Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Informacja publiczna
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25082151   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa - Urząd Stanu Cywilnego w Zbójnej. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 12 września 2006 roku

w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zbójnej

Kontrolą objęto Urząd Stanu Cywilnego w Zbójnej, wchodzący w skład Urzędu Gminy w Zbójnej (art. 5 a ust. 1 prawa o asc).

Urząd Stanu Cywilnego mieści się w budynku Urzędu Gminy w Zbójnej przy ul. Łomżyńskiej 64, 18-416 Zbójna.

Regon Urzędu Gminy w Zbójnej 000548525; NIP 7211143154.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Zenon Henryk Białobrzeski –Wójt Gminy Zbójna wybrany na to stanowisko dnia 10 listopada 2002 roku.

Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego jest Pani Zofia Bernard – powołana na stanowisko Kierownika USC Uchwałą Rady Gminy Zbójna Nr 12/II z dnia 11 czerwca 1990 roku. Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego jest Pani Elżbieta Parzych powołana na to stanowisko uchwałą Rady Gminy Zbójna Nr XXII/132/06 z dnia 31 marca 2006 r.

Kontrolę przeprowadziła Ewa Bielewska – referent prawny w Oddziale ds. rejestracji stanu cywilnego, obywatelstwa i repatriacji w Wydziale Spraw Obywatelskich i Migracji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku; na podstawie upoważnienia Nr 66/06 z dnia 11 września 2006 roku podpisanego przez Pana Andrzeja Władysława Gawkowskiego - Dyrektora Wydziału.

Adres Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – Białystok 15-213, ul.
Mickiewicza 3.

Wojewoda Podlaski sprawuje nadzór nad działalnością urzędów stanu cywilnego woj. podlaskiego.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- art. 8 ust. 3 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2004 roku nr 161, poz. 1688 .) i § 24 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.10.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz.U. Nr 136, poz. 884 z późn. zm.).

Zasady i tryb prowadzenia kontroli określa zarządzenie Wojewody Podlaskiego Nr 80/05 z dnia 11 maja 2005 roku.

Temat kontroli:

Realizacja zadań wynikających z ustawy:

1. z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59
z późn. zm)

2. z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2004 roku nr 161, poz. 1688 .)

3. oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.10.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz.U. Nr 136, poz. 884 z późn. zm.)

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o plan wykonawczy kontroli ustalony na 2006 rok dla urzędów stanu cywilnego, zatwierdzony dnia 09 lutego 2006 roku przez Panią Ewę Maciak – Zastępcę Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Migracji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

W trakcie kontroli obecna była Pani Zofia Bernard – Kierownik USC w Zbójnej. Osoba kontrolująca wpisała się do księgi kontroli w Urzędzie Gminy w Zbójnej pod numerem 7/2006.

Kontrolą objęto księgi urodzeń, małżeństw i zgonów oraz akta zbiorowe za 2005 r. oraz za 2006 r. – według stanu na dzień kontroli.

I. Księga urodzeń i akta zbiorowe

W 2005 roku Kierownik USC w Zbójnej nie sporządził żadnego aktu urodzenia. Natomiast w 2006 r. – wg stanu na dzień kontroli Kierownik USC w Zbójnej sporządził 4 akty urodzenia.

- Akt Nr 1 z dnia ... 2006 r.

Sporządzono na podstawie decyzji Kierownika USC w Zbójnej Nr ... podjętej w trybie art. 73 ust.1 prawa o asc.

Podanie o umiejscowienie zagranicznego aktu urodzenia w księdze polskiej wpłynęło do USC w dniu ... r. W aktach zbiorowych znajduje się pełnomocnictwo ojca dziecka udzielone bratu do wpisania aktu urodzenia oraz potwierdzenie zameldowania ojca na terenie gminy Zbójna - decyzję podjął właściwy miejscowo organ (art. 13 prawa o asc).

Do podania został dołączony odpis aktu urodzenia wydany przez USC w .... oraz tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego ( § 9 rozporządzenia). Kierownik USC wpisał w decyzji oraz akcie polskim dane dotyczące nazwiska matki dziecka oraz nazwiska rodowego ojca mimo, że dane te nie wynikały z dokumentu zagranicznego. Ponadto w sentencji decyzji Kierownik USC w Zbójnej nie zawarł informacji, że wnioskodawca jest osobą reprezentującą ojca dziecka.

Podstawę prawną (art. 73 ust. 1 prawa o asc) oraz pouczenie o przysługującym odwołaniu doWojewody Podlaskiego (art. 8 ust. 4 prawa o asc) – określono prawidłowo. Osoba upoważniona pokwitowała odbiór decyzji.

Nr 2 z dnia ... roku

Akt został sporządzony na podstawie decyzji Kierownika USC w Zbójnej podjętej w trybie art. 73 ust. 1 prawa o asc.

Podanie o umiejscowienie aktu zagranicznego wniósł ojciec dziecka zamieszkały na terenie gminy Zbójna - decyzję podjął organ właściwy miejscowo – art. 13 prawa o asc. W aktach zbiorowych znajduje się kopia aktu urodzenia wydana przez USC w .... opatrzona suchą pieczęcią oraz tłumaczenie tego dokumentu na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Podstawę prawną (art. 73 ust. 1 prawa o asc) oraz pouczenie o przysługującym odwołaniu doWojewody Podlaskiego (art. 8 ust. 4 prawa o asc) – określono prawidłowo.

Strona pokwitowała odbiór decyzji.

Nr 3 z dnia ... r.

Akt sporządzono na podstawie decyzji Kierownika USC w Zbójnej Nr ... o wpisaniu zagranicznego aktu urodzenia do polskiej księgi stanu cywilnego.

Podanie o umiejscowienie zagranicznego aktu urodzenia w księdze polskiej wniósł ojciec dziecka zamieszkały na terenie gminy Zbójna. Decyzję podjął organ właściwy miejscowo (art. 13 prawa o asc). W aktach zbiorowych znajduje się odpis aktu urodzenia wydany przez USC ... oraz tłumaczenie wymienionego dokumentu dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Decyzja podjęta została na podstawie art. 73 ust. 1 prawa o asc. Dane z aktu zagranicznego zostały prawidłowo przeniesione do decyzji i aktu polskiego. Decyzja została doręczona stronie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Nr 4 z dnia ... roku

Akt został sporządzony na podstawie decyzji Kierownika USC w Zbójnej Nr ... z dnia ... r.

Podanie o umiejscowienie aktu zagranicznego wniósł ojciec dziecka – stały mieszkaniec gminy Zbójna. Decyzję podjął organ właściwy miejscowo – art. 13 prawa o asc. Wnioskodawca przedłożył odpis aktu urodzenia wydany przez USC w ... wraz z tłumaczeniem tego dokumentu na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Podstawę prawną (art. 73 ust. 1 prawa o asc) oraz pouczenie o przysługującym odwołaniu doWojewody Podlaskiego (art. 8 ust. 4 prawa o asc) – określono prawidłowo.

Strona pokwitowała odbiór decyzji.

Bez uwag.

II. Księga małżeństw i akta zbiorowe

W 2005 roku sporządzono 30 aktów małżeństw.

W 2006 roku – wg stanu na dzień kontroli sporządzono 13 aktów małżeństwa.

Wszystkie akty małżeństw są podpisane przez Kierownika USC. Kolejność w numeracji aktów jest zachowana. Akty wypisane są ręcznie, co jest zgodne z § 2 ust. 1 rozporządzenia.

Wolne miejsca po sporządzeniu aktu są zakreślane w sposób uniemożliwiający dokonywanie w nich jakichkolwiek wpisów - § 7 ust. 2 rozporządzenia.

Sprawdzono:

- Akt Nr 1 z dnia ... r.; akt sporządzono na podstawie decyzji Kierownika USC w Zbójnej Nr ... z dnia ... r., co odnotowano prawidłowo w akcie w rubryce „uwagi” - § 7 ust. 1 rozporządzenia.

Podanie złożyła kobieta, której dotyczył akt małżeństwa, zamieszkała na terenie gminy Zbójna. Strona przedłożyła odpis aktu małżeństwa wydany w ... wraz z urzędowym tłumaczeniem tego dokumentu na język polski. Kierownik USC w Zbójnej wpisał do decyzji i aktu polskiego nazwisko mężczyzny noszone po zawarciu związku małżeńskiego oraz nazwisko dzieci, mimo iż dane te nie wynikały z aktu zagranicznego. Poinstruowano Kierownika USC w Zbójnej, iż w tej sytuacji tj. gdy nazwiska mężczyzny i dzieci nie wynikały z aktu zagranicznego należało nanieść wzmiankę dodatkową w tym zakresie na podstawie art. 25 § 3 kr i o – odnośnie mężczyzny oraz art. 88 § 1 kr i o – odnośnie dzieci.

Strona wniosła również o uzupełnienie aktu małżeństwa o brakujące dane. Kierownik USC podjął decyzję na podstawie art. 36 prawa o asc o uzupełnieniu aktu. W akcie małżeństwa naniesiono prawidłowo wzmiankę dodatkową dot. jego uzupełnienia.

Do treści decyzji i naniesionej wzmianki dodatkowej uwag nie wniesiono.

Strona pokwitowała odbiór obu decyzji.

- Nr 2 z dnia ... r.; akt sporządzony na podstawie decyzji Kierownika USC w Zbójnej dotyczącej transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa.

Podanie o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa wniosła – za pośrednictwem Konsulatu Generalnego RP w... – kobieta, której akt dotyczy.

W aktach zbiorowych znajdują się odpis aktu małżeństwa wydany w ... wraz z tłumaczeniem tego dokumentu dokonanym przez notariusza publicznego, potwierdzonym za zgodność przekładu na język polski dokonanym przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w ... .

Z dokumentu zagranicznego nie wynikały nazwiska małżonków noszone po zawarciu małżeństwa i nazwiska ich dzieci. W aktach zbiorowych znajduje się oświadczenie kobiety o nazwisku noszonym po zawarciu związku małżeńskiego złożone wobec notariusza publicznego i potwierdzone za zgodność niniejszego dokumentu z prawem miejsca wystawienia przez Konsula Generalnego RP w ... . Kierownik USC w rubryce „wzmianki dodatkowe” naniósł nieprecyzyjną adnotację o nazwisku mężczyzny, kobiety i dzieci powołując się na art. 62 ust. 4 prawa o asc oraz art. 25 § 1 i 88 §1 kr i o. Nanosząc wzmiankę dodatkową odnośnie nazwiska kobiety noszonego po zawarciu związku małżeńskiego należało przytoczyć art. 62 § 3 prawa o asc oraz art. 25 § 1 kr i o, natomiast co do nazwiska mężczyzny jedynie art. 25 § 3 kr i o, a dzieci –art. 88 § 1 kr i o.

Decyzja została wysłana stronie za pośrednictwem Konsulatu Generalnego RP w... . W aktach brak zwrotnego potwierdzenia obioru decyzji.

- Nr 3 z dnia ... r., akt został sporządzony na podstawie decyzji Kierownika USC w Zbójnej podjętej w trybie art. 73 ust. 1 prawa o asc.

W aktach zbiorowych znajduje się odpis aktu małżeństwa wydany przez USC w ... wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Małżonkowie, których akt dotyczy upoważnili przed notariuszem publicznym w ... brata mężczyzny do umiejscowienia zagranicznego aktu małżeństwa. Kierownik USC podjął decyzję Nr ... z dnia ... r. o wpisaniu aktu zagranicznego do księgi polskiej na wniosek pełnomocnika. W sentencji decyzji Kierownik USC nie zawarł informacji, iż wnioskodawca reprezentuje małżonków.

W dokumencie o ustanowieniu pełnomocnictwa złożone zostało przez kobietę oświadczenie o nazwisku noszonym po zawarciu związku małżeńskiego, z którego wynika, że kobieta przyjęła nazwisko swojego męża z zachowaniem rodzaju żeńskiego tj. zakończone na „-ska”. W aktach zbiorowych znajduje się również formularz wniosku o umiejscowienie aktu małżeństwa wraz z oświadczeniem kobiety, iż chce nosić nazwisko męża z zachowaniem rodzaju męskiego tj. „ ......ski”; jednakże podpisu kobiety nie potwierdził żaden organ.

Kierownik USC naniósł nieprawidłową adnotację w rubryce „wzmianki dodatkowe” o nazwiskach noszonych po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków i dzieci tj. nieprecyzyjnie przywołał przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie. Ponadto z uwagi na fakt, iż kobieta złożyła dwa różne oświadczenia co do nazwiska noszonego po zawarciu związku małżeńskiego sprawa wymaga dogłębnego wyjaśnienia.

Pełnomocnik wniósł również o uzupełnienie aktu małżeństwa o brakujące dane. Kierownik USC podjął decyzję o uzupełnieniu aktu małżeństwa na podstawie art. 36 prawa o asc. W akcie została naniesiona prawidłowa wzmianka dodatkowa o uzupełnieniu aktu.

Odbiór obu decyzji pokwitował pełnomocnik.

- Nr 9 z dnia ... r.; akt małżeństwa został sporządzony na podstawie decyzji Kierownika USC w Zbójnej dotyczącej transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa.

Podanie o umiejscowienie zagranicznego aktu małżeństwa w polskich księgach wniosła za pośrednictwem Ambasady RP w ... kobieta, której akt dotyczy.

Decyzję w tej sprawie podjął organ właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Strona przedłożyła odpis aktu małżeństwa w języku ... wraz z urzędowym tłumaczeniem tego dokumentu na język polski. Dane z aktu zagranicznego przeniesiono dokładnie do decyzji, a następnie aktu polskiego. Decyzja została wysłana stronie za pośrednictwem Ambasady RP w ... .

Nr 14 z dnia ... r.; akt wpisano na podstawie decyzji Kierownika USC w Zbójnej Nr ... z dnia ... r.

Podanie wpłynęło do USC dnia ... r. – data wpływu została odnotowana na podaniu.

Wnioskodawcą była kobieta, której akt dotyczy zamieszkała w miejscowości Zbójna - decyzję podjął organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy – art. 13 prawa o asc.

Strona przedłożyła niemiecki odpis aktu małżeństwa oraz tłumaczenie tego dokumentu na język polski dokonane przez tłumacza języka polskiego, wyznaczonego i zaprzysiężonego przez Prezydenta Sądu Krajowego Norymberga-Fürth. W aktach zbiorowych znajdują się również odpis skrócony aktu urodzenia kobiety oraz odpis aktu małżeństwa wraz z adnotacją o rozwodzie.

Podstawa prawna decyzji prawidłowa – art. 73 ust. 1 prawa o asc.

Pouczenie o przysługującym odwołaniu do Wojewody Podlaskiego zgodnie z art. 8 ust. 4 prawa o asc.

W akcie zagranicznym znajdował się zapis o „nazwisku małżeństwa” wraz z informacją, iż stanowi je nazwisko rodowe męża. Dane w zakresie nazwisk noszonych po zawarciu związku małżeńskiego oraz nazwiska dzieci zostały wpisane w decyzji oraz w części podstawowej aktu. Zbędne i nieprawidłowe było natomiast przyjęcie od kobiety (obywatelki polskiej) oraz od mężczyzny (cudzoziemca) oświadczenia o nazwiskach noszonych po zawarciu związku małżeńskiego oraz o nazwisku ich dzieci.

Zgodnie bowiem z art. 62 § 3 prawa o asc obywatel polski może wraz z wnioskiem o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa złożyć oświadczenie w sprawie swojego nazwiska, jeśli nie złożył takiego oświadczenia zawierając związek małżeński w zagranicznym urzędzie stanu cywilnego. W przypadku gdy oboje małżonkowie są obywatelami polskimi mogą złożyć oświadczenie również co do nazwiska dzieci.

- Nr 16 z dnia ... r., akt wpisano na podstawie decyzji Kierownika USC w Zbójnej Nr ... z dnia ... r.

Wniosek o umiejscowienie aktu zagranicznego do księgi polskiej złożyła kobieta, której akt dotyczy, zamieszkała na terenie gminy Zbójna - decyzję podjął i akt sporządził organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy (art. 13 prawa o asc).

Na podaniu jest odnotowana data wpływu podania do USC.

Strona przedłożyła odpis aktu małżeństwa wydany przez USC we Francji wraz z tłumaczeniem tego dokumentu dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Z aktu zagranicznego nie wynikały nazwiska małżonków noszone po zawarciu związku małżeńskiego i nazwiska ich dzieci. Kierownik USC przyjął od kobiety obywatelki polskiej oraz od mężczyzny (cudzoziemca) oświadczenie o nazwiskach noszonych przez nich po zawarciu związku małżeńskiego oraz o nazwiskach ich dzieci. Oświadczenie złożone przez mężczyznę w sprawie jego nazwiska, jak również oświadczenie małżonków co do nazwiska dzieci jest wadliwie i bezskuteczne, bowiem zgodnie z art. 62 § 3 prawa o asc oświadczenie o wyborze nazwiska może złożyć jedynie obywatel polski, a w przypadku gdy oboje małżonkowie są obywatelami polskimi mogą złożyć oświadczenie również co do nazwiska dzieci.

Na podstawie ww. oświadczenia naniesiono wzmiankę dodatkową o nazwisku małżonków i dzieci.

Strona pokwitowała odbiór decyzji.

- Nr 8 z dnia ... r.- podstawę sporządzenia aktu małżeństwa stanowiła decyzja Kierownika USC w Zbójnej Nr ... z dnia ... r. podjęta w trybie art. 73 ust. 1 prawa o asc.

W aktach znajduje się upoważnienie udzielone przed notariuszem publicznym w ... przez kobietę, której akt dotyczy - matce do umiejscowienia zagranicznego aktu małżeństwa córki.

Transkrypcji podlegał odpis aktu małżeństwa wydany przez USC w ... opatrzony suchą pieczęcią wraz z urzędowym tłumaczeniem tego dokumentu na język polski. Z aktu zagranicznego przeniesiono dane do decyzji i aktu polskiego z uwzględnieniem polskich znaków diaktrycznych. Należy mieć jednakże na uwadze fakt, iż transkrypcja polega na dokładnym przepisaniu danych z dokumentu zagranicznego. Wsentencji decyzji Kierownik USC w Zbójnej nie zawarł informacji, że wnioskodawczyni reprezentuje swoją córkę.

W aktach zbiorowych znajduje się także oświadczenie kobiety o nazwisku noszonym po zawarciu związku małżeńskiego złożone wobec notariusza publicznego w... . Kierownik USC naniósł w rubryce „wzmianki dodatkowe” nieprecyzyjną adnotację o nazwiskach małżonków i dzieci.

Strona pokwitowała odbiór decyzji.

Strona wniosła również o uzupełnienie aktu małżeństwa. W aktach zbiorowych znajduje się odpis skrócony aktu urodzenia mężczyzny oraz notatka z aktu urodzenia kobiety przechowywanego w USC w Zbójnej. Kierownik USC podjął na podstawie art. 36 prawa o asc decyzję o uzupełnieniu aktu małżeństwa. W akcie małżeństwa została naniesiona prawidłowo wzmianka dodatkowa o uzupełnieniu.

Akty dotyczące małżeństw zawartych przed Kierownikiem USC- art. 1 § 1 kr i o.

- Nr 3 z dnia ... r.

- Nr 4 z dnia ... r.

Akty małżeństw podpisane są przez osoby zawierające związek małżeński, świadków oraz Kierownika USC. W każdym przypadku zachowano termin miesięczny określony w art. 4 kr i o.

W aktach zbiorowych są dokumenty złożone przez strony przed zawarciem małżeństwa, wymagane zgodnie z art. 54 ust. 1 prawa o asc.

Do złożonych dokumentów nie zgłoszono zastrzeżeń.

- Nr 29 z dnia ... r. dotyczy małżeństwa zawartego przed Kierownikiem USC w Zbójnej.

Strony złożyły zapewnienia dnia ... r. Na wniosek kobiety Kierownik USC w Zbójnej decyzją Nr USC.5147-1/05 z dnia ... r. orzekł o skróceniu miesięcznego terminu określonego w art. 4 kr i o. Strona pokwitowała odbiór decyzji.

W aktach zbiorowych znajdują się także odpisy skrócone aktów urodzeń nupturientów oraz oświadczenie o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa –art. 54 ust. 1 prawa o asc.

Akt został podpisany przez Kierownika USC, osoby zawierające związek małżeński oraz świadków. Bez uwag.

Akty małżeństw dotyczące związków wyznaniowych ze skutkiem cywilnym – art. 1 § 2 kr i o.

W 2005 r. sporządzono 23 akty dotyczące małżeństw zawieranych w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilnym, natomiast w 2006 r. – wg stanu na dzień kontroli – 8 aktów.

Ustalono, co następuje:

- do każdego z aktów małżeństwa są akta zbiorowe, w których znajduje się dwustronnie wypełnione zaświadczenie i inne wymagane prawem o asc dokumenty (art. 54 ust. 1),

- związki małżeńskie zawierane były w terminie ważności zaświadczenia,

- akty małżeństwa sporządził organ właściwy ze względu na miejsce ich zawarcia,

- zaświadczenia potwierdzające zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkiem cywilnym przekazywane były przez duchownego do USC w przewidzianym ustawowo terminie – art. 8 § 3 kr i o, (na każdym zaświadczeniu znajduje się data wpływu do USC),

- akty małżeństwa sporządzano niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu, w którym zaświadczenie wpłynęło do USC – art. 61 a ust. 2 prawa o asc,

- przypiski w aktach zostały naniesione na bieżąco.

III. Księga zgonów i akta zbiorowe

W roku 2005 sporządzono 22 akty zgonu,wszystkie na podstawie karty zgonu.

Akty zgonu sprawdzono pod kątem właściwości miejscowej Kierownika USC.

Nie stwierdzono naruszenia właściwości miejscowej, wszystkie akty zgonu zostały sporządzone zgodnie z art. 10 ust. 1 prawa o asc, tj. w USC miejsca zdarzenia.

W aktach zbiorowych do wszystkich aktów zgonu znajdują się karty zgonu (art. 66 ust. 1 prawa o asc).

Wszystkie akty zgonu są podpisane przez Kierownika USC oraz osoby zgłaszające zgon.

Akt zgonu Nr 11 z dnia ... r.; w aktach zbiorowych oprócz karty zgonu znajduje się notatka służbowa podpisana przez Kierownika USC w Zbójnej oraz przez pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (tj. osobę zgłaszającą zgon) dotycząca wyjaśnienia miejsca zgonu osoby zmarłej. Z karty zgonu wynika miejsce zgonu „..., ...”, natomiast prawidłowo powinno być „...”, co zostało wyjaśnione z pracownikiem GOPS oraz lekarzem wystawiającym kartę zgonu.

W 2006 roku sporządzono 18 aktów zgonu – wg stanu na dzień kontroli.

2 akty zgonu zostały sporządzone na podstawie decyzji kierownika USC w Zbójnej, natomiast pozostałe na podstawie kart zgonu.

Wszystkie akty są podpisane przez Kierownika USC oraz przez osobę zgłaszającą zgon. Przypiski w aktach nanoszone są na bieżąco. Akty są wypisane pismem ręcznym.

Wolne rubryki w poszczególnych aktach zostały wykreślone zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia.

Nie stwierdzono naruszenia właściwości organu uprawnionego do sporządzenia aktu – art. 10 ust.1 prawa o asc.

Na tym protokół zakończono.

Wyniki i ustalenia kontroli omówiono z Panem Zenonem Henrykiem Białobrzeskim – Wójtem Gminy Zbójna w obecności Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Pani Zofii Bernard.

Protokół z kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz po podpisaniu przez Kierownika jednostki kontrolowanej pozostaje w aktach w Urzędzie Gminy w Zbójnej, natomiast drugi w aktach Wydziału Spraw Obywatelskich i Migracji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo wniesienia uwag do ustaleń z kontroli zawartych w protokole w terminie 7 dni od daty jego podpisania.

Ewa Bielewska

referent prawny

(podpis osoby kontrolującej)

12 października 2006 r.

(data sporządzenia protokołu)

Zenon Białobrzeski

Wójt Gminy Zbójna

(podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

30 października 2006 r.

(data podpisania protokołu)


Publikator: Konrad Michałowski Data utworzenia:  2006-12-18 10:40:05
Data publikacji:  2006-12-18 10:40:05
Data modyfikacji:  2006-12-18 10:40:05 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl