Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
26335262   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola Problemowa - Urząd Gminy Przerośl. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Białystok, 3 listopada 2006 roku.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

w Białymstoku

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

-10-

NK.III.AJ.0932-47/06

Pan

mgr inż. Adam KACPRZYK

Wójt Gminy Przerośl

ul. Rynek 2

16-427 Przerośl

Na podstawie art. 86 i 88 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 pkt 3 i art. 25 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z późniejszymi zmianami), w dniach 21, 22, 25 i 26 września 2006 roku Wydział Prawny i Nadzoru Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadził w podległym Panu Urzędzie Gminy kontrolę w zakresie realizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku publikowania oświadczeń majątkowych.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2005 roku do dnia kontroli.

Podczas kontroli sprawdzono przestrzeganie przepisów prawa dotyczących udostępniania informacji publicznej, zapewnienia jawności działania organów gminy oraz przyjmowania i analizowania oświadczeń majątkowych.

Dokonane ustalenia zawiera protokół podpisany przez Pana 18 października 2006 roku.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie, pomimo występowania pewnych nieprawidłowości wynikających z nieprzestrzegania przepisów prawnych; najważniejsze z nich były następujące:

1) w § 2 pkt. 4 i 5 zarządzenia Nr 1/05 Wójta Gminy Przerośl z 16 maja 2005 roku przewidziano pobieranie opłat za przesłanie informacji publicznej pocztą i za dodatkową pracę urzędnika przy udostępnianiu informacji przetworzonej, co nie znajduje uzasadnienia w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

2) w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) nie zamieszczono dokumentów i danych wskazanych w art. 6 ust. 1 punkty 4a, 5c, 5d, 5g i 5h w związku z art. 8 ust. 3 ustawy (dokumentacji przebiegu i efektów kontroli przeprowadzonych przez organy gminy i wystąpień pokontrolnych przeprowadzonych przez zewnętrzne organy kontrolne, danych o ciężarach publicznych i udzielonej przez gminę pomocy publicznej, wykazu i wartości majątku gminnych jednostek organizacyjnych oraz niektórych składników majątku gminy),

3) do BIP nie wprowadzono oświadczeń majątkowych złożonych w 2003 roku przez radnych i pracowników samorządowych oraz oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych w sierpniu br. w związku z upływem kadencji, czym naruszono przepisy art. 24h ust. 6 i art. 24i ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym,

4) wbrew treści art. 24j ust. 6 ustawy samorządzie gminnym, w BIP nie udostępniono również dodatkowych oświadczeń i informacji, o których mowa w art. 24j ust. 1 i 2 tej ustawy,

5) nie prowadzono zbioru Monitora Polskiego B celem udostępnienia go do powszechnego wglądu w przeznaczonym do tego miejscu, uchybiając treści art. 26 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych,

6) informację o nieprawidłowościach stwierdzonych przez Wójta i Przewodniczącego Rady w analizowanych oświadczeniach majątkowych i działaniach podjętych w celu ich wyeliminowania przedstawiono Radzie 23 dni po upływie terminu wskazanego w art. 24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym,

7) Urzędowi Skarbowemu w Suwałkach nie przekazano pięciu oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych i pracowników samorządowych w okresie od 1 grudnia 2005 roku do 31 lipca 2006 roku,

8) nie udokumentowano wysłania (doręczenia) do Urzędu Skarbowego pozostałych oświadczeń majątkowych i pism przewodnich, czym naruszono przepisy art. 39 Kpa i § 32 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych zw. dalej „instrukcją kancelaryjną”,

9) teczki, w których gromadzono oświadczenia majątkowe i związaną z nimi dokumentację, oznaczono niezgodnie z załącznikami nr 4 i 8 instrukcji kancelaryjnej.

Zawiadamiając o powyższym proszę o podjęcie stosownych działań zmierzających do usunięcia wskazanych nieprawidłowości.

Jednocześnie informuję, że w ciągu 7 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia może Pan zgłosić umotywowane zastrzeżenia do zawartych w nim ocen, uwag i wniosków. W przypadku nieskorzystania z tej możliwości, proszę o powiadomienie mnie w ciągu 30 dni o sposobie wykorzystania uwag i wniosków pokontrolnych, w tym o podjętych działaniach na rzecz ich realizacji, lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

/-/ Lidia Stupak

Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli

Publikator: Łukasz Sadowski Data utworzenia:  13.11.2006 10:11:58
Data publikacji:  13.11.2006 10:11:58
Data modyfikacji:  13.11.2006 10:11:58 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl