Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25351542   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKKI

PROTOKÓŁ

z kontroli doraźnej Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku, ul. Jana Pawła II 14 - przeprowadzonej w dniu 16.11.2006 roku w związku z wnioskiem Starosty Bielskiego o wydanie zezwolenia na czas nieokreślony na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku.

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku prowadzony jest przez powiat bielski, który posiada warunkowe zezwolenie Wojewody Podlaskiego na prowadzenie Domu na czas określony tj. do 31.12.2006r.

Adres Domu: 17-120 Brańsk, ul. Jana Pawła II 14. Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku - 74 miejsca oraz dla osób przewlekle somatycznie chorych - 40 miejsc. Dyrektorem Domu jest Pani Walentyna Tokajuk.

Kontrolę przeprowadziły - Ewa Feszler - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Mieczysława Nartowicz - inspektor kierownik zespołu - w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 200 z dnia 15.11.2006, (PS.VI/EF/0939/200/06) wydanego w upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przedmiot kontroli:

Zapewnienie usług na poziomie obowiązującego standardu określonego w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U z 2005 r. Nr 27, poz. 1837)

Ustalenia kontroli

W toku kontroli ustalono:

a) w zakresie usług bytowych: Dom mieści się w dwóch wielokondygnacyjnych budynkach bez barier architektonicznych. W budynkach zainstalowane są windy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych oraz systemy: przyzywowo-alarmowy i alarmowo-przeciwpożarowy.

b) w zakresie wymaganych pomieszczeń i pokoi mieszkalnych: Dom posiada wszystkie wymagane pomieszczenia. Wszystkie pokoje mieszkalne jednoosobowe, dwuosobowe i trzyosobowe posiadają wymagany ustawą metraż. Wyposażone są w łóżko, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną oraz odpowiednią do liczby osób mieszkających w pokoju liczbę wyprowadzeń elektrycznych. Pomieszczenia domu są czyste wolne od nieprzyjemnych zapachów.

c) w zakresie warunków sanitarnych: liczba łazienek w Domu zapewnia możliwość korzystania z niej przez nie więcej niż pięć osób, a w przypadku toalet przez nie więcej niż cztery osoby. W pierwszym budynku dla osób mieszkających w pokojach bez łazienek Dom zapewnia łazienki ogólnodostępne, w budynku drugim wszystkie pokoje mieszkalne są z łazienką.

d) w zakresie wyżywienia i organizacji posiłków: Dom zapewnia mieszkańcom 3 posiłki dziennie wydawane w ustawowych przedziałach czasowych. Mieszkańcy mogą spożywać posiłki w pokojach mieszkalnych, w razie potrzeby są karmieni. Mieszkańcy mają możliwość wyboru zestawu posiłków oraz otrzymania posiłku dietetycznego, zgodnie ze wskazaniami lekarza. Przestrzegany jest wymóg wydawania posiłków przez 2 godziny, przy czym kolacja wydawana jest nie wcześniej niż o godz. 18.00. W kuchenkach podręcznych zapewnione są domownikom podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje dostępne przez całą dobę.

e) w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w odzież i zapewniania mieszkańcom utrzymania higieny osobistej: Dom zapewnia, mieszkańcom nieposiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości im zakupienia z własnych środków, odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do jego potrzeb i pory roku oraz środki czystości, tj. mydło, pastę i szczoteczkę do zębów, środki piorące, szampon, przybory do golenia. Ręczniki i pościel, zmieniane w miarę potrzeb, ręczniki nie rzadziej nie raz na tydzień , pościel nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

f) w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających: Dom zapewnia mieszkańcom udział w różnych formach terapii zajęciowej. Dla osób leżących prowadzona jest przyłóżkowa terapia indywidualna. Pracę socjalną na rzecz mieszkańców świadczy pracownik socjalny. Dla mieszkańców zorganizowana jest biblioteka zaopatrzona w około 4000 woluminów oraz prenumerowana prasa: Kurier Poranny, Gazeta Współczesna, Przyjaciółka, Zdrowie, Zdrowa żywność. W pomieszczeniu biblioteki oprócz codziennej pracy, mieszkańcy mogą zapoznać się także z aktualnymi przepisami prawnymi, dotyczącymi m.in. domów pomocy społecznej. W Domu uroczyście obchodzone są święta okolicznościowe i uroczystości okazjonalne. Mieszkańcy biorą udział w imprezach kulturalno-rekreacyjnych, organizowanych przez Dom i inne placówki. Dom zapewnia swoim mieszkańcom możliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych oraz pochówek, zgodnie z wolą i wyznaniem zmarłego. W Domu zatrudnionych jest 2 księży (na ¼ etatu każdy) - wyznania rzymskokatolickiego i prawosławnego. Mieszkańcy mają zapewniony kontakt z dyrektorem Domu. Dyrektor w sprawie skarg i wniosków przyjmuje mieszkańców codziennie w godzinach 9.00-12.00.

g) w zakresie posiadania wskaźnika zatrudnienia zespołu terapeutyczno-opiekuńczego oraz zapewnienia kontaktu z psychologiem: Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku - 74 miejsca (wskaźnik zatrudnienia pracowników dla tego typu domu wynosi 0,4) oraz dla osób przewlekle somatycznie chorych - 40 miejsc(wskaźnik zatrudnienia pracowników dla tego typu domu wynosi 0,6). W dniu kontroli w Domu przebywało 114 mieszkańców. Na dzień kontroli w DPS na podstawie umowy o pracę zatrudnione były 82 osoby z czego 79,2 w przeliczeniu na pełne etaty. W dziale terapeutyczno-opiekuńczym zatrudnionych było 58 osób, w przeliczeniu na pełne etaty 55,2 z czego:

- usługi na rzecz mieszkańców w podeszłym wieku świadczy 35 osób tj. 7 pielęgniarek, 8 opiekunek, 12 pokojowych, pracownik socjalny, technik fizykoterapii, instruktor terapii zajęciowej, instruktor do spraw kulturalno-oświatowych, 2 kapłanów, kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego, psycholog, w przeliczeniu na pełne etaty 30,6; co daje wskaźnik zatrudnienia 0,41.

- usługi na rzecz mieszkańców przewlekle somatycznie chorych świadczy 29 osób tj. 5 pielęgniarek, 7 opiekunek, 9 pokojowych, pracownik socjalny, technik fizykoterapii, instruktor terapii zajęciowej, instruktor do spraw kulturalno-oświatowych, 2 kapłanów, kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego, psycholog, w przeliczeniu na pełne etaty 24,6; co daje wskaźnik zatrudnienia 0,61.

- kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego, 2 kapłanów, instruktor terapii zajęciowej, pracownik kulturalno-oświatowy oraz psycholog, zgodnie z aneksem do zakresu czynności swoją pracę świadczą proporcjonalnie na rzec osób przewlekle somatycznie chorych i osób w podeszłym wieku.

- od dnia 01.01.2006 roku w Domu został zatrudniony na 1/5 etatu psycholog, który w Domu jest w każdy czwartek w godzinach 730-1530.

Pracownicy zespołu tereapeutyczno-opiekuńczego opracowali dla wszystkich mieszkańców indywidualne plany wsparcia. Zespół zbiera się co pół roku lub zależnie od potrzeb w celu omówienia i modyfikacji planów. Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca domu koordynuje pracownik pierwszego kontaktu.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją 2/2006.

            Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku.

            W przypadku, gdy Dyrektor DPS nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole kontroli, może odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, pisemne wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.

            Ponadto, Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku przysługuje prawo zgłoszenia do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Podpisy kontrolujących

1.   Ewa Feszler

2.   Mieczysława Nartowicz

Walentyna Tokajuk

( podpis dyrektora Domu)

 


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2007-01-15 13:03:31
Data publikacji:  2007-01-15 13:03:31
Data modyfikacji:  2007-01-15 13:03:31 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl