Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25351412   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Autorzy: Stanisław Pochodowicz,

Białystok, 2006 -11-08

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

w Białymstoku

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

-13-

WI.IV.SP.5310-2/72/06

Urząd Marszałkowski

Województwa Podlaskiego

W związku z przepisami ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych ( Dz. U. Nr 199, poz. 1671) Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku przeprowadził w Departamencie Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku kontrolę realizacji zadań związanych z wydawaniem zezwoleń dla podmiotów na prowadzenie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2004 r. do 15 września 2006 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w protokole z dnia 27 października 2006 r. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Z ustaleń kontroli wynika, iż zadania związane z wpisywaniem jednostek do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne oraz prowadzeniem dokumentacji w tym zakresie realizowano poprawnie , a stwierdzone uchybienia nie mają wpływu na kontrolowaną działalność.

W zakresie realizacji zadań określonych przepisami art. 16 ust. 1 pkt 1 i art. 15 ust. 2 pkt 2 ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, stwierdzono następujące uchybienia:

- nie wszystkie podmioty prowadzące kursy dokształcające spełniały wymóg przedstawiania marszałkowi województwa - na 7 dni przed rozpoczęciem kursu - stosownej informacji o terminie , czasie i miejscu kursu dokształcającego wraz z listą jego uczestników;

- nie w pełni korzystano z uprawnień kontrolnych dot. możliwości sprawdzania przez odpowiednie służby marszałka województwa zgodności prowadzonych kursów ( w czasie ich trwania), ze stosownymi przepisami ww. ustawy oraz z dokumentacją załączaną do wniosku o wydanie zezwolenia;

- nie sporządzano rocznych planów kontroli podmiotów prowadzących kursy dokształcające.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku wnosi o podjęcie stosownych działań związanych z wyeliminowaniem uchybień w tym zakresie . Od podmiotów prowadzących kursy dokształcające należy egzekwować obowiązek przedstawiania stosownych informacji, o których mowa
w art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.

W związku ze sprawowanym przez Marszałka województwa nadzorem nad prowadzeniem kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne powinny być realizowane w odpowiednim zakresie kontrole podmiotów prowadzących te kursy - zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym rocznym planem kontroli.

Na postawie § 28 zarządzenia Wojewody Podlaskiego Nr 80/05 z dnia
11 maja 2005 r. kierownik jednostki kontrolowanej , w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego ma prawo zgłoszenia na piśmie do organu zarządzającego kontrolę umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.

W przypadku nieskorzystania z prawa, o którym mowa w ww. zarządzeniu, kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 30 dni zawiadamia organ zarządzający kontrolę o sposobie wykorzystania uwag i wniosków pokontrolnych bądź podjętych działaniach na rzecz ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Z up. Wojewody Podlaskiego

Ewa Welc

/-/

Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego


Publikator: Hubert Filipowicz Data utworzenia:  2006-11-10 11:04:15
Data publikacji:  2006-11-10 11:04:15
Data modyfikacji:  2006-11-10 11:04:15 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl