Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Informacja publiczna
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25081818   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola Urzędu Gminy Filipów. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Białystok, 6 października 2006r.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

w Białymstoku

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

-10-

PN.III.AJ.0932- 41/06

Pan

mgr inż. Bogusław KONIECZNY

Wójt Gminy

ul. Garbaska 2

16-424 Filipów

Na podstawie art. 86 i 88 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 pkt 3 i art. 25 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z późniejszymi zmianami), w dniach 7, 8, 11 i 12 września 2006 roku Wydział Prawny i Nadzoru Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadził w podległym Panu Urzędzie Gminy kontrolę w zakresie realizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku publikowania oświadczeń majątkowych.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2005 roku do dnia kontroli.

Podczas kontroli sprawdzono przestrzeganie przepisów prawa dotyczących udostępniania informacji publicznej, zapewnienia jawności działania organów gminy oraz przyjmowania i analizowania oświadczeń majątkowych.

Dokonane ustalenia zawiera protokół podpisany przez Pana 22 września 2006 roku.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie, pomimo występowania pewnych nieprawidłowości wynikających z nieprzestrzegania przepisów prawnych, a mianowicie:

1) w § 60 Statutu Gminy Filipów ograniczono zakres uprawnień wynikających z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej poprzez sporządzenie zamkniętego wykazu udostępnianych dokumentów;

2) zawiadamiając mieszkańców o zwołanych sesjach Rady nie stosowano postanowień § 10 ust. 7 Regulaminu Rady Gminy Filipów, stanowiącego załącznik Nr 1 do Statutu Gminy;

3) dwa wnioski o udostępnienie informacji publicznej załatwiono z przekroczeniem ustawowego czternastodniowego terminu określonego w art. 13 ust. 1 ustawy;

4) udostępnione na wniosek zainteresowanych osób informacje publiczne nie były oznaczone danymi wskazującymi tożsamość osoby, która wytworzyła informacje lub odpowiada za ich treść, czym naruszono dyspozycję zawartą w art. 12 ust. 1 ustawy;

5) zarządzenie Nr 178/05 Wójta Gminy Filipów z dnia 15 listopada 2005r. w sprawie wysokości opłat za udostępnianie informacji publicznej wydano z naruszeniem przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej;

6) informacje o wynikach analizy oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych przedstawiono Radzie Gminy dnia 6 grudnia 2005 roku, tj.: po upływie ustawowego terminu określonego art. 24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym.

Zawiadamiając o powyższym proszę o podjęcie stosownych działań zmierzających do usunięcia wskazanych nieprawidłowości.

Jednocześnie informuję, że w ciągu 7 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia może Pan zgłosić umotywowane zastrzeżenia do zawartych w nim ocen, uwag i wniosków. W przypadku nieskorzystania z tej możliwości, proszę o powiadomienie mnie w ciągu 30 dni o sposobie wykorzystania uwag i wniosków pokontrolnych, w tym o podjętych działaniach na rzecz ich realizacji, lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

/-/ Lidia Stupak

Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru


Publikator: Sebastian Tarnowski Data utworzenia:  2006-10-16 13:20:34
Data publikacji:  2006-10-16 13:20:34
Data modyfikacji:  2006-10-16 13:20:34 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl