Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Informacja publiczna
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25081663   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Protokół

kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku,

zwanym w dalszej części protokołu „Inspektoratem”

15-404 Białystok, ul. Młynowa 21,

Regon : 000136805, NIP : 966-05-90-544

Kontrolę w dniach 21-22 września 2006r. przeprowadziła Monika Kondratowicz - starszy inspektor w Wydziale Prawnym i Nadzoru Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia do kontroli nr 31/06 z dnia 19.09.2006r., znak: PN.III.MK.0939/31/06 wystawionego przez Dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru z upoważnienia Wojewody Podlaskiego.

Temat kontroli:

Przestrzeganie przepisów instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie, zwanej dalej „Instrukcją”.

W trakcie kontroli zbadano:

1) przyjmowanie i obieg korespondencji,

2) przeglądanie i przydzielanie korespondencji,

3) rejestrowanie spraw,

4) załatwianie spraw,

5) przechowywanie akt spraw,

6) opłaty skarbowe.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2005 r. do dnia kontroli, tj. 21 września 2006r.

Podlaskim Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Handlowej w Białymstoku od dnia 1 maja 2003roku jest Pan Jan Ludwik Trochimiak

Zastępcą Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej jest Pani Helena Łazowska

W czasie kontroli wyjaśnień udzielał :

§ Pan Witalis Kobus - Naczelnik Wydziału Prawno-Organizacyjnego

W czasie kontroli ustalono, co następuje:

1. Przyjmowanie i obieg korespondencji.

W Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Białymstoku obowiązuje Regulamin Organizacyjny z dnia 28 września 2005r. ustalony zarządzeniem Nr 22/05 przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zatwierdzony Zarządzeniem nr 186/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 29.09.2005r. Regulamin określa nazwy i zakres działania komórek organizacyjnych, zakres zadań wykonywanych na samodzielnych stanowiskach, siedziby, zakresy i obszary działania delegatur. W § 3 Regulaminu ustalono symbole literowe komórek organizacyjnych wchodzących w skład Inspektoratu.

Zarządzeniem Nr 16 Podlaskiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Białymstoku z dnia 11 lipca 2005r. w sprawie realizacji instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Białymstoku wprowadzono do stosowania w Inspektoracie „Instrukcję” w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie.

Zarządzeniem Nr 14 Podlaskiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie wprowadzenia Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Białymstoku ustalono zasady klasyfikowania i kategoryzowania dokumentacji archiwalnej wytwarzanej w Inspektoracie.

W toku kontroli ustalono, że funkcję kancelarii ogólnej w pełni stanowisko do spraw kancelaryjnych (sekretariat Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej) w Wydziale Prawno-Organizacyjnym. Sprawy kancelaryjne prowadzi Pani Monika Radziszewska – Sekretarz Wojewódzkiego Inspektora w Wydziale Prawno-Administracyjnym. Do zadań tego stanowiska pracy należy m.in. obsługa sekretariatu, przyjmowanie i wysyłka korespondencji.

(zakres czynności akta kontroli nr 1 str.:1-3)

Na stanowisku do spraw kancelaryjnych prowadzone są rejestry:

a) „rejestr kontrolny przesyłek specjalnego rodzaju” pism wpływających do sekretariatu WIIH, - rejestru nie oznaczono symbolem klasyfikacyjnym i kategorią archiwalną,

b) rejestr kontrolny przesyłek specjalnego rodzaju” pism wychodzących z sekretariatu WIIH - rejestru nie oznaczono symbolem klasyfikacyjnym i kategorią archiwalną,

c) dziennik korespondencji wpływającej (oznaczony symbolem klasyfikacyjnym 0812 i kategorią archiwalną Bc) i wychodzącej (nie oznaczony symbolem klasyfikacyjnym i kategorią archiwalną),

Powyższe rejestry zawierały następujące rubryki:

o lp.,

o nadawca ( nazwa jednostki organizacyjnej lub nazwisko interesanta; pismo – data wpływu, znak, data pisma),

o określenie sprawy,

o pismo przydzielono/ podpis odbiorcy

o uwagi o załatwieniu

Przesyłki wpływające do Wojewódzkiego Inspektoratu otwierane są przez sekretarza Inspektora Wojewódzkiego (poza przesyłkami adresowanymi imiennie oraz poufnymi). Na pismach wpływających pracownik umieszcza pieczątkę z datą wpływu.

Wysyłkę pism i innej korespondencji przygotowanej w Wojewódzkim Inspektoracie prowadzi stanowisko do spraw kancelaryjnych. Na pismach sporządzonych w Wojewódzkim Inspektoracie zamieszcza się daty wysłania pism.

2. Przeglądanie i przydzielanie korespondencji.

Stanowisko do spraw kancelaryjnych, po zarejestrowaniu wpływów do dziennika korespondencji, przekazuje je Podlaskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Inspekcji Handlowej (za wyjątkiem korespondencji adresowanej imiennie). Na pismach zamieszczane są dekretacje Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, które kierują sprawę na poszczególne stanowiska pracy.

3. Rejestrowanie spraw.

W Wojewódzkim Inspektoracie do rejestrowania spraw stosowany jest bezdziennikowy system kancelaryjny. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 1998r., Nr 161, poz. 1109).

W Inspektoracie prowadzone są następujące centralne rejestry - zgodnie z postanowieniami § 20 ust. 1 instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie:

a) rejestr skarg i wniosków – według obowiązującego wzoru. W okresie objętym kontrolą zarejestrowano 1 wpływ.

Rejestr skarg i wniosków opatrzono symbolem klasyfikacyjnym PO-051 i kategorią archiwalną BE10. Zgodnie z obowiązującym w Inspektoracie Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt – symbol klasyfikacyjny 051 przepisany jest hasłu klasyfikacyjnemu „Skargi na organy IH i ich pracowników”. Dla Rejestru skarg i wniosków natomiast JRzWA przewiduje symbol klasyfikacyjny 054 i kategorię archiwalna „A”.

b) rejestr zarządzeń wydanych przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Białymstoku – prowadzony w formie elektronicznej. Rejestr zawiera następujące rubryki: Nr, w sprawie, data, uwagi. Przedstawiony w czasie kontroli wydruk zawierał 9 obowiązujących zarządzeń za rok 2006 i 19 za rok 2005.

(wydruk stanowi akta kontroli nr. 3 str.: 1-5)

c) rejestr aktów prawnych wojewody – rejestru nie oznaczono zgodnie z opisem teczki jaki określa załącznik nr 7 do „Instrukcji”.

W myśl postanowień § 20 „Instrukcji” w urzędach administracji zespolonej poza wyżej wymienionymi rejestrami centralnymi, prowadzony powinien być jeszcze centralny rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw.

§ 2 lit. b) Zarządzenia Nr 16 Podlaskiego Wojewódzkiego InspektoraInspekcji Handlowej w Białymstoku z dnia 11 lipca 2005r. w sprawie realizacji instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Białymstoku stanowi wykaz rejestrów, jakie powinny być prowadzone w Inspektoracie przez właściwe komórki organizacyjne tj.: kontrolny przesyłek specjalnego rodzaju, pism przychodzących, pism wychodzących, upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu, weryfikowanych akt kontroli, upoważnień do kontroli, informacji konsumentów, upoważnień do przeprowadzania mediacji, repertorium zawiadomień do prokuratury, repertorium sądowe, repertorium mandatowe, repertorium akt kontroli.

W czasie kontroli przedstawiono „rejestr wystąpień wpływających do WIIH w Białymstoku” oznaczony symbolem klasyfikacyjnym 054 i kategorią archiwalną „A”. Rubryki ustalone w tym rejestrze to:

- l.pl.,

- data wpływu,

- imię i nazwisko zainteresowanego, nazwa instytucji,

- adres zainteresowanego, instytucji,

- przedmiot wystąpienia,

- komu zlecono załatwienie,

- sposób załatwienia,

- kogo powiadomiono,

- uwagi.

Zgodnie z obowiązującym w Inspektoracie Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt symbol klasyfikacyjny 054 przypisany jest hasłu klasyfikacyjnemu „Rejestr skarg i wniosków” i kategorii archiwalnej „A”.

Powyższy rejestr stanowi spis spraw do teczki aktowej prowadzonej przez Wydział Ochrony Konsumentów oznaczonej symbolem klasyfikacyjnym 052 i kategorią archiwalną BE10 oraz hasłem klasyfikacyjnym „Skargi na działalność jednostek podległych IH załatwianych we własnym zakresie” Teczka nie była oznaczona nazwą jednostki zgodnie z opisem teczki jaki określa załącznik nr 7 do „Instrukcji”.

W myśl postanowień § 19 ust. 5 „Instrukcji” „Każdemu rejestrowi odpowiada teczka, oznaczona symbolem rejestru, przeznaczona do przechowywania akt spraw ostatecznie załatwionych i wpisanych do danego rejestru”.

W Inspektoracie prowadzono teczkę „Upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień” oznaczoną symbolem klasyfikacyjnym POP-116 i kategorią archiwalną B5. W teczce prowadzono spis spraw i przechowywano zarządzenie w sprawie upoważnień do wydawania aktów administracyjnych w toku postępowań kontrolnych oraz wykaz upoważnień (na dzień kontroli wykaz zawierał 34 pozycje, imię i nazwisko, stanowisko i podpis).

Zgodnie z obowiązującym w Inspektoracie Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt dla symbolu klasyfikacyjnego „116” przewidziane jest hasło klasyfikacyjne „Legitymacje służbowe”.

Obowiązujący od 2005r. regulamin Organizacyjny nie przewiduje symbolu literowego „POP” dla komórek organizacyjnych Inspektoratu.

Zarządzenie Nr 24/05 Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Białymstoku z dnia 3 października 2005r. w sprawie wdrożenia Regulaminu organizacyjnego oraz w sprawie struktury organizacyjnej poszczególnych komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku w załączniku stanowiącym strukturę komórek organizacyjnych WIIH w Białymstoku ustala skrót POP dla stanowiska do spraw pracowniczych.

4. Załatwianie spraw

Forma zewnętrzna pism załatwiających sprawy z reguły odpowiadała ogólnie przyjętym zasadom.

W toku prowadzonej kontroli stwierdzono, że objęte kontrolą decyzje administracyjne spełniały wymogi określone w art. 104 i 107 Kpa. Akta poszczególnych spraw prowadzono w sposób umożliwiający ustalenie daty wszczęcia i zakończenia sprawy. Przy załatwianiu spraw indywidualnych przestrzegano ustawowych terminów określonych w art. 35 Kpa i art. 36 Kpa.

Sprawy załatwione wysyłano przeważnie w dniu ich podpisania.

Niemniej jednak podczas kontroli stwierdzono, iż:

a) pisma przechowywane w teczce oznaczonej 074”Współpraca między komórkami organizacyjnymi własnej jednostki” zawierała pisma bez pieczęci nagłówkowej – w myśl postanowień § 26 ust. 1 pkt 1 jednym z elementów pisma załatwiającego sprawę powinien być „nagłówek” – druk lub podłużna pieczęć nagłówkowa;

b) w teczce oznaczonej ŻG – 033 w prowadzonym spisie spraw w rubryce „od kogo” wpisywano znak sprawy z w/w teczki (własny).

5. Przechowywanie akt sprawy

Pracownicy Inspektoratu prowadzą teczki aktowe do przechowywania spraw ostatecznie załatwionych. Do teczek założono spisy spraw. Strony tytułowe teczek aktowych przeważnie zawierają: symbol literowy komórki organizacyjnej, symbol klasyfikacyjny rzeczowego wykazu akt, nazwę jednostki organizacyjnej, tytuł teczki, nazwę hasła klasyfikacyjnego. Symbole komórek przeważnie są zgodne z postanowieniami regulaminu organizacyjnego.

W czasie kontroli ustalono, iż:

1) teczka oznaczona symbolem klasyfikacyjnym 092, kat. arch. BE5, hasłem klasyfikacyjnym „Kontrola wewnętrzna jednostki lub komórek funkcjonalnych” nie zawierała nazwy jednostki i komórki organizacyjnej, roku wytworzenia dokumentacji do czego zobowiązuje załącznik nr 7 do „Instrukcji”.

Powyższa teczka była przechowywana w segregatorze, w którym przechowywano również dokumentację oznaczoną:

ü 091, kat. arch. „A” „Kontrola zewnętrzna własnej jednostki (m.in. przeprowadzona przez NIK itp.), w teczce przechowywano dokumentację z lat 2003-2006, przy czym spisy spraw prowadzono tylko do roczników 2005 i 2006. W myśl postanowień § 16 ust. 1 i 2 rejestracja spraw polega na wpisaniu pisma rozpoczynającego sprawę do spisu spraw, założonego zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt, lub do rejestru kancelaryjnego. Spisy spraw prowadzi się na specjalnych formularzach lub w rejestrach elektronicznych.

ü 094, kat. arch. „B5” „Książka kontroli”

Teczki 092, 091, 094 opisane są jedynie na grzbiecie segregatora w którym są przechowywane, od siebie natomiast oddzielone są jedynie spisami spraw.

Wszystkie prowadzone teczki aktowe powinny być opisane zgodnie z załącznikiem Nr 7 do „Instrukcji”.

2) Teczka oznaczona symbolem klasyfikacyjnym 055, kat. arch. „A” i hasłem klasyfikacyjnym „Analiza skarg i wniosków” prowadzona od roku 1999, nie była oznaczona nazwą jednostki i komórki organizacyjnej zgodnie z opisem teczki jaki określa załącznik nr 7 do „Instrukcji”.

3) Teczka oznaczona symbolem klasyfikacyjnym 074, kat. arch. „B2” i hasłem klasyfikacyjnym „Współpraca między komórkami organizacyjnymi własnej jednostki”. Teczka nie była oznaczona rokiem wytwarzania dokumentacji tzw. „datą skrajną” do czego zobowiązuje załącznik nr 7 do „Instrukcji”.

4) Teczka oznaczona symbolem klasyfikacyjnym POP-140, kat. arch. „B5” i hasłem klasyfikacyjnym „Organizacja szkoleń (szkolenia zewnętrzne) ISO/PR-06” oznaczona latami 2005-2006. W myśl postanowień § 3 Regulaminu Organizacyjnego symbol literowy komórki organizacyjnej oznaczonej POP nie istnieje. Obowiązujący w Inspektoracie Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt nie przewiduje żadnych haseł i kategorii archiwalnych dla symbolu 140. W tej grupie klasyfikacyjnej przeznaczone do stosowania są hasła klasyfikacyjne ustalone dla IV rzędu.

5) teczka oznaczona ŻG-033 inf.2006 – teczki nie oznaczono zgodnie z obowiązującym wzorem określonym w załączniku nr 7 do „Instrukcji”.

6) teczka oznaczona symbolem „07 Współpraca z krajowymi jednostkami organizacyjnymi” 070 – z ministrami i urzędami centralnymi: kat. arch. „A” – teczka nie była oznaczona nazwą jednostki i komórki organizacyjnej oraz datą skrajną zgodnie z opisem teczki jaki określa załącznik nr 7 do „Instrukcji”.

Symbol klasyfikacyjny 07 i hasło: „Współpraca z krajowymi jednostkami organizacyjnymi” mają charakter ogólny i nie należy ich wykorzystywać do opisywania teczek aktowych, w których przechowywana jest załatwiania przez pracowników dokumentacja. Zgodnie z zasadami funkcjonującymi w związku z wykorzystywaniem Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt – tylko symbol i hasło klasyfikacyjne, którym przypisana jest właściwa kategoria archiwalna mogą i powinny być wykorzystywane przy opisie zakładanych i prowadzonych teczek aktowych na określonych stanowiskach pracy.

7) teczka oznaczona BA 311 „Sprawozdania własne” 2004-2006nie zawierała oznaczenia kategorii archiwalnej do czego zobowiązuje załącznik nr 7 do „Instrukcji”.

Obowiązujący w Inspektoracie Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt dla symbolu 311 przewiduje hasło klasyfikacyjne „Ewidencja i plany kont” oraz kategorię archiwalną „A”.

8) teczka oznaczona BA 341 „Fundusz socjalny” 2005-2006 – nie zawierała oznaczenia nazwy jednostki i komórki organizacyjnej oraz kategorii archiwalnej zgodnie z opisem teczki jaki określa załącznik nr 7 do „Instrukcji”.

Akta poszczególnych spraw gromadzone są w sposób umożliwiający ustalenie dat wszczęcia i zakończenia sprawy.

8. Opłaty skarbowe.

Zgodnie z „Procedurami postępowania w zakresie wystąpień konsumentów wpływających do Inspektoratu” ustalonymi Przez Wojewódzkiego Inspektora Zarządzeniem Nr 27/05 z dnia 24.10.2005 (tekst jednolity) w Inspektoracie pobierane są opłaty skarbowe od podań (żądania, wniosku, odwołania i zażalenia) oraz załączników do podań wnoszonych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji.

W myśl postanowień w/w „Procedur” Wydział Ochrony Konsumentów pobiera opłatę skarbową i dokonuje na znakach opłaty skarbowej, zgodnie z postanowieniami „Instrukcji”, kasowania „wstępnego” i „powtórnego”.

W czasie kontroli ustalono, że w roku 2006 m.in.:

ü w sprawie zarejestrowanej pod poz. 207, która wpłynęła do Inspektoratu w dniu 08.08.2006r. pobrano opłatę skarbową w wysokości 6 zł. Odpowiedzi na w/w pismo udzielono pismem z dnia 25 sierpnia 2006r. znak: OK.-052-207/06 – pismo wysłano dnia 28.08.2006r. W sprawie przeprowadzono mediację w dniu 22.08.2006r. na podstawie upoważnienia nr 008914 z dnia 19 sierpnia 2006r. na dzień 19.08.2006 i przedłużonego tego samego dnia tj. 19.08.2006r. na dzień 22.08.2006r. Na znakach opłaty skarbowej wstawiono datę : 19.08.2006r. oraz zaparafowano.

ü w sprawie zarejestrowanej pod poz. 218, która wpłynęła do Inspektoratu w dniu 18.08.2006r. pobrano opłatę skarbową w wysokości 6,50 zł. Odpowiedzi na w/w pismo udzielono pismem z dnia 01 września 2006r. znak: OK.-052-218/06 – pismo wysłano dnia 01.09.2006r. W sprawie przeprowadzono mediację w dniu 31.08.2006r. na podstawie upoważnienia nr 008923 z dnia 30 sierpnia 2006r. na dzień 30.08.2006 i przedłużonego tego samego dnia tj.: 30.08.2006r. na dzień 31.08.2006r. Na znakach opłaty skarbowej wstawiono datę : 30.08.2006r. oraz zaparafowano.

ü w sprawie zarejestrowanej pod poz. 224, która wpłynęła do Inspektoratu w dniu 23.08.2006r. pobrano opłatę skarbową w wysokości 5 zł. Odpowiedzi na w/w pismo udzielono pismem z dnia 25 sierpnia 2006r. znak: OK.-052-224/06 – pismo wysłano dnia 25.08.2006r. W sprawie przeprowadzono mediację w dniu 23.08.2006r. na podstawie upoważnienia nr 008920 z dnia 23.08.2003r. na dzień 23.08.2006r. Na znakach opłaty skarbowej wstawiono datę : 23.08.2006r. oraz zaparafowano.

ü w sprawie zarejestrowanej pod poz. 235, która wpłynęła do Inspektoratu w dniu 11.09.2006r. pobrano opłatę skarbową w wysokości 5,50 zł. Odpowiedzi na w/w pismo udzielono pismem z dnia 19 września 2006r. znak: OK.-052-235/06 – pismo wysłano dnia 19.09.2006r. Z treści udzielonej odpowiedzi wynika, że przeprowadzono w sprawie mediację (protokołu z mediacji nie odnotowano w czasie kontroli). Na znakach opłaty skarbowej wstawiono datę: 18.09.2006r. oraz zaparafowano.

(akta kontroli nr 2 str.: 1-47).

Zgodnie z postanowieniami § 39 ust. 4 „Referent rozpatrując podanie sprawdza, czy uiszczono opłatę we właściwej wysokości i dokonuje powtórnego skasowania znaków opłaty skarbowej na podaniu, wpisując na znakach datę załatwienia sprawy oraz umieszczając swój podpis w ten sposób, aby część daty i podpisu przechodziła na znak sąsiedni lub na dokument, na którym znak naklejono.”

W myśl postanowień § 22 ust. 1 pkt 2 „Instrukcji” ostateczne załatwienie sprawy jest wówczas, kiedy odpowiedź udzielona stronie załatwia sprawę co do jej istoty (merytorycznie) albo w inny sposób kończy sprawę w danej instytucji.

VI Rozdział „Procedur postępowania w zakresie wystąpień konsumentów wpływających do Inspektoratu” zatytułowany „Zakończenie procedury” mówi, że załatwienie sprawy to: „udzielenie odpowiedzi konsumentowi i odnotowanie tego faktu w odpowiednim rejestrze, bądź przekazanie sprawy innemu organowi według właściwości”.

Podlaski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Białymstoku został poinformowany o prawie zgłaszania umotywowanych zastrzeżeń odnośnie ustaleń zawartych w protokole przed podpisaniem protokołu oraz wyjaśnień do stwierdzonych w protokole nieprawidłowości w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden doręczono Podlaskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Inspekcji Handlowej w Białymstoku.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku pod pozycją 82.

Białystok, 25 października 2006 r.

Podpis kierownika jednostki
kontrolowanej

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

INSPEKCJI HANDLOWEJ

w BIAŁYMSTOKU

/-/ Jan Ludwik Trochimiak

Podpis kontrolującego

STARSZY INSPEKTOR

/-/ Monika Kondratowicz


Publikator: Łukasz Sadowski Data utworzenia:  2006-11-20 12:26:31
Data publikacji:  2006-11-20 12:26:31
Data modyfikacji:  2006-11-20 12:27:36 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl