Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
26650754   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola doraźna w zakresie spraw wojskowych - UG w Goniądzu. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

sprawozdanie z kontroli
Autorzy: Marek Badura,

Białystok, 2006.10.30.

OB.I.MB.0934-14/06

S p r a w o z d a n i e

z kontroli doraźnej w zakresie spraw wojskowych, przeprowadzonej w dniu 27.10.2006 r. w Urzędzie Miejskim w Goniądzu, ul. Plac 11 Listopada 38, NIP 7190003300, REGON 000527380.

Kontrolę przeprowadzili: Marek Józef Badura — kierownik Oddziału do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych oraz Janusz Warelis — st. inspektor wojewódzki ww. oddziału, zatrudnieni w Wydziale Spraw Obywatelskich i Migracji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, działający na podstawie upoważnień Nr 88/06 i Nr 89/06 z dnia 26.10.2006 r. wydanych przez Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z upoważnienia Wojewody Podlaskiego.

Temat kontroli: realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. ) — sposób przeprowadzenia przez miasto rejestracji przedpoborowych, mężczyzn urodzonych w 1988 r..

Celem kontroli było zebranie informacji umożliwiających ocenę działalności Burmistrza w zakresie sposobu prowadzenia rejestracji przedpoborowych, jako zadania powierzonego w ramach zadań zleconych,wynikającego z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 1992r. w sprawie rejestracji przedpoborowych ( Dz. U. Nr 40, poz. 173, z 1999 r. Nr 69, poz. 771 i z 2005 r. Nr 171, poz. 1437).

Kontrola wynikała z planu kontroli rejestracji przedpoborowych do realizacji w 2006 r.

Burmistrzem Goniądza od roku 1994 jest Pan Jerzy Ryszkowski. Wyjaśnień kontrolującym udzielał Pan Eugeniusz Szklanko, odpowiedzialny od roku 1986 za realizację zadań związanych z powszechnym obowiązkiem obrony RP.

Ustalenia kontroli.

Termin przeprowadzenia rejestracji na terenie Goniądza, 27 października 2006 r. - jest zgodny z Planem przeprowadzenia rejestracji przedpoborowych rocznika 1988 na terenie województwa podlaskiegozatwierdzonym przez Wojewodę Podlaskiego.

Przedpoborowych wezwano do rejestracji za pomocą obwieszczeń Burmistrza Goniądza oraz wezwań imiennych. Zwrotne potwierdzenia odbioru korespondencji świadczą, że doręczono je co najmniej na 7 dni przed datą rejestracji, tj. w terminie określonym w § 11 ust. 2 cyt. na wstępie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych.

Rejestracja odbywała się w urzędzie miasta a więc w miejscu wskazanym w woj. planie przeprowadzenia rejestracji. Zgłaszającym się, co 5 minut, przedpoborowym, prowadzący rejestrację Pan Eugeniusz Szklanko, udzielał informacji na temat przyszłorocznego poboru oraz obowiązków poborowych i żołnierzy wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.

Podstawą do sporządzenia wykazu przedpoborowych z terenu miasta był wydruk komputerowy. Dokument skonfrontowano z zapisami ewidencji ludnościMiasta Goniądz. Wykaz został zatwierdzony przezBurmistrzaGoniądza.

Rejestr przedpoborowych, został prawidłowo wypełniony. Wpisy do rejestru dokonywane były z chwilą zgłoszenia się przedpoborowego do rejestracji. Stawiający się przedpoborowi otrzymywali pisemne potwierdzenia zgłoszenia się do rejestracji, ich odbiór kwitowali w rejestrze w rubryce nr 6 własnoręcznym podpisem. W wykazie przedpoborowych odnotowywano datę zgłoszenia się do rejestracji oraz numery z rejestru.

Dokumentacja związana z rejestracją sporządzona została i prowadzona jest profesjonalnie , zgodnie z wymogami cyt. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych.
Do sposobu przygotowania i prowadzenia rejestracji nie wnosi się uwag.

Wyniki kontroli omówiono z Zastępcą Burmistrza, Sekretarz Urzędu Miasta w Goniądzu, Panią Justyną Jarmołowską. Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli urzędu pod poz. 7/06.

Przeprowadzającemu rejestrację Panu Eugeniuszowi Szklanko udzielono instruktażu w zakresie tematyki związanej z zadaniami wynikającymi z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.

Na tym kontrolę zakończono.

Sprawozdanie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz sprawozdania pozostanie w aktach UrzęduMiasta Goniądz,natomiast drugi w aktach Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Otrzymują:

1. Burmistrz Goniądza

2. a/a

Podpisy kontrolujących:

1/ Janusz Warelis

2/ Marek Badura


Publikator: Konrad Michałowski Data utworzenia:  08.11.2006 09:53:53
Data publikacji:  08.11.2006 09:53:53
Data modyfikacji:  08.11.2006 09:53:53 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl