Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Informacja publiczna
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25081581   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa - WORD w Białymstoku kursy dokształcające. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej systemem wyrywkowym

w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Białymstoku

Temat kontroli: Prowadzenie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy.

Jednostka kontrolowana: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Wiewiórcza 64,
15-532 Białystok, REGON 050668070, NIP 542-24-96-960.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej: od dnia 6 kwietnia 2005 r. jest Pani Elżbieta Filipowicz - Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku.

Jednostka nadrzędna: Zarząd Województwa Podlaskiego, ul. Wyszyńskiego 1,
15-888 Białystok.

Kontrolę przeprowadziła: Dorota Jarmoc - inspektor wojewódzki w Wydziale Rozwoju Regionalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Podstawa kontroli: upoważnienie Nr 84/06 z dnia 25 września 2006 r., wydane przez Panią Ewę Stachowicz, Zastępcę Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 25 i 27 września 2006 r.

Okres objęty kontrolą: - 1 października 2005 r. — 27 września 2006 r.

W toku kontroli wyjaśnień udzielał:Pani Katarzyna Sztabińska — Kierownik Działu Szkoleń WORD w Białymstoku.

Podstawy prawne kontroli:

1) ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 z późn. zm.)

2) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy (Dz.U. Nr 122,
poz. 1269 z późn. zm.).

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Przygotowanie dokumentów wymaganych w zakresie realizacji kursu dokształcającego.

2. Ocena sposobu prowadzenia kursów.

Ustalenia kontroli

1. Przygotowanie dokumentów wymaganych w zakresie realizacji kursu dokształcającego.

Dokonano wyrywkowej kontroli dokumentów obejmującej:

- szczegółowe programy kursów dokształcających;

- wydawanie zaświadczeń o ukończeniu kursu dokształcającego;

- rejestry osób przeszkolonych i wydanych zaświadczeń o ukończeniu kursu dokształcającego.

Sprawdzono dokumenty dotyczące:

- kursów dokształcających kierowców przewożących rzeczy obejmujących część ogólną i dodatkową dla przewozu rzeczy - nr kursu RP/0002/06, odbywającego się w dniach 16 —21 lutego 2006 r., nr kursu RP/0005/06, odbywającego się w dniach 20 — 25 kwietnia 2006 r., nr kursu RP/0009/06, odbywającego się w dniach 17 —22 sierpnia 2006 r. i nr kursu RP/0010/06, odbywającego się w dniach 21 — 26 września 2006r.;

- kursów dokształcających kierowców przewożących rzeczy obejmujących część dodatkową dla przewozu rzeczy - nr kursu RD/0001/06, odbywającego się w dniach
4-5 stycznia 2006 r., nr kursu RD/0005/06, odbywającego się w dniach 8 — 9 maja 2006 r., nr kursu RD/0008/06, odbywającego się w dniach 3 — 4 sierpnia 2006 r.
i nr kursu RD/0009/06, odbywającego się w dniach 4 — 5 września 2006 r.;

- kursów dokształcających kierowców przewożących osoby obejmujących część ogólną i dodatkową dla przewozu osób - nr kursu OP/0003/06, odbywającego się w dniach 23 — 30 marca 2006 r., nr kursu OP/0004/06, odbywającego się w dniach 6 - 13 kwietnia 2006 r., nr kursu OP/0008/06, odbywającego się w dniach 27 lipca — 3 sierpnia 2006 r. i nr kursu OP/0009/06, odbywającego się w dniach 17 —24 sierpnia 2006r.;

- kursów dokształcających kierowców przewożących osoby obejmujących część dodatkową dla przewozu osób - nr kursu OD/0001/06, odbywającego się w dniach 25 - 26 stycznia 2006 r., nr kursu OD/0003/06, odbywającego się w dniach 29 — 30 marca 2006 r., nr kursu OD/0008/06, odbywającego się w dniach 2 - 3 sierpnia 2006 r. i nr kursu OD/0009/06, odbywającego się w dniach 23 — 24 sierpnia 2006 r.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Szczegółowe programy kursów dokształcających kierowców:

- w zakresie części ogólnej;

- w zakresie części dodatkowej dla przewozu rzeczy;

- w zakresie części dodatkowej dla przewozu osób

oraz warunki i miejsca ich przeprowadzania zostały uzgodnione stosownie do przepisów cytowanej wyżej ustawy o transporcie drogowym z organizacjami zrzeszającymi kierowców i przewoźników drogowych:

- Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji Oddział Podlaski;

- Ogólnopolskim Związkiem Pracowników Transportu Drogowego Regionu Podlaskiego;

- Stowarzyszeniem Przewoźników Podlasia.

W okresie od dnia 1 października 2005 r. do czasu kontroli w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Białymstoku przeprowadzono 47 kursów, na których przeszkolono ogółem 678 osób. Rejestry osób przeszkolonych oraz wydanych zaświadczeń prowadzone są zgodnie ze wzorem określonym w cytowanym wyżej rozporządzeniu. W rejestrach zawarte są wszystkie dane określone przepisami prawa.

Osoby uczestniczące w wyżej wymienionych kursach otrzymały zaświadczenia
o ukończeniu kursu dokształcającego kierowców przewożących rzeczy zgodne ze wzorem określonym w cytowanym na wstępie rozporządzeniu.

2. Ocena przebiegu procesu nauczania.

Dokonano wyrywkowej kontroli przeprowadzania kursu dokształcającego kierowców przewożących rzeczy - nr kursu RP/0010/06. Obserwowano prowadzenie
w dniu 25 września 2006 r. zajęć teoretycznych szkolenia w zakresie części dodatkowej dla przewozu rzeczy z przedmiotu „Stosowanie przepisów z zakresu ruchu drogowego
i transportu drogowego” prowadzonych przez Pana Artura Wróbla oraz z przedmiotu „Zagadnienia ogólne dotyczące przewozu rzeczy” prowadzone przez Pana Zbigniewa Falkowskiego. Na kurs zakwalifikowanych było 16 osób. W czasie kontroli obecnych było 15 osób. Obecność szkolonych osób rejestrowana była w sporządzanych codziennie listach obecności. Zaświadczenia o ukończeniu kursu dokształcającego kierowców przewożących rzeczy otrzymało 13 osób, które uczestniczyły we wszystkich przewidzianych ramowym programem kursu zajęciach.

Liczba godzin oraz tematy ujęte w zakresie poszczególnych przedmiotów szkolenia były zgodne z planem nauczania określonym w „Ramowym programie kursu dokształcającego kierowców w zakresie części ogólnej” oraz „Ramowym programie kursu dokształcającego kierowców w zakresie części dodatkowej dla przewozu rzeczy”, stanowiących odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do cytowanego na wstępie rozporządzenia. Podczas kontroli przeprowadzania szkolenia nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie procesu nauczania.Dokonano wpisu do książki kontroli w dniu 25 września 2006 r. pod poz. 31.

Z ustaleniami kontroli zapoznano Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Białymstoku poprzez odczytanie protokółu i jego omówienie.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo wniesienia umotywowanych zastrzeżeń odnośnie ustaleń zawartych w protokóle przed podpisaniem protokołu oraz wyjaśnień do ustaleń kontroli zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej, natomiast drugi egzemplarz pozostaje w aktach Wydziału Rozwoju Regionalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.K o n t r o l o w a n y

K o n t r o l u j ą c y

Dyrektor

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego

Dorota Jarmoc /-/

w Białymstoku

/-/

Elżbieta Filipowicz

16.10.2006 r.


Publikator: Hubert Filipowicz Data utworzenia:  2006-10-31 08:45:07
Data publikacji:  2006-10-31 08:45:07
Data modyfikacji:  2006-10-31 08:50:47 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl