Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Informacja publiczna
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25081984   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Białystok, 6 listopada 2006r.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

w Białymstoku

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

-10-

NK.III.MK.0932/44/06

Pan

Jan Ludwik Trochimiak

Podlaski Wojewódzki Inspektor

Inspekcji Handlowej w Białymstoku

Na podstawie art. 15 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001r., Nr 80, poz. 872 z późn. zm) Wydział Prawny i Nadzoru Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadził w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Białymstoku kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie.

Kontrolą objęto rok 2005 i 2006 do dnia kontroli.

Ustalenia kontroli przedstawione w protokole podpisanym przez Pana w dniu 25 października 2006r. pozwalają stwierdzić, iż zasady wykonywania czynności biurowych określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.12.1998r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 1998r. Nr 161, poz.1109 z późn. zm.), zwanym dalej „Instrukcją” są na ogół przestrzegane w podległym Panu Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Białymstoku. Jednakże w kontrolowanym zakresie występowały również uchybienia polegające na:

1) nie prowadzeniu centralnego rejestru wydawanych upoważnień i pełnomocnictw, do czego zobowiązuje § 20 „Instrukcji”;

2) opisywaniu prowadzonych teczek aktowych niezgodnie z załącznikiem Nr 7 do „Instrukcji”;

3) znakowaniu prowadzonych teczek aktowych niewłaściwym symbolem i hasłem klasyfikacyjnym, niezgodnym z obowiązującym w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Białymstoku – Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt ustalonym Zarządzeniem Nr 14 Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2005r.;

4) nie znakowaniu pism wszystkimi elementami, ustalonymi postanowieniami § 26 ust. 1 „Instrukcji”;

5) powtórnym kasowaniu znaków opłaty skarbowej niewłaściwą datą - zgodnie z postanowieniami § 39 ust. 4 „Referent rozpatrując podanie sprawdza, czy uiszczono opłatę we właściwej wysokości i dokonuje powtórnego skasowania znaków opłaty skarbowej na podaniu, wpisując na znakach datę załatwienia sprawy oraz umieszczając swój podpis w ten sposób, aby część daty i podpisu przechodziła na znak sąsiedni lub na dokument, na którym znak naklejono.”

Na skontrolowanych znakach opłaty skarbowej zamieszczano datę wystawienia upoważnienia do przeprowadzenia mediacji. Upoważnienie to jednak nie załatwia sprawy, a jedynie umożliwia przeprowadzenie mediacji z określonym przedsiębiorcą i sporządzenie na okoliczność tego faktu „protokołu mediacji”. Kolejnym etapem zaś jest poinformowanie zainteresowanego o wyniku przeprowadzonej mediacji.

Wobec powyższego trudno jest traktować wystawienie przedmiotowego upoważnienia, jako załatwienie sprawy. Ponadto, VI Rozdział „Procedur postępowania w zakresie wystąpień konsumentów wpływających do Inspektoratu” zatytułowany „Zakończenie procedury” wskazuje konkretnie, iż załatwienie sprawy to: „udzielenie odpowiedzi konsumentowi i odnotowanie tego faktu w odpowiednim rejestrze, bądź przekazanie sprawy innemu organowi według właściwości”.

Informując o powyższym, uprzejmie proszę o podjęcie stosownych działań w celu likwidacji stwierdzonych uchybień oraz zapewnienie skutecznej kontroli wewnętrznej nad przestrzeganiem przez pracowników Inspektoratu postanowień rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.12.1998r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 1998r. Nr 161, poz. 1109 z późn. zm. ).

Jednocześnie informuję, że w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia może Pan zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia w sprawie zawartych w nim ocen i uwag. W przypadku nieskorzystania z tej możliwości, proszę o poinformowanie mnie w ciągu 30 dni o sposobie wykorzystania uwag i wniosków pokontrolnych i podjętych działaniach w celu usunięcia nieprawidłowości lub o przyczynach niepodjęcia takich działań.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

/-/ Lidia Stupak

Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli

Publikator: Łukasz Sadowski Data utworzenia:  2006-11-20 12:02:41
Data publikacji:  2006-11-20 12:02:41
Data modyfikacji:  2006-11-20 12:02:41 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl