wymaganych oświadczeń majątkowych (za 2004 rok i końcowego) Joanna Zapolnik, dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka w Szczebrze, ujętego na pozycji 18 wykazu jednostek organizacyjnych powiatu i zlikwidowanego 30 listopada 2005 roku.

Joanna Barszczewska - inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu - upoważniona 19 czerwca 2002 roku przez starostę do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu działania Wydziału, nie złożyła końcowego oświadczenia majątkowego w związku z przejściem 31 grudnia 2005 roku na emeryturę.

Joanna Gąsiewska – dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka w Augustowie, ujętego na pozycji 19 wykazu jednostek organizacyjnych powiatu, nie złożyła oświadczenia majątkowego za 2004 rok.

Maciej Woroszyło, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ) w Augustowie złożył swoje pierwsze oświadczenie majątkowe 24 października 2005 roku, podczas gdy funkcję tę objął 29 kwietnia 2005 roku (na mocy uchwały Nr 743/124/05 Zarządu Powiatu z 26 kwietnia 2005 roku).

Art. 25c ust. 5 ustawy o samorządzie powiatowym: „Członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu… oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia wyboru lub powołania na stanowisko albo od dnia zatrudnienia… Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez nich co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę”.

Nie złożyli oświadczeń kierownicy dwóch schronisk młodzieżowych ponieważ:

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1 w Augustowie (pozycja 15 w wykazie jednostek organizacyjnych powiatu), założone z dniem 27 lipca 2005 roku uchwałą Nr 190/XXIV/05 Rady Powiatu, jest schroniskiem sezonowym i według otrzymanych wyjaśnień nie rozpoczęło jeszcze działalności,

- dyrektorem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 2 w Augustowie (pozycja 16 wykazu), utworzonego 27 lipca 2005 roku, był dyrektor Bursy Międzyszkolnej w Augustowie Jarosław Kwiecień.

3. Wszyscy radni wywiązali się z obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych w terminie. Oświadczenia majątkowe za 2004 rok radni złożyli w okresie od 11 kwietnia do 2 maja 2005 roku, a oświadczenia za 2005 rok – między 8 marca a 2 maja 2006 roku.

Na wszystkich oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników samorządowych zamieszczono daty ich otrzymania (wpływu do Starostwa).

4. Nie zastosowano sankcji za niezłożenie oświadczenia majątkowego lub złożenie go po terminie.

Art. 25f ustawy o samorządzie powiatowym stanowił, że:

„1. Niezłożenie oświadczenia majątkowego w terminie określonym w art. 25c ust. 4 i 5…przez …kierownika jednostki organizacyjnej… oraz osobę wydającą decyzje administracyjne w imieniu starosty – powoduje utratę ich wynagrodzenia za okres od dnia, w którym powinny być złożone oświadczenie lub informacja, do dnia złożenia oświadczenia lub informacji” (art. 25f ust. 1)...

3. „Jeżeli kierownik jednostki organizacyjnej powiatu… oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty nie złożą w terminie oświadczenia majątkowego… właściwy organ odwołuje ich albo rozwiązuje z nimi umowę o pracę najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia…”.

4. Odwołanie i rozwiązanie umowy o pracę w trybie określonym w ust. 2 i 3 jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy”.

5. Stosownie do art. 25c ust. 6 i 8 ustawy o samorządzie powiatowym, starosta i przewodniczący Rady dokonali analizy przedłożonych im oświadczeń majątkowych. Z udzielonych kontrolującemu wyjaśnień wynikało, że przedmiotem tych analiz było porównanie treści ostatniego oświadczenia (i dołączonej do niego kopii PIT) z treścią uprzednio złożonych dokumentów.

Na dowód przeprowadzenia powyższych analiz starosta i przewodniczący Rady zamieścili - na pierwszych stronach oświadczeń - swoje nieczytelne podpisy i pieczęcie podpisowe, nie odnotowano jednak dat dokonania analiz i tego, że podpisy potwierdzają ich przeprowadzenie.

W wyniku powyższych analiz nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, dlatego nie podjęto działań zmierzających do ich usunięcia.

6. Na XXVI sesji Rady Powiatu, tj. 25 października 2005 roku, w punkcie 15 porządku obrad zatytułowanym „Wolne wnioski i zapytania radnych”, starosta i przewodniczący Rady przedstawili radnym informacje o wynikach analizy otrzymanych oświadczeń majątkowych (informacja starosty stanowiła załącznik Nr 27 do protokołu sesji, a informacja przewodniczącego - załącznik Nr 28).

Obie powyższe informacje zawierały dane wskazane w art. 25c ust. 12 ustawy o samorządzie powiatowym oraz wyniki analizy dokonanej przez Urząd Skarbowy w Augustowie.

Protokół tej sesji (Nr XXVI/05) nie zawierał zapisów wskazujących jakie stanowisko zajęła Rada odnośnie powyższych informacji. Po ich przedstawieniu nie zgłoszono bowiem żadnych uwag, czy wniosków, nie przeprowadzono też żadnego głosowania.

Do dnia zakończenia niniejszej kontroli nie sporządzono pisemnych informacji o wynikach analizy oświadczeń złożonych w 2006 roku, nie przedłożono więc Radzie takich informacji. Termin przedstawienia ich Radzie upłynie dopiero 30 października 2006 roku.

7. Ani starosta, ani przewodniczący Rady Powiatu nie występowali do dyrektora właściwego urzędu kontroli skarbowej z wnioskiem o skontrolowanie oświadczenia majątkowego, ponieważ nie nabrali podejrzeń, że osoba je składająca podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę.

8. Oświadczenia majątkowe radnych za 2004 rok (wraz z kopią PIT) przewodniczący przekazał do Urzędu Skarbowego w Augustowie przy swoim piśmie przewodnim z 27 czerwca 2005 roku.

Przy trzech pismach z tego samego dnia starosta przekazał trzem urzędom skarbowym 33 oświadczenia pracowników samorządowych (28 Urzędowi w Augustowie, 3 Urzędowi w Białymstoku i 2 Urzędowi w Suwałkach).

Ponadto, przy piśmie z 21 listopada 2005 roku przesłano do Urzędu Skarbowego w Ełku oświadczenie dyrektora SP ZOZ.

Oświadczenia majątkowe radych za 2005 rok złożono w Urzędzie Skarbowym w Augustowie 27 czerwca 2006 roku (wraz z pismem przewodnim podpisanym przez przewodniczącego, datowanym 23 czerwca).

Również 27 czerwca br. wniesiono do tego Urzędu (przy piśmie starosty z 23 czerwca) roczne oświadczenia majątkowe 26 pracowników samorządowych, a ponadto dwa oświadczenia kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie złożone w związku z powołaniem na to stanowisko oraz zakończeniem pełnienia tej funkcji.

27 czerwca br. przy pismach starosty wysłano do Urzędu Skarbowego w Ełku roczne oświadczenie dyrektora SP ZOZ, a do Urzędu w Suwałkach – roczne oświadczenia skarbnika, osoby wydającej decyzje w imieniu starosty (jednocześnie likwidatora PZUM Sp. z o.o.) i dyrektora II LO w Augustowie (przesłano również oświadczenie dyrektora II LO złożone w związku z odejściem z tego stanowiska).

9. W dwóch pismach z 16 września 2005 roku naczelnik Urzędu Skarbowego w Augustowie przekazał swoje uwagi i zastrzeżenia dotyczące treści oświadczeń majątkowych radnych (w piśmie zaadresowanym do przewodniczącego Rady) i pracowników samorządowych (w piśmie skierowanym do starosty).

Celem wyeliminowania błędów i uchybień uwagi te przekazano wszystkim zainteresowanym zobowiązując ich do złożenia korekt i stosownych wyjaśnień. Poprawione dokumenty i wyjaśnienia przekazano do Urzędu Skarbowego w Augustowie, a o zgłoszonych zastrzeżeniach i sposobie ich wykorzystania poinformowano radnych na XXVI sesji.

Pismem z 26 października 2005 roku, a więc już po XXVI sesji, naczelnik Urzędu Skarbowego w Suwałkach przesłał do Starostwa (jako adresata wskazano przewodniczącego Rady) uwagi i zastrzeżenia dotyczące oświadczeń majątkowych skarbnika i naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii. Osoby te, po wezwaniu, skorygowały swoje oświadczenia, natomiast treści pisma tego Urzędu Skarbowego nie przedstawiono radnym do wiadomości.

10. Radni i pracownicy samorządowi składali oświadczenia majątkowe na formularzach zgodnych ze wzorami ustalonymi przedmiotowym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 26 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 34, poz. 283).

11. Oświadczenia majątkowe za lata 2002 i 2003 zamieszczono w BIP poprzez ich zeskanowane (z pominięciem części B, zawierającej dane niejawne), natomiast oświadczenia złożone w latach 2005 i 2006 wprowadzono do BIP ręcznie, w formie przetworzonej - zawierają one wszystkie jawne dane zapisane na formularzach przez ich autorów (zgodnie z art. 25d ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym pominięto informacje o adresach zamieszkania i miejscach położenia nieruchomości).

12. W okresie objętym niniejszą kontrolą radni i pracownicy samorządowi nie składali dodatkowych oświadczeń i informacji, o których mowa w art. 25e ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie powiatowym (dotyczących ich najbliższych).

13. W BIP zamieszczono wszystkie oświadczenia majątkowe złożone w latach 2003 – 2006 przez radnych i pracowników samorządowych.

Do BIP nie wprowadzono dodatkowych oświadczeń i informacji, o których mowa w art. 25e ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie powiatowym, złożonych w 2003 roku (były to oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez najbliższych oraz o zawartych przez nich umowach cywilno-prawnych).

Art. 25e ust. 6 w.w. ustawy: „Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, oraz informacja, o której mowa w ust. 2, podlegają ujawnieniu na zasadach określonych w art. 25d, z tym, że ujawnieniu nie podlegają informacje dotyczące adresów zamieszkania osób je składających oraz osób, których one dotyczą”.

Art. 25d ust. 3 tej ustawy: „Jawne informacje… są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej”.

14. Nie prowadzono rejestrów złożonych oświadczeń majątkowych. Oświadczenia te odnotowano w spisach spraw prowadzonych do przedmiotowych teczek.

15. Oświadczenia majątkowe radnych przechowywano w teczkach oznaczonych „Oświadczenia majątkowe wg stanu na dzień…. radnych powiatu augustowskiego”, a korespondencję ich dotyczącą w podteczce „OP.0715-2 Współdziałanie z innymi urzędami, instytucjami i stowarzyszeniami. Sprawy dotyczące oświadczeń majątkowych. Kat. BE-5”.

Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych przechowywano w teczkach oznaczonych „Oświadczenia majątkowe wg stanu na dzień … - członków Zarządu Powiatu, Sekretarza i Skarbnika, - kierowników jednostek organizacyjnych, - osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty”.

Dodatkowe oświadczenia i informacje zgromadzono w teczce „Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka, wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz o umowach cywilnoprawnych zawartych przez w/w”.

Tylko teczkę OP.0715 i jej podteczki oznaczono zgodnie z załącznikiem nr 7 do instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu, a ich symbole i hasła pochodzą z jednolitego rzeczowego wykazu akt, stanowiącego załącznik nr 9 do instrukcji kancelaryjnej.

§ 34 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r.: „Przykładowy opis teczki aktowej zawiera załącznik nr 7”.

16. Pismem z 1 marca 2006 roku przewodniczący Rady upoważnił (bezterminowo) inspektor Dorotę Wiszniewską, prowadzącą obsługę Rady i Zarządu „do przyjmowania w moim imieniu oświadczeń majątkowych radnych… wraz z kopią zeznania… PIT, dołączonymi do niego załącznikami i ewentualną jego korektą…”.

Zakres czynności powyższej pracownicy (z 20 października 2003 roku) nie zwierał zadań dotyczących przyjmowania oświadczeń majątkowych (i innych) oraz dalszego postępowania z nimi.

Regulamin Organizacyjny Starostwa nie wskazał komórek organizacyjnych lub stanowisk pracy zobowiązanych do wykonywania zadań związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych.

Regulamin ten stanowił m.in., że:

„Zakresy czynności pracowników Starostwa określa starosta” (§ 9 ust. 1);

„Pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem przyjęcie powierzonego zakresu czynności” (§ 9 ust. 2).

Starostę Augustowskiego poinformowano o prawie zgłoszenia kontrolującemu - przed podpisaniem protokołu - umotywowanych zastrzeżeń do zawartych w nim treści oraz o prawie złożenia zarządzającemu kontrolę, w ciągu 7 dni od podpisania protokołu, pisemnych wyjaśnień do przedstawionych w nim ustaleń.

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Starosta Augustowski jako kierownik kontrolowanej jednostki.

O niniejszej kontroli dokonano wpisu w książce kontroli Starostwa na pozycji 9 w 2006 roku.

STAROSTA

/-/ mgr inż. Franciszek Wiśniewski

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

/-/ Andrzej Jankowski

Łomża, 5 IX 2006


Publikator: Sebastian Tarnowski Data utworzenia:  2006-10-16 12:10:29
Data publikacji:  2006-10-16 12:10:29
Data modyfikacji:  2006-10-16 12:13:53 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl