Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Informacja publiczna
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25081626   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola Problemowa - Urząd Gminy Rutki. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Wystąpienie Pokontrolne - Urząd Gminy Rutki
Autorzy: Andrzej Jankowski,

Białystok, 21 listopada 2006 roku.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

w Białymstoku

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

-10-

NK.III.AJ.0932-49/06

Pan

Tadeusz ZELEROWICZ

Wójt Gminy Rutki

ul. 11 Listopada 7

18-312 Rutki

Na podstawie art. 86 i 88 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 pkt 3 i art. 25 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z późniejszymi zmianami), w dniach 19, 20, 23 i 24 października 2006 roku Wydział Prawny i Nadzoru Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadził w podległym Panu Urzędzie Gminy kontrolę w zakresie realizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku publikowania oświadczeń majątkowych.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2005 roku do dnia kontroli.

Podczas kontroli sprawdzono przestrzeganie przepisów prawa dotyczących udostępniania informacji publicznej, zapewnienia jawności działania organów gminy oraz przyjmowania i analizowania oświadczeń majątkowych.

Dokonane ustalenia zawiera protokół podpisany przez Pana w dniu 8 listopada 2006 roku.

Oceniając wyniki przeprowadzonej kontroli należy stwierdzić, że realizacja zadań będących przedmiotem kontroli wykazała wiele nieprawidłowości, również takich, które były dwukrotnie sygnalizowane podczas poprzednich kontroli.

Najważniejsze uchybienia były następujące:

1. W Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) nie zamieszczono dokumentów i danych wskazanych w art. 6 ust. 1 punkty 2a, 2b, 2c, 3d, 3f, 4a, 4c, 4d, 5c, 5d, 5g i 5h w związku z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (protokołów posiedzeń Rady Gminy i jej komisji, uchwał Rady i zarządzeń wójta, projektów aktów prawnych, statutów sołectw i siedmiu jednostek organizacyjnych, niektórych przyjętych programów dotyczących realizacji zadań publicznych, sposobów przyjmowania i załatwiania w Urzędzie poszczególnych spraw indywidualnych, wykazu prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposobów i zasad udostępniania danych w nich zawartych, dokumentacji przebiegu i efektów kontroli przeprowadzonych przez organy gminy i organy kontroli państwowej, sprawozdań z wykonania budżetu gminy, okresowych sprawozdań i informacji dotyczących działalności wójta, Rady i jej komisji oraz gminnych jednostek organizacyjnych, danych o ciężarach publicznych i udzielonej przez gminę pomocy publicznej, wykazu i wartości majątku gminnych jednostek organizacyjnych oraz aktualnych danych o majątku gminy).

2. Do BIP nie wprowadzono też oświadczeń majątkowych złożonych w 2003 roku przez wójta, sekretarza i skarbnika gminy oraz końcowych oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych w sierpniu br. w związku z upływem kadencji, czym naruszono przepisy art. 24h ust. 6 i art. 24i ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, zwanej dalej „ustawą”.

3. Wbrew treści art. 24j ust. 6 ustawy, w BIP nie udostępniono również dodatkowych oświadczeń i informacji, o których mowa w art. 24j ust. 1 i 2 ustawy (o działalności gospodarczej prowadzonej przez najbliższych członków rodzin, o zatrudnieniu ich w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz o zawartych przez nich umowach cywilno-prawnych).

4. Nie informowano mieszkańców o zwołanych posiedzeniach komisji Rady Gminy, czym uniemożliwiono im korzystanie z prawa zagwarantowanego w art. 11b ust. 2 ustawy.

5. Przewodniczący Rady Gminy nie informował sołtysów o terminie, miejscu i tematyce zwołanych sesji, wbrew dyspozycji zawartej w art. 37a ustawy (powyższą nieprawidłowość sygnalizowano już podczas dwóch wcześniejszych kontroli i w wydanych na ich podstawie wystąpieniach).

6. Radzie Gminy nie przedstawiono informacji, o których mowa w art. 24h ust. 12 ustawy, tj. m.in. o nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych i działaniach podjętych w celu ich wyeliminowania.

7. Złożonych w latach 2005 i 2006 oświadczeń majątkowych nie przesłano do właściwego urzędu skarbowego, wbrew treści art. 24h ust. 6 ustawy.

8. Teczki, w których przechowywano oświadczenia majątkowe oraz dodatkowe oświadczenia i informacje wskazane w art. 24j ustawy, oznaczono niezgodnie z załącznikami nr 4 i 8 instrukcji kancelaryjnej, ustalonej rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r.

9. Powyższe teczki nie posiadały spisów spraw wymaganych przepisami § 16 instrukcji kancelaryjnej.

10. Żaden z pracowników Urzędu nie posiadał w swoim zakresie czynności obowiązków związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych oraz udostępnianiem informacji publicznej na wniosek lub poprzez wyłożenie (wywieszenie) w miejscach ogólnie dostępnych.

Zawiadamiając o powyższym proszę o podjęcie stosownych działań zmierzających do usunięcia wskazanych nieprawidłowości.

Jednocześnie informuję, że w ciągu 7 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia może Pan zgłosić umotywowane zastrzeżenia do zawartych w nim ocen, uwag i wniosków. W przypadku nieskorzystania z tej możliwości, proszę o powiadomienie mnie w ciągu 30 dni o sposobie wykorzystania uwag i wniosków pokontrolnych, w tym o podjętych działaniach na rzecz ich realizacji, lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

/-/ Lidia Stupak

Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli

Publikator: Łukasz Sadowski Data utworzenia:  2006-12-04 11:23:58
Data publikacji:  2006-12-04 11:23:58
Data modyfikacji:  2006-12-04 11:25:31 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl