Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
26350670   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa - Urząd Stanu Cywilnego w Stawiskach. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

zalecenia pokontrolne
Autorzy: Konrad Michałowski,

Podlaski Urząd Wojewódzki

w Białymstoku

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

Białystok, dnia 27 grudnia 2006 r.

OB.III.KM.0932-12/06

Pan

Marek WASZKIEWICZ

Burmistrz Stawisk

Uprzejmie informuję, że przeprowadzona w dniu 24 listopada 2006 roku przez pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku kontrola problemowa w Urzędzie Stanu Cywilnego w Stawiskach dotyczyła oceny prawidłowości realizacji zadań określonych ustawą z dnia 29 września 1986 r. — prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz.U. Nr 136, poz. 884 z późn. zm.).

Ustalono, że akty stanu cywilnego objęte kontrolą podpisane są przez osobę uprawnioną. Oznaczone są kolejnymi numerami oddzielnie dla każdego rodzaju aktu, tj. urodzenia, małżeństwa, zgonu. Numerom poszczególnych aktów odpowiada numer tzw. akt zbiorowych, które prowadzone są prawidłowo.

Nie stwierdzono naruszenia właściwości miejscowej Kierownika USC, uprawnionego do sporządzenia aktów urodzeń, małżeństw i zgonów, jak również wydania zaświadczeń, o których mowa w art. 41 krio, a dotyczących braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkiem cywilnym.

Nie stwierdzono również naruszenia terminu określonego w art. 8 § 3 krio, zgodnie z którym zaświadczenie od duchownego powinno wpłynąć do USC przed upływem 5 dni od dnia zawarcia związku małżeńskiego.

Dokonane w trakcie kontroli ustalenia opisano szczegółowo w protokole, podpisanym bez uwag przez Pana Burmistrza.

Stwierdzono jednakże, że w pracy Kierownika USC w Stawiskach wystąpiły następujące nieprawidłowości:

- Podejmując decyzję w oparciu o art. 73 ust. 1 prawa o asc o wpisaniu zagranicznego aktu małżeństwa do księgi polskiej — do decyzji a następnie aktu polskiego wpisano m.in. nazwisko noszone przez kobietę po zawarciu związku małżeńskiego, mimo, że informacja ta nie wynikała z aktu zagranicznego, a z oświadczenia złożonego przez kobietę zgodnie z art. 62 ust. 3 prawa o asc wraz z podaniem o transkrypcję.

- Nieprecyzyjnie przywołane zostały podstawy prawne w wydanych przez Kierownika USC decyzjach dotyczących zmiany imienia i nazwiska.

- W kartach zgonu (z wyjątkiem kart zgonu do aktów Nr 1 i Nr 15) — naniesiona została — po ustaleniu przez Kierownika USC z osobą zgłaszającą zgon — adnotacja o godzinie zgonu. Następnie dane w tym zakresie Kierownik USC wpisywał w akcie zgonu.

- W karcie zgonu przy akcie Nr (…)1 z dnia (…)1 lekarz wpisał jedno imię osoby zmarłej, jedno imię wynikało również z kopii paszportu osoby zmarłej (osoba zmarła była cudzoziemcem). Natomiast w akcie zgonu zostały wpisane dwa imiona osoby zmarłej.

Biorąc powyższe pod uwagę należy zwrócić szczególną uwagę na:

- Właściwe postępowanie i precyzyjne wpisywanie w aktach małżeństwa wzmianki dodatkowej o nazwiskach małżonków i ich dzieci w przypadku wpisywania zagranicznych aktów małżeństwa do księgi polskiej.

- Precyzyjne przywoływanie podstawy prawnej w wydawanych przez Kierownika USC decyzjach dotyczących zmiany imienia i nazwiska.

- Wpisywanie do aktu zgonu jedynie daty zgonu (chyba, że lekarz określi godzinę zgonu) - obecny wzór karty zgonu przewidziany rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2001 roku (Dz.U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1782) — obowiązującym od dnia 01 stycznia 2002 roku nie przewiduje wpisywania danych w zakresie godziny zgonu.

Ponadto prosimy o wyjaśnienie sprawy dotyczącej aktu zgonu Nr (…)1 z (…)1 — imię osoby zmarłej.

Informuję, że kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego ma prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie oceny i uwag w nim zawartych.

W przypadku nieskorzystania z tego prawa proszę o poinformowanie mnie w terminie 30 dni o podjętych działaniach na rzecz realizacji w/w wniosków.

Z up. Wojewody Podlaskiego

/-/ Andrzej Władysław Gawkowski

Dyrektor Wydziału

Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Publikator: Konrad Michałowski Data utworzenia:  28.12.2006 13:08:42
Data publikacji:  28.12.2006 13:10:13
Data modyfikacji:  28.12.2006 13:10:13 


Informacja byla modyfikowana.
 

Poprzednie wersje informacji:
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl