Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Informacja publiczna
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25082022   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola Starostwa Powiatowego w Augustowie. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Białystok, 4 października 2006 r.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

w Białymstoku

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

-10-

PN.III.AJ.0932-40/06

Pan

Franciszek Wiśniewski

Starosta Augustowski

Na podstawie art. 76 ust. 1 i art. 77a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 pkt 3 i art. 25 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z późniejszymi zmianami), w dniach 18, 21, 22 i 23 sierpnia 2006 roku Wydział Prawny i Nadzoru Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadził w podległym Panu Starostwie kontrolę w zakresie realizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku publikowania oświadczeń majątkowych.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2005 roku do dnia kontroli.

Podczas kontroli sprawdzono przestrzeganie przepisów prawa dotyczących udostępniania informacji publicznej, zapewnienia jawności działania organów powiatu oraz przyjmowania i analizowania oświadczeń majątkowych.

Dokonane ustalenia zawiera protokół podpisany przez Pana w dniu 25 września 2006 roku.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie, pomimo występowania pewnych nieprawidłowości, a mianowicie:

1) W Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) nie zamieszczono dokumentów, materiałów lub danych wskazanych w art. 6 ust. 1 punktach 1a, 1b, 1c, 4a, 4c, 4d, 5c i 5d w związku z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (protokołów posiedzeń komisji Rady, projektów uchwał Rady i Zarządu Powiatu, uchwał Zarządu i zarządzeń starosty, dokumentacji przebiegu i efektów kontroli przeprowadzonych przez organy powiatu i zewnętrzne organy kontrolne, okresowych sprawozdań i informacji dotyczących działalności starosty, Rady i jej komisji oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, danych o ciężarach publicznych i udzielonej przez Powiat pomocy publicznej, wartości niektórych składników majątku Powiatu);

2) wbrew postanowieniom art. 25e ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym, do Biuletynu Informacji Publicznej nie wprowadzono złożonych przez radnych i pracowników samorządowych w 2003 roku, oświadczeń majątkowych i informacji dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez najbliższych członków rodzin i zawartych przez nich umowach cywilno-prawnych oraz zatrudnienia najbliższych w powiatowych jednostkach organizacyjnych;

3) wobec trzech pracowników samorządowych, którzy nie złożyli oświadczeń majątkowych lub złożyli je po terminie, nie zastosowano sankcji przewidzianych w art. 25f ustawy o samorządzie powiatowym;

4) w zakresie czynności inspektora ds. obsługi Rady i Zarządu nie uwzględniono zadań związanych ze składaniem i przyjmowaniem oświadczeń majątkowych.

Zawiadamiając o powyższym proszę o podjęcie stosownych działań zmierzających do usunięcia wskazanych nieprawidłowości.

Jednocześnie informuję, że w ciągu 7 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia może Pan zgłosić umotywowane zastrzeżenia do zawartych w nim ocen, uwag i wniosków. W przypadku nieskorzystania z tej możliwości, proszę o powiadomienie mnie w ciągu 30 dni o sposobie wykorzystania uwag i wniosków pokontrolnych, w tym o podjętych działaniach na rzecz ich realizacji, lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

/-/ Lidia Stupak

Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru


Publikator: Sebastian Tarnowski Data utworzenia:  2006-10-16 12:19:35
Data publikacji:  2006-10-16 12:19:35
Data modyfikacji:  2006-10-16 12:19:35 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl