Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
26650751   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola sprawdzająca - PODGiK w Bielsku Podlaskim. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

P R O T O K Ó Ł

kontroli sprawdzającej

przeprowadzonej w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46,
NIP 543-18-24-027, REGON 050667449.

Kontrolę w dniu 08 grudnia 2006 roku przeprowadził zespół kontrolny Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w składzie:

· Mirosława Dudar – Kierownik Oddziału Nadzoru Geodezyjno-Kartograficznego, na podstawie upoważnienia Nr WG.V.HF.0939 – 15/06 z dnia 04 grudnia 2006 roku;

· Hubert Filipowicz – inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia Nr WG.V.HF. 0939 – 17/06 z dnia 04 grudnia 2006 roku;

· Jarosław Kapica – inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia Nr WG.V.HF.0939 – 16/06 z dnia 04 grudnia 2006 roku.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Sławomir Jerzy Snarski – Starosta Bielski, powołany uchwałą Nr II/07/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia
06 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru Starosty Bielskiego.

Celem kontroli było sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przesłanym pismem z dnia 28 kwietnia 2004 roku Nr RR.I.0932-3/04. Zalecenia te dotyczyły spraw związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zakładanie osnów szczegółowych oraz dysponowania środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i środkami dotacji przeznaczonymi w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych.

I. Sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokonano na podstawie analizy sposobu załatwienia wyszczególnionych poniżej spraw:

a) 2454-262/2006 inwentaryzacja budynku wraz z przyłączem, miasto Bielsk Podlaski,
ul. 3-go Maja, działka nr 1631/7, praca geodezyjna wykonana przez firmę pn. Zakład Usługowo–Produkcyjno–Handlowy „GEO–L” s.c. Nr 161/2006; dokumentacja techniczna powstała w wyniku wykonania tej pracy geodezyjnej wpłynęła do ośrodka dokumentacji w dniu 11 sierpnia 2006 roku, a w dniu 16 sierpnia 2006 roku włączono ją do zasobu, naliczono opłatę za udostępnienie dokumentacji z zasobu w wysokości 60,00 zł;

b) 2507-20/2006 inwentaryzacja powykonawcza budynku z przyłączem, m. Brańsk,
ul. Jana Pawła II, działka nr 1086/2, praca geodezyjna wykonana przez firmę pn. Pracownia Geodezyjno–Kartograficzna s.c. J. Wojszkowicz, A. Dąbrowski, I Wróbel,
Z. Krasowski Nr 58/2006; dokumentacja techniczna powstała w wyniku wykonania tej pracy geodezyjnej wpłynęła do ośrodka dokumentacji w dniu 1 marca 2006 roku, a w dniu 06 marca 2006 roku włączono ją do zasobu, naliczono opłatę za udostępnienie dokumentacji z zasobu w wysokości 60,00 zł;

c) 2621-35/2006 inwentaryzacja budynku z przyłączem, obręb Boćki, ul. 3-go Maja, działka nr 1326, praca geodezyjna wykonana przez firmę pn. Pracownia Geodezji i Terenów Rolnych, Nr 3269/202/2006; dokumentacja techniczna powstała w wyniku wykonania tej pracy geodezyjnej wpłynęła do ośrodka dokumentacji w dniu 03 listopada 2006 roku, a w dniu 07 listopada 2006 roku włączono ją do zasobu, naliczono opłatę za udostępnienie dokumentacji z zasobu w wysokości 60,00 zł;

d) 2454-36/2005 inwentaryzacja powykonawcza budynku, miasto Bielsk Podlaski, ul. Leśna działka 482, praca geodezyjna wykonana przez Pracownię Geodezyjno-Kartograficzną „Jan Karpiuk” Nr 14546/18/2005, dokumentacja techniczna powstała w wyniku wykonania tej pracy geodezyjnej wpłynęła do ośrodka dokumentacji w dniu 31 stycznia2005 roku, a w dniu 01 lutego 2005 roku włączono ją do zasobu, naliczono opłatę za udostępnienie dokumentacji z zasobu w wysokości 60,00 zł;

e) 2621-25/2005 inwentaryzacja stacji autogazu z przyłączem – obręb Boćki, działki nr 1323 i 1325 praca geodezyjna wykonana przez firmę pn. Pracownia Geodezji i Terenów Rolnych, Nr 3269/113/2005; dokumentacja techniczna powstała w wyniku wykonania tej pracy geodezyjnej wpłynęła do ośrodka dokumentacji w dniu 27 lipca 2005 roku, a w dniu 28 lipca 2005 roku włączono ją do zasobu, naliczono opłatę za udostępnienie dokumentacji z zasobu w wysokości 60,73 zł;

f) 2510-14/2004 inwentaryzacja powykonawcza budynku – obręb Piliki, gm. Bielsk Podlaski, działka nr 175/3 praca geodezyjna wykonana przez Zakład Usług Geodezyjno – Kartograficznych „LIMES” Nr 243/2004; dokumentacja techniczna powstała w wyniku wykonania tej pracy geodezyjnej wpłynęła do ośrodka dokumentacji w dniu
10 listopada 2004 roku, a w dniu 17 listopada 2004 roku włączono ją do zasobu, naliczono opłatę za udostępnienie dokumentacji z zasobu w wysokości 60,00 zł;

g) 2507-57/2004 inwentaryzacja podjazdu – miasto Brańsk, ul. Rynek, działka 1985 praca geodezyjna wykonana przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych „PRYZMAT” s.c. Sławomir Olszewski i Maria Agnieszka Olszewska; dokumentacja techniczna powstała w wyniku wykonania tej pracy geodezyjnej wpłynęła do ośrodka dokumentacji w dniu
05 lipca 2004 roku i w tym dniu włączono ją do zasobu, naliczono opłatę za udostępnienie dokumentacji z zasobu w wysokości 61,22 zł;

oraz wyjaśnień udzielonych przez :

· Pana Jarosława Karola Łaźnego – Geodetę Powiatowego Kierownika Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim,

· Panią Irenę Dymczyk – p.o. Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bielsku Podlaskim.

W trakcie kontroli ustalono, że wymienione poniżej jednostki wykonawstwa geodezyjnego nie przekazały w deklarowanych terminach do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów i informacji za zgłoszonych prac geodezyjnych:

v Zakład Usług Geodezyjno – Kartograficznych „LIMES” – 22 prace geodezyjne,

v Pracownia Geodezji i Terenów Rolnych Dymitr Siemieniuk – 13 prac geodezyjnych,

v Pracownia Geodezyjno–Kartograficzna s.c. J. Wojszkowicz, A. Dąbrowski, I Wróbel,
Z. Krasowski – 16 prac geodezyjnych,

v Zakład Usługowo–Produkcyjno–Handlowy „GEO–L” – 12 prac geodezyjnych,

v Podlaskie Biuro Geodezji, Klasyfikacji i Rekultywacji Gruntów s.c. G. Kotyński,
J. Kołomyjski – 10 prac geodezyjnych.

Z dokumentacji przedstawionej przez kontrolowaną jednostkę w tej sprawie wynika, że stwierdzone zaległości dotyczą zazwyczaj prac geodezyjnych, dla których terminy zakończenia określono na rok 2005 i 2006. Z dokumentacji tej wynika również, że w okresie objętym kontrolą podejmowane były działania mające na celu wyegzekwowanie u jednostek wykonawstwa geodezyjnego terminowego przekazywania materiałów i informacji z wykonanych przez nie prac geodezyjnych. Działania te polegały na wysyłaniu do wymienionych jednostek korespondencji wzywającej do przekazania dokumentacji bądź informacji w odniesieniu do zgłoszeń prac geodezyjnych, dla których upłynął deklarowany termin ich wykonania.

Pozostałe zalecenia kontroli problemowej zwarte w piśmie Nr RR.I.0932-3/04 z dnia
28 kwietnia 2004 roku dotyczące tej sprawy zostały zrealizowane.

II. Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

Sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu dokonano na podstawie kontroli dokumentacji formalno prawnej Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, wyjaśnień złożonych przez Pana – Jarosława Karola Łaźnego – Kierownika Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości i Panią Beatę Perkowską – inspektora w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz analizy sposobu załatwienia spraw oznaczonych numerami opinii:

a) 291/2004 – projekt przyłącza kanalizacyjnego – miasto Bielsk Podlaski, ul Brzozowa, działka nr 4517;

b) 139/2004 – projekt przyłącza energetycznego – miasto Brańsk, ul Armii Krajowej, działka
nr 380/6;

c) 191/2005 – projekt przyłącza wodociągowego – miasto Bielsk Podlaski, ul. Powstania Listopadowego, działka nr 129/2;

d) 44/2005 – projekt przyłącza energetycznego – miasto Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza, działka nr 3001/1;

e) 86/2006 projekt przyłącza energetycznego – miasto Bielsk Podlaski, ul. Dubicze, działki nr 3095, 2550/4, 3094/4, 3094/3;

f) 18/2006 projekt przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego miasto Bielsk Podlaski ul. Szarych Szeregów, działka nr 3652/75

W wyniku powyższego ustalono, że zalecenia kontroli problemowej zwarte w piśmie
Nr RR.I.0932-3/04 z dnia 28 kwietnia 2004 roku w tym zakresie zostały zrealizowane w całości.

III. W zakresie zakładania osnów szczegółowych:

Ustalono, że kontrolowana jednostka w roku 2006 zakończyła proces przeliczania poziomej osnowy szczegółowej III klasy i osnowy pomiarowej z układu „1965” na układ „2000” na terenie całego powiatu bielskiego.

IV. Dysponowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz środkami dotacji przeznaczonymi w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych.

Dokumentację dotyczącą spraw udzielonej ze środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dotacji na sfinansowanie zadań bieżących realizowanych przez jednostkę budżetową p.n. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wydatkowanie środków Funduszu na wypłatę delegacji służbowych przy piśmie Nr RR.I.0932-3/04 z dnia 8 czerwca 2004 roku przesłano do Głównego Geodety Kraju z prośbą o rozstrzygnięcie spornych kwestii. Ponieważ dotychczas rozstrzygnięcia w tych sprawach nie uzyskano, w związku z czym odstąpiono od sprawdzenia realizacji zaleceń pokontrolnych w tym zakresie.

W odniesieniu zaś do zalecenia dotyczącego wypełniania obowiązku wynikającego z §8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (Dz. U. Nr 207, poz. 1759) odnośnie przekazywania Marszałkowi Województwa w terminie 20 dni od zakończenia kwartału, informacji o wysokości przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, stwierdzono, iż zostało ono przez jednostkę zrealizowane.

Kontrolujący wpisali się do książki kontroli zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.

Starostę Bielskiego poinformowano o prawie do zgłaszania zastrzeżeń, odnośnie ustaleń zawartych w protokole, w terminie 7 od dnia doręczenia protokołu.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu: kierownikowi jednostki kontrolowanej i organowi zarządzającemu kontrolę.

Białystok, dn. 28. 12. 2006 roku

Kontrolowana jednostka:

Kontrolujący:

STAROSTA

Mirosława Dudar /-/

/-/

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Hubert Filipowicz/-/

Jarosław Kapica/-/


Publikator: Hubert Filipowicz Data utworzenia:  05.01.2007 14:48:56
Data publikacji:  05.01.2007 14:48:56
Data modyfikacji:  05.01.2007 14:48:56 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl