Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Informacja publiczna
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25081677   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa - Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim - ewidencja gruntów i budynków. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Autorzy: Jerzy Palusiak,

Białystok, 2006.12.13

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

w Białymstoku

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

-14-

RR.II.JGSK.0932 – 4/06

PAN

SŁAWOMIR JERZY SNARSKI

STAROSTA BIELSKI

W dniach 25, 26 września i 9 października 2006 r., w podległym Panu Urzędzie, przeprowadzona została przez pracowników Wydziału Rozwoju Regionalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, kontrola z zakresu prowadzenia ewidencji gruntów
i budynków .

Celem kontroli była ocena prawidłowości :

1/ rejestrowania przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, zgodnie

z przepisami instrukcji kancelaryjnej : aktów notarialnych, orzeczeń sądowych , decyzji

administracyjnych i aktów normatywnych ,

2/ terminowości wprowadzania do operatu ewidencji gruntów i budynków zmian na

podstawie aktów notarialnych, orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych i aktów

normatywnych ,

3/ przepływu informacji i dokumentów pomiędzy ewidencją gruntów i budynków,

a poszczególnymi komórkami organizacyjnymi starostwa oraz gminami i pozostałymi

stronami ,

4/ prawidłowości wpisów w operacie ewidencji gruntów i budynków w zakresie : własności,

wieczystego użytkowania , zarządu oraz zakwalifikowania nieruchomości do

właściwych grup rejestrowych, a w szczególności prawidłowości zapisów w stosunku do

nieruchomości Skarbu Państwa

5/ prawidłowości sporządzania dokumentów do celów prawnych,

6/ prowadzenia rejestru cen i wartości nieruchomości,

7/ sporządzania planów modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków ,

8/ wykorzystania dotacji budżetowych na zadania związane z modernizacją i odnowieniem

ewidencji gruntów i budynków.

Kontrolą objęto wykonywanie zadań w okresie od 2 stycznia 2004 r. do dnia

kontroli.

W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości .

Ad. punktu nr 4 .

Nie doprowadzono do zgodności z obowiązującymi aktami prawnymi wpisów
w ewidencji gruntów i budynków w zakresie instytucji wykonującej uprawnienia
właścicielskie w stosunku do wód, rowów melioracji szczegółowej i dróg.

Ad. punktu nr 5.

Nie pozostawia się w Starostwie Bielskim kopii sporządzonych i wydawanych

wyrysów do celów prawnych .

Ad. punktu nr 7.

1. Na terenach miast pomimo ustawowego wymogu nie przeprowadzono w terminie do 31 grudnia 2005 modernizacji ewidencji gruntów i budynków, umożliwiających tworzenie wszystkich podstawowych raportów wynikających z § 22 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków / Dz. U. Nr 38, poz. 454 /

2. Nie zaktualizowano planu modernizacji ewidencji.

Ad. punktu nr 8

Starosta Bielski nie wykorzystał w pełni środków , na cele ustalone w ustawie

budżetowej na 2004 rok w Dziale 710 Działalność usługowa w Rozdziale 71013

Prace geodezyjne i kartograficzne, w wysokości 80 tys. zł. oraz w Rozdziale 71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 20 tys. zł. z dotacji

budżetowej Wojewody Podlaskiego

Mając powyższe na uwadze zalecam .

1. Doprowadzić do zgodności z obowiązującymi aktami prawnymi wpisy
w ewidencji gruntów i budynków w zakresie instytucji wykonującej uprawnienia
właścicielskie. Podstawą tych wpisów jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód płynących lub ich części
stanowiących własność publiczną ( Dz. U. Nr 16 , poz. 149 ) oraz ustawa o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985 r. ( jedn. tekst Dz. U. z 2004r., Nr 204,
poz. 2086 z późn. zm. ) .

Termin wykonania zalecenia - do 30 grudnia 2007 r.

2. W Starostwie pozostawiać kopie sporządzanych i wydawanych przez organ
wyrysów. Brak tych dokumentów uniemożliwia ocenę poprawności ich
wykonania w zakresie zgodności z danymi wykazanymi w ewidencji gruntów
i budynków i oznakowaniem tych dokumentów klauzulami uwierzytelniającymi,
zgodnymi z treścią załącznika nr 5 do rozporządzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
( Dz. U. Nr 38, poz. 454 ) i z treścią załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r., w sprawie określania
rodzaju materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny,
sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania danych
( Dz.U. Nr 49, poz. 493 ).

Termin wykonania zalecenia - niezwłocznie .

3. Przystąpić do realizacji zadań wynikających z § 80 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków / Dz. U. Nr 38, poz. 454 /, polegających na założeniu komputerowych baz danych ewidencyjnych umożliwiających tworzenie raportów,

o których mowa w § 22 powyższego rozporządzenia.

Termin wykonania zalecenia - niezwłocznie .

4. Mając na uwadze realizację projektu Phare 2003 – Wektoryzacja map katastralnych w Polsce, dokonać aktualizacji planu modernizacji ewidencji zapewniającego realizację zadań wynikających z § 80 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków / Dz. U. Nr 38, poz. 454 /

Termin wykonania zalecenia - 30 wrzesień 2007 .

5. Rzetelnie planować potrzeby finansowe na realizację zadań w przedmiocie geodezji

i kartografii oraz podejmować działania w celu zapewnienia pełnego wykorzystania

przyznawanych w ustawie budżetowej dotacji.

Termin wykonania zalecenia - niezwłocznie

.

Odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne oczekuję w ciągu 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

/-/

Janusz Zaniewski


Publikator: Hubert Filipowicz Data utworzenia:  2006-12-19 08:07:08
Data publikacji:  2006-12-19 08:07:08
Data modyfikacji:  2006-12-19 08:07:08 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl