Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
26650610   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola doraźna w zakresie spraw wojskowych - UG w Małym Płocku. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

sprawozdanie z kontroli
Autorzy: Marek Badura,

Białystok, 2006.10.18.

OB.I.MB.0934- 3/06

S p r a w o z d a n i e

z kontroli doraźnej w zakresie spraw wojskowych, przeprowadzonej w dniu 10.10.2006 r. w Urzędzie Gminy Mały Płock, ul. Kochanowskiego 15, NIP 7211136734, REGON 000542267.

Kontrolę przeprowadzili: Marek Józef Badura — kierownik Oddziału do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych oraz Janusz Warelis — st. inspektor wojewódzki ww. oddziału, zatrudnieni w Wydziale Spraw Obywatelskich i Migracji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, działający na podstawie upoważnień Nr 78/06 i Nr 75/06 z dnia 09.10.2006 r. wydanych przez Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Migracji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z upoważnienia Wojewody Podlaskiego.

Temat kontroli: realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. ) — sposób przeprowadzenia przez gminę rejestracji przedpoborowych, mężczyzn urodzonych w 1988 r..

Celem kontroli było zebranie informacji umożliwiających ocenę działalności Wójta w zakresie sposobu prowadzenia rejestracji przedpoborowych, jako zadania powierzonego w ramach zadań zleconych,wynikającego z ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 1992r. w sprawie rejestracji przedpoborowych ( Dz. U. Nr 40, poz. 173, z 1999 r. Nr 69, poz. 771 i z 2005 r. Nr 171, poz. 1437).

Kontrola wynikała z planu kontroli rejestracji przedpoborowych do realizacji w 2006 r.

Wójtem Gminy Mały Płock od roku 2002 jest Pan Józef Dymerski. Wyjaśnień kontrolującym udzielał Pan Radosław Borawski, odpowiedzialny od roku 2000 za realizację zadań związanych z powszechnym obowiązkiem obrony RP.

Ustalenia kontroli.

Do stawienia się do rejestracji przedpoborowych z terenu gminy Mały Płock wezwano za pomocą obwieszczeń. Termin i miejsce wskazane w obwieszczeniach, 10 października 2006 r., urząd gminy - zgodne są z Planem przeprowadzenia rejestracji przedpoborowych rocznika 1988 na terenie województwa podlaskiego,zatwierdzonym w dniu 08.09.2006 r. przez Wojewodę Podlaskiego.

Ponadto przedpoborowi zgłaszali się do rejestracji na podstawie wezwań imiennych. Zwrotne potwierdzenia odbioru korespondencji świadczą, że doręczono je co najmniej na 7 dni przed datą rejestracji, tj. w terminie określonym w § 11 ust. 2 cyt. na wstępie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych.

Zgłaszającym się przedpoborowym, prowadzący rejestrację Pan Radosław Borawski, udzielał informacji na temat przyszłorocznego poboru: praw i obowiązków poborowych i żołnierzy wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, rodzajów odroczeń oraz dokumentacji wymaganej przez komisje lekarskie.

Podstawą do sporządzenia wykazu przedpoborowych był wydruk komputerowy, który został skonfrontowany z zapisami ewidencji ludności gminy. Wykaz został zatwierdzony przez Wójta GminyMały Płock.

Ustalono, że rejestr przedpoborowych został prawidłowo wypełniony. Wpisy do rejestru dokonywane były z chwilą zgłoszenia się przedpoborowego do rejestracji. Przedpoborowi otrzymywali pisemne potwierdzenia zgłoszenia się do rejestracji, ich odbiór kwitowali własnoręcznym podpisem w rejestrze w rubryce nr 6.

W wykazie przedpoborowych odnotowywano datę zgłoszenia się do rejestracji oraz numery z rejestru.

Dokumentacja związana z rejestracją sporządzona została i prowadzona jest profesjonalnie, zgodnie z wymogami cyt. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych.Sposób przeprowadzenia rejestracji nie budzi uwag. Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli urzędu pod poz. 4/06.

Przeprowadzającemu rejestrację Panu Radosławowi Borawskiemu udzielono instruktażu w zakresie tematyki związanej z zadaniami wynikającymi z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.

Na tym kontrolę zakończono.

Sprawozdanie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz sprawozdania pozostanie w aktach Urzędu GminyMały Płock, natomiast drugi w aktach Wydziału Spraw Obywatelskich i Migracji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Otrzymują:

1. Wójt GminyMały Płock

2. a/a

Podpisy kontrolujących:

1/ Janusz Warelis

2/ Marek Badura


Publikator: Konrad Michałowski Data utworzenia:  08.11.2006 10:02:17
Data publikacji:  08.11.2006 10:02:17
Data modyfikacji:  08.11.2006 10:02:17 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl