Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
26650807   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola doraźna w zakresie spraw wojskowych - UG w Wąsoszu. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

sprawozdanie z kontroli
Autorzy: Marek Badura,

Białystok, 2006.10.19.

OB.I.MB.0934- 6/06

S p r a w o z d a n i e

z kontroli doraźnej w zakresie spraw wojskowych, przeprowadzonej w dniu 17.10.2006 r. w Urzędzie Gminy Wąsosz, pl. Rzędziana 8, NIP 7191010644, REGON 59291445661.

Kontrolę przeprowadzili: Marek Józef Badura — kierownik Oddziału do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych oraz Janusz Warelis — st. inspektor wojewódzki ww. oddziału, zatrudnieni w Wydziale Spraw Obywatelskich i Migracji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, działający na podstawie upoważnień Nr 79/06 i Nr 80/06 z dnia 16.10.2006 r. wydanych przez Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Migracji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z upoważnienia Wojewody Podlaskiego.

Temat kontroli: realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. ) — sposób przeprowadzenia przez gminę rejestracji przedpoborowych, mężczyzn urodzonych w 1988 r..

Celem kontroli było zebranie informacji umożliwiających ocenę działalności Wójta w zakresie sposobu prowadzenia rejestracji przedpoborowych, jako zadania powierzonego w ramach zadań zleconych,wynikającego z ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 1992r. w sprawie rejestracji przedpoborowych ( Dz. U. Nr 40, poz. 173, z 1999 r. Nr 69, poz. 771 i z 2005 r. Nr 171, poz. 1437).

Kontrola wynikała z planu kontroli rejestracji przedpoborowych do realizacji w 2006 r.

Wójtem Gminy Wąsosz od roku 1992 jest Pan Czesław Ołdakowski. Wyjaśnień kontrolującym udzielał Pan Marian Kryspin.

Ustalenia kontroli.

Ustalono, że od roku 2000 pracownikiem odpowiedzialnym za realizację zadań wojskowych jest Pan Jerzy Tarnacki, nieobecny w urzędzie ze względu na szkolenie zorganizowane w PUW Białystok. Zastępował go Pan Marian Kryspin.

Do stawienia się do rejestracji przedpoborowych z terenu gminy wezwano za pomocą obwieszczeń. Termin i miejsce wskazane w obwieszczeniach, 16 — 17 października 2006 r., urząd gminy - zgodne są z Planem przeprowadzenia rejestracji przedpoborowych rocznika 1988 na terenie województwa podlaskiego,zatwierdzonym przez Wojewodę Podlaskiego.

Ponadto przedpoborowi zgłaszali się do rejestracji na podstawie wezwań imiennych. Zwrotne potwierdzenia odbioru korespondencji świadczą, że doręczono je co najmniej na 7 dni przed datą rejestracji, tj. w terminie określonym w § 11 ust. 2 cyt. na wstępie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych.

Zgłaszającym się przedpoborowym, prowadzący rejestrację Pan Marian Kryspin, udzielał informacji na temat przyszłorocznego poboru: praw i obowiązków poborowych i żołnierzy wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, rodzajów odroczeń oraz dokumentacji wymaganej przez komisje lekarskie.

Podstawą do sporządzenia wykazu przedpoborowych był wydruk komputerowy, który został skonfrontowany z zapisami ewidencji ludności gminyWąsosz. Wykaz został zatwierdzony przez Wójta GminyWąsosz.

Ustalono, że rejestr przedpoborowych został prawidłowo wypełniony. Wpisy do rejestru dokonywane były z chwilą zgłoszenia się przedpoborowego do rejestracji.
W trakcie rejestracji skreślono z wykazu 1 osobę — stawała do rejestracji w Grajewie. Przedpoborowi otrzymywali pisemne potwierdzenia zgłoszenia się do rejestracji, ich odbiór kwitowali własnoręcznym podpisem w rejestrze w rubryce nr 6.

W wykazie przedpoborowych odnotowywano datę zgłoszenia się do rejestracji oraz numery z rejestru.

Dokumentacja związana z rejestracją sporządzona została i prowadzona jest prawidłowo, zgodnie z wymogami cyt. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych.Sposób przeprowadzenia rejestracji nie budzi uwag. Wyniki kontroli omówiono z Sekretarz Urzędu Gminy, Panią Danutą Modzelewską. Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli urzędu pod poz. 3/06.

Przeprowadzającemu rejestrację Panu Marianowi Kryspinowi udzielono instruktażu w zakresie tematyki związanej z zadaniami wynikającymi z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.

Na tym kontrolę zakończono.

Sprawozdanie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz sprawozdania pozostanie w aktach Urzędu GminyWąsosz, natomiast drugi w aktach Wydziału Spraw Obywatelskich i Migracji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Wąsosz

2. a/a

Podpisy kontrolujących:

1/ Janusz Warelis

2/ Marek Badura


Publikator: Konrad Michałowski Data utworzenia:  08.11.2006 10:06:14
Data publikacji:  08.11.2006 10:06:14
Data modyfikacji:  08.11.2006 10:06:14 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl