Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25351881   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

P R O T O K Ó Ł

z kontroli problemowej Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Świerkowa 9, 15-328 Białystok, przeprowadzonej w dniach 17-18 października 2006r.

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku prowadzony jest przez miasto Białystok. Adres Domu: ul. Świerkowa 9, 15-328 Białystok. Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych. Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej jest Pan Janusz Kozłowski.

Kontrolę przeprowadziły - Ewa Feszler - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Mieczysława Nartowicz - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - kierownik zespołu, na podstawie upoważnienia Nr 173 z dnia 22.09.2006r. (PS.VI/EF/0939/173/06), wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego - dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przedmiot kontroli:

1) ocena stopnia realizacji programu naprawczego,

2) ocena warunków życia mieszkańców oraz ocena organizacji działania domu pomocy społecznej przy uwzględnieniu typu domu i uzasadnionych potrzeb mieszkańców.

Ustalenia kontroli

I.                    Stopień realizacji programu naprawczego.

Zgodnie z przedłożoną (19.09.2006r) przez Prezydenta Miasta Białegostoku informacją dotyczącą stopnia realizacji programu naprawczego w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej wynika, że stara cześć Domu, tzw. pawilony nie spełniają standardów w zakresie: barier architektonicznych w budynku, warunków sanitarnych w zakresie wymaganej liczby łazienek i toalet. Nowa część budynku oddana do użytku w 2002 roku spełnia wszystkie wymagane standardy. W Domu brak jest pokoju gościnnego. Ponadto Dom nie spełnia norm zatrudnienia pracowników socjalnych oraz nie posiada wymaganego wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno- opiekuńczego.

W trakcie kontroli ustalono, że remont starej części Domu rozpocznie się w 2007 roku, natomiast stan zatrudnienia pracowników zespołu przedstawia się następująco: według stanu na dzień kontroli w Domu zatrudnionych było 100 osób w tym 64 osób w dziale terapeutyczno-opiekuńczym, tj. (kierownik działu opiekuńczo-rehabilitacyjnego, lekarz psychiatra na ¼ etatu, 2 kierowników oddziału, 18 starszych pielęgniarek, 2 starszych pracowników socjalnych, starszy technik fizjoterapii, technik fizjoterapii, starszy dietetyk, starszy instruktor ds. kulturalno-oświatowych, instruktor terapii zajęciowej, 2 opiekunki, 2 kapelanów na ½ etatu każdy, 30 starszych pokojowych, pokojowa) w przeliczeniu na pełne etaty 60,75.

            Ponadto w Domu na rzecz mieszkańców usługi świadczy 9 praktykantów. Zgodnie z umową nr 31/III/413 o praktyczną naukę zawodu realizowaną w formie zajęć praktycznych, zawartą w dniu 8.09.2006 pomiędzy Szkołą Policealną Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku a Domem Pomocy Społecznej w Białymstoku sześciu z nich świadczy opiekę mieszkańcom jako instruktor terapii zajęciowej a trzy osoby jako asystent osoby niepełnosprawnej.

            Według obowiązujących przepisów przy ustalaniu wskaźnika zatrudnienia uwzględnia się również wolontariuszy, stażystów, praktykantów oraz osoby odbywające służbę zastępczą w domu, jeżeli pracują bezpośrednio z mieszkańcami, przy czym przy wyliczaniu wskaźnika udział tych osób nie może przekroczyć w DPS - 30% ogólnej liczby osób zatrudnionych w zespole terapeutyczno-opiekuńczym. Z ogólnej liczby 64 osób zatrudnionych w Domu w dziale terapeutyczno-opiekuńczym 30% stanowi 19 osób. W przeliczeniu na 160 mieszkańców wskaźnik zatrudnienia w Domu wynosi 0,43 (tj. 60,75 + 9 : 160).

II. Ocena warunków życia mieszkańców oraz ocena organizacji działania domu pomocy społecznej przy uwzględnieniu typu domu i uzasadnionych potrzeb mieszkańców.

            Dom Pomocy Społecznej mieści się w trzykondygnacyjnym budynku z systemem przyzowo-alarmowych i alarmowo-przeciwpożarowym, podzielonym na cztery części: A i B tzw. stara część oraz C i D tzw. nowa część, która spełnia wszystkie wymagane standardy. Przy wejściu do budynku wykonany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych, w środku zamontowana winda przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych.

 W Domu znajdują się następujące pomieszczenia:

CZĘŚĆ C

Na parterze:

1)      sala dziennego pobytu,

2)      dyżurka pielęgniarek,

3)      kuchenka pomocnicza,

4)      palarnia,

5)      łazienka ogólnodostępna, wyposażona w wannę, zlew, sedes,

6)      pokój krawcowej,

7)      garderoba z czystą bielizną,

8)      pokoje mieszkalne:

      - 2 pokoje jednoosobowe o pow. odpowiednio: 11,8 m2 , 10,7 m2;

      - 2 pokoje trzyosobowe o pow. odpowiednio 24,2 m2, 24,6 m2;

      - 8 pokoi dwuosobowych o pow. odpowiednio 14,1 m2; 14,5 m2; 15,0 m2; 16,8 m2 oraz 4 pokoje o pow. 16,6 m2 każdy,

 

            Na I piętrze:

1)      dyżurka pielęgniarek,

2)      WC mieszkańców, wyposażone w sedes, umywalkę i prysznic,

3)      pracownia plastyczna,

4)      gabinet lekarski,

5)      punkt biblioteczny,

6)      sala pobytu dziennego,

7)      kuchenka pomocnicza,

8)      palarnia,

9)      pomocnicze pomieszczenia do prania i suszenia,

10)  pokoje mieszkalne:

- 3 pokoje jednoosobowe o pow. 11,6 m2 każdy,

- 10 pokoi dwuosobowych o pow. odpowiednio 14,0 m2; 14,2 m2; 14,5 m2; 14,7 m2; 14,9 m2; 16,6 m2; oraz 4 pokoje o pow. 16,4 m2 każdy,

- 2 pokoje trzyosobowe o pow. 24,2 m2 każdy,

            Na II pietrze:

1)      pracownia gospodarstwa domowego,

2)      gabinet zabiegowy,

3)      dyżurka pielęgniarek,

4)      WC mieszkańców, wyposażone w prysznic, sedes,

5)      sala pobytu dziennego,

6)      kuchenka pomocnicza,

7)      palarnia,

8)      łazienka ogólnodostępna, wyposażona w wannę, sedes, zlew,

9)      podręczne pomieszczenie do prania i suszenia,

10)  pokoje mieszkalne:

- 3 pokoje jednoosobowe o pow. 11,6 m2 każdy,

- 10 pokoi dwuosobowych o pow. odpowiednio: 14,0 m2; 14,2 m2; 14,5 m2; 14,7 m2; 14,9 m2; 16,6 m2; oraz 4 pokoje o pow. 16,4 m2 każdy,

- 2 pokoje trzyosobowe o pow. 24,2 m2 każdy,

            Na III piętrze:

1)       gabinet fizykoterapii,

2)       gabinet magnetoterapii,

3)       gabinet hydroterapii,

4)       gabinet do terapii cieplnej,

5)       gabinet laseroterapii,

6)       sala do ćwiczeń indywidualnych,

7)       sala rehabilitacji,

8)       WC, wyposażone w sedes, umywalkę

CZĘŚĆ B

B1 -  parter:

1)      Pokoje mieszkalne (15):

       - 7 pokoi dwuosobowych  tj. 4 pokoje o pow. 12,1 m2 każdy; 2 pokoje o pow. 12,3 m2 każdy oraz jeden o pow. 12,5 m2;

       - 8 pokoi jednoosobowych tj. 5 pokoi o pow. 10,4 m2 każdy oraz 3 pokoje o pow. odpowiednio: 12,4 m2; 12,5 m2; 9,8 m2;

2) łazienka wyposażona w wannę, prysznic, umywalkę, 2 sedesy.

B2 - I piętro:

1)      sala rehabilitacyjna,

2)      pokoje mieszkalne:

- 1 pokój dwuosobowy o pow. 28,0 m2;

- 3 pokoje 1 osobowe o pow. odpowiednio: 10,8 m2; 10,8 m2; 10,4 m2;

3)      świetlico-palarnia,

4)      dyżurka pielęgniarek,

5)      toaleta, wyposażona w sedes i umywalkę

B3- II piętro

1)                  toaleta, wyposażona w wannę, zlew, prysznic, 2 sedesy

2)                  pokoje mieszkalne:

       - 8 pokoi jednoosobowych tj. 5 pokoi o pow. 9,8 m2 każdy, jeden pokój o pow. 12,3 m2 oraz 2 pokoje o pow. 12,5 m2 każdy,

       - 8 pokoi dwuosobowych tj. 7 pokoi o pow. 12,5 m2 każdy oraz jeden o pow. 12,3 m2;

            Przy łączniku, pomiędzy częścią A i B znajdują się schody utrudniające mieszkańcom Domu przemieszczanie się po poszczególnych pawilonach.

 

CZĘŚĆ A:

Parter:

1)      stołówka,

2)      świetlica,

I piętro:

1)      2 toalety, wyposażone łącznie w sedes i umywalkę (w związku z awarią w dniu kontroli trwały tam prace)

2)      pokoje mieszkalne:

- pokój jednoosobowy o pow. 9,9 m2;

- 14 pokoi dwuosobowych tj. 3 pokoje o pow. 17,0 m2 każdy, 5 pokoi o pow. 16,0m2 każdy, 2 pokoje o pow. 11,6 m2  każdy oraz 4 pokoje o pow. odpowiednio: 16,5 m2, 11,0 m2, 11,3 m2, 11,2 m2,

II piętro:

1)      8 pokoi jednoosobowych tj. 2 pokoje o pow. odpowiednio: 9,9 m2; 11,6 m2;  3 pokoje o pow. 17,0 m2 każdy, 3 pokoi o pow. 16,0m2 każdy,

2)      2 toalety wyposażone łącznie w sedes i umywalkę (w związku z awarią w dniu kontroli trwały tam prace)

 

CZĘŚĆ D

I piętro:

1) pokoje mieszkalne z łazienkami:

- pokój dwuosobowy o pow. 14,0 m2;

- 3 pokoje jednoosobowe o pow. odpowiednio 11,4 m2; 11,7 m2; 12,0 m2;

2) toaleta, wyposażona w zlew, sedes,

3) łazienka, wyposażona w wannę, sedes, zlew

           

            II piętro:

1) pokoje mieszkalne z łazienkami:

- pokój dwuosobowy o pow. 14,0 m2;

- 3 pokoje jednoosobowe o pow. odpowiednio 11,4 m2; 11,7 m2; 12,0 m2;

3)      łazienka, wyposażona w wannę, sedes, zlew,

4)      toaleta, wyposażona w zlew, sedes,

W piwnicy Domu:

1)      Kaplica,

2)      Pomieszczenie pro-morte

3)      Toaleta wyposażona w sedes i umywalkę,

4)      pokój fryzjerski,

            Wszystkie pokoje mieszkalne mają wymagany ustawą metraż. Wyposażone są w tapczany, szafki przyłóżkowe, stół, krzesła, system przyzywowo-alarmowym. W część C i D przy pokojach są łazienki wyposażone w brodzik, umywalkę i sedes. Przy urządzeniach zamontowane są uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń. W części A i B nie są spełnione standardy w zakresie warunków sanitarnych.

Pomieszczenia mieszkalne Domu są czyste, sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie, urządzone estetycznie, wolne od nieprzyjemnych zapachów. W Domu nie ma pokoi gościnnych.

            Dom spełnia wymagane standardy w zakresie wyżywienia. Zapewnia się mieszkańcom możliwość wyboru zestawu posiłków oraz całodobowy dostęp do podstawowych produktów żywnościowych i napoi. Posiłki wydawane są w następujących przedziałach czasowych:

- śniadanie w godzinach 800 - 1000,

- obiad w godzinach 1300 - 1500,

- kolacja w godzinach 18.00 - 20.00.

            Mieszkańcy posiłki spożywają na stołówce lub w pokojach mieszkalnych, w razie potrzeby są karmieni. Na zlecenie lekarza przygotowywane są diety. Na dzień kontroli w Domu przygotowywano następujące diety: cukrzycowa - 22, lekkostrawna - 23, bezglutenowa - 20, trzustkowa - 24, mix - 3.

            Dom zapewnia mieszkańcom nieposiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupienia z własnych środków, odzież i obuwie dostosowane do pory roku. Osoby sprawne swoją odzież piorą w pralniach, natomiast odzież osób mniej sprawnych oraz pościel, ręczniki prane są w pralni Domu. Mieszkańcy, którzy posiadają własne środki finansowe sami kupują środki higieny osobistej i inne rzeczy osobistego użytku. Pozostałym mieszkańcom Dom zapewnia wszystkie niezbędne środki higieny osobistej i środki czystości.

            W dniu kontroli w Domu przebywało 160 mieszkańców. Wśród mieszkańców 40 osób było leżących, 47 poruszało się przy pomocy sprzętu ortopedycznego. W dniu kontroli 2 osoby przebywały w szpitalu.

Mieszkańcy Domu podzieleni są na dwa oddziały. Na pierwszym oddziale przebywało 80 mieszkańców, na drugim - 80.

Usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców świadczą: pokojowe, opiekunki i pielęgniarki. Pielęgniarki i pokojowe pracują w systemie dwuzmianowym 700-1900, 1900- 700; opiekunki w godzinach 700-1500.

W ciągu dnia w godzinach 700-1900 pracują na każdym oddziale średnio: 3-4 pielęgniarki, w tym 2 w godzinach 700-1500; 5 pokojowych, w tym dwie w godzinach 700-1500, opiekunka i kierownik oddziału w godzinach 700-1500. W nocy na oddziale jest pielęgniarka i pokojowa. Ponadto w ciągu dnia z mieszkańcami pracuje: 2 pracowników socjalnych, 2 techników fizjoterapii, dietetyk, instruktor kulturalno-oświatowy, instruktor terapii zajęciowej.

W Domu na umowę o pracę zatrudniony jest lekarz rodzinny oraz na ¼ etatu lekarz psychiatra. Lekarz rodzinny jest w Domu codziennie w godzinach 730-1530, lekarz psychiatra - 3 razy w tygodniu w godzinach 1400-1700.

Mieszkańcy, którzy potrzebują i wymagają kontaktu z psychologiem korzystają z dwóch poradni psychologicznych na terenie miasta. Dom umożliwia mieszkańcom wizyty u psychologa oraz lekarze pracujący w Domu są w stałym kontakcie z psychologiem z poradni.

Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność za leki do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu.

Mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w terapii: plastycznej, muzycznej, biblioterapii, arteterapii i ergoterapii. Prowadzona jest pracownia gospodarstwa domowego, koło żywego słowa. Przy Domu działa  zespół muzyczny ŚWIERKI. W ramach organizacji czasu wolnego mieszkańcy wychodzą do kina, teatru, filharmonii oraz biorą udział w licznych przeglądach i imprezach sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez inne placówki.

W Domu funkcjonuje punkt biblioteczny, w którym codziennie mieszkańcy mają możliwość przeczytania codziennej prasy i korzystania z księgozbioru. Na potrzeby mieszkańców kupowana jest Gazeta Współczesna, Kurier Poranny, Przyjaciółka. Przepisy prawne dotyczące domów pomocy społecznej dla mieszkańców dostępne są w sekretariacie.

Opiekę duszpasterską zapewnia mieszkańcom 2 księży: katolicki, który odprawia msze św. w niedzielę, I piątek i sobotę miesiąca oraz prawosławny, który odprawia nabożeństwo w Domu w każdą środę.

Dom zapewnia mieszkańcom pochówek zgodnie z wolą i wyznaniem zmarłego. W 2005 roku zmarło 27 mieszkańców, pochówkiem 7 zajmował się Dom; w 2006 - zmarło 20 mieszkańców, pochówkiem 6 zajmował się Dom.

 Wszyscy mieszkańcy mają własne środki finansowe. Dom zapewnia bezpieczne ich przechowywanie. Mieszkańcy mogą pobrać pieniądze każdego dnia.

Dom zapewnia mieszkańcom regularny kontakt z Dyrektorem. Dyrektor Domu w sprawie skarg i wniosków przyjmuje poniedziałki w godzinach 1000-1100 oraz czwartki w godzinach 1400-1500. W kontrolowanym okresie nie było żadnych wpisów.         Dom nie spełnia wymaganych standardów w zakresie usług bytowych (bariery architektoniczne, warunków sanitarnych, wymaganych pomieszczeń (nie ma pokoi gościnnych), norm zatrudnienia pracowników socjalnych oraz wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

           

Dokonano wpisu do książki kontroli DPS pod pozycją 7/2006.

            Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Dyrektor Domu Pomocy w Białymstoku.

            W przypadku, gdy Dyrektor DPS nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole kontroli, może odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, pisemne wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.

            Ponadto Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przysługuje prawo zgłoszenia do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.        

           

Podpisy kontrolujących

1.Ewa Feszler

2. Mieczysława Nartowicz

Janusz Kozłowski

( podpis Dyrektora )

 


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2006-12-19 10:26:23
Data publikacji:  2006-12-19 10:26:23
Data modyfikacji:  2006-12-19 10:26:23 


Załączniki do informacji:
inf10574_Wystąpienie pokontrolne DPS.htm [pobierz plik]
Wystąpienie pokontrolne DPS.htm [pobierz plik]

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl