Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Informacja publiczna
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25081652   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola Problemowa Urzędu Gminy Kobylin-Borzymy. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Białystok, 11 grudnia 2006 roku

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

w Białymstoku

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

-10-

NK.III.AJ.0932-51/06

Pan

mgr Ryszard POGORZELSKI

Wójt Gminy Kobylin-Borzymy

ul. Główna 11

18-204 Kobylin-Borzymy

Na podstawie art. 86 i 88 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 pkt 3 i art. 25 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z późniejszymi zmianami), w dniach 3, 7 i 8 listopada 2006 roku Wydział Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadził w podległym Panu Urzędzie Gminy kontrolę w zakresie realizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku publikowania oświadczeń majątkowych.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2005 roku do dnia kontroli.

Podczas kontroli sprawdzono przestrzeganie przepisów prawa dotyczących udostępniania informacji publicznej, zapewnienia jawności działania organów gminy oraz przyjmowania i analizowania oświadczeń majątkowych.

Dokonane ustalenia zawiera protokół podpisany przez Pana 24 listopada 2006 roku.

Oceniając wyniki przeprowadzonej kontroli należy stwierdzić, że realizacja zadań w poszczególnych dziedzinach była zróżnicowana — obok wielu pozytywnych działań występowały również nieprawidłowości wynikające z nieprzestrzegania prawa.

Najważniejsze uchybienia były następujące:

1. Wbrew postanowieniom art. 18 ust. 2 pkt 3 i art. 26a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zwanej dalej „ustawą”, nie powołano sekretarza gminy i zastępcy wójta.

2. W Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) nie zamieszczono dokumentów i danych wskazanych w art. 6 ust. 1 punktach 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 2f, 3d, 3f, 4a, 4c, 4d, 5d, 5g i 5h w związku z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (zarządzeń wójta, projektów aktów prawnych, statutów sołectw, sposobów przyjmowania i załatwiania w Urzędzie części spraw indywidualnych, wykazu niektórych prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwów oraz zasad udostępniania danych w nich zawartych, dokumentacji przebiegu i efektów kontroli przeprowadzonych przez komisje Rady, okresowych sprawozdań i informacji dotyczących działalności komisji Rady i gminnych jednostek organizacyjnych, danych o ciężarach publicznych i udzielonej przez gminę pomocy publicznej, wykazu i wartości majątku gminnych jednostek organizacyjnych).

3. Do BIP nie wprowadzono też oświadczeń majątkowych złożonych w 2003 roku przez radnych i pracowników samorządowych, czym naruszono przepis art. 24i ust. 3 ustawy.

4. Nie informowano mieszkańców o zwołanych posiedzeniach komisji Rady Gminy, czym uniemożliwiono im korzystanie z prawa zagwarantowanego w art. 11b ust. 2 ustawy.

5. Również postanowienie zawarte w § 99 ust. 5 oraz § 69 ust. 2 Statutu Gminy naruszało zagwarantowane w art. 11b ust. 2 ustawy prawo obywateli do uczestnictwa w posiedzeniach komisji Rady.

6. Zawiadamiając sołtysów o terminie, miejscu i tematyce zwołanych sesji przewodniczący Rady, wbrew dyspozycji zawartej w art. 37a ustawy, nie przesyłał im projektów uchwał i innych przygotowanych materiałów, które otrzymywali radni.

7. Treść wywieszonego w siedzibie Urzędu ogłoszenia dotyczącego udostępniania dokumentów urzędowych była częściowo niezgodna z postanowieniem § 117 ust. 1 Statutu Gminy.

8. Informacje publiczne, przekazane wnioskodawcom drogą elektroniczną, nie zawierały danych personalnych osób, które je przygotowały i udostępniły, czym uchybiono dyspozycji zawartej w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

9. Prowadzony w Urzędzie zbiór przepisów gminnych nie zawierał aktów prawa miejscowego podjętych przez Radę Gminy od lipca 2002 roku, nie wykonywano więc na bieżąco obowiązku zapisanego w art. 27 ust. 1 oraz art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

10. Wobec radnych, którzy nie złożyli oświadczeń majątkowych na koniec kadencji w terminie wskazanym w art. 24h ust. 4 ustawy, nie zastosowano sankcji finansowych określonych w art. 24k ust. 1 pkt 1.

11. Radzie Gminy nie przedstawiono informacji o stwierdzonych przez Urząd Skarbowy w Wysokiem Mazowieckiem nieprawidłowościach zawartych w analizowanych oświadczeniach majątkowych oraz o działaniach podjętych w celu ich wyeliminowania (art. 24h ust. 12 ustawy).

12. Żaden z pracowników Urzędu nie posiadał w swoim zakresie czynności obowiązków związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych oraz udostępnianiem informacji publicznej, czym naruszono § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kobylin-Borzymy.

Zawiadamiając o powyższym proszę o podjęcie stosownych działań zmierzających do usunięcia wskazanych nieprawidłowości.

Jednocześnie informuję, że w ciągu 7 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia może Pan zgłosić umotywowane zastrzeżenia do zawartych w nim ocen, uwag i wniosków. W przypadku nieskorzystania z tej możliwości, proszę o powiadomienie mnie w ciągu 30 dni o sposobie wykorzystania uwag i wniosków pokontrolnych, w tym o podjętych działaniach na rzecz ich realizacji, lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

/-/ Lidia Stupak

Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli

Publikator: Łukasz Sadowski Data utworzenia:  2006-12-27 10:20:31
Data publikacji:  2006-12-27 10:20:31
Data modyfikacji:  2006-12-27 10:20:31 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl