Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
28148368   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola PUP w Suwałkach. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

 

kompleksowej przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach, ul. Kościuszki 79, Nr REGON-u 790742103, NIP 844-193-04-71 zwanym w dalszej treści " Urzędem ", podległym Staroście Powiatu Suwalskiego.

Dyrektorem Urzędu jest Pani Teresa Dzienuć.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Oddziału Służb Zatrudnienia w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w składzie:

1. Pani Elżbieta Czurak - kierownik Oddziału ( koordynator kontroli ),

2. Pani Ludmiła Borowik - starszy inspektor wojewódzki,

3. Renata Krzyżewska  - starszy inspektor wojewódzki

4. Pani Irena Szaruta - starszy inspektor wojewódzki,

5. Pani Małgorzata Czerniawska - inspektor wojewódzki,

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 184 z dnia 19 października 2006 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Pana Andrzeja Kozłowskiego Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w dniach: 6-9 listopada 2006 r.

Kontrolujący wpisali się do książki kontroli pod pozycją Nr  8/2006 r.

Wyjaśnień w  trakcie kontroli udzielały:

Wyjaśnień  w trakcie  kontroli udzielały:

Pani Krystyna Lenkiewicz - Gł. Księgowa

Pani Hanna Moroz - Kierownik Działu Ewidencji

Pani Teresa Drzewiecka - Pośrednik Pracy

Pani Mariola Ciborowska - Doradca zawodowy

Kontrola kompleksowa dotyczyła:

Przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm. ).

Celem kontroli było dokonanie analizy i oceny w zakresie prawidłowości realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm ).

W trakcie kontroli podlegała ocenie prawidłowość stosowania następujących przepisów prawa:

1.Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy ( Dz. U. Nr 262, poz. 2607 z póź. zm.),

2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizującego ( Dz. U. Nr 219, poz. 2222 z późn. zm.),

3. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. Nr 161, poz.1683 z późń. zm. ),

4. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy ( Dz. U. Nr 196, poz. 2018 ),

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy ( Dz. U. Nr 185, poz. 1912 z późn. zm),

6. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń ( Dz. U. Nr 249, poz. 2496 ),

7. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia ( Dz. U. Nr 224, poz. 2281),

8. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania wpłat składek na Fundusz Pracy przez obywateli polskich zatrudnionych u pracodawców zagranicznych za granicą lub wykonujących inną pracę zarobkową za granicą (Dz. U. Nr 176, poz. 1826 ),

9. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania ( Dz. U. Nr 265, poz. 2644 ),

10. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych ( Dz. U. Nr 236, poz. 2365 ),

11. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie ( Dz. U. Nr 224 poz. 2273 ),

12. Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz.844 z późn. zm. ),

13. Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej ( Dz. U. Nr 88, poz. 439 z poźn. zm),

14. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz  wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004 (Dz. U. Nr 6, poz. 44),

15. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm. ),

16. Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 późn. zm.),

17. Kodeksu Pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 24 , poz. 110, z późn. zm.).

Przedmiotowy i podmiotowy zakres kontroli.

Powiatowy  Urząd  Pracy w Suwałkach  zasięgiem  swego działania  obejmuje: miasto Suwałki oraz gminy: Suwałki, Bakałarzewo, Filipów, Przerośl, Raczki, Rutka -Tartak, Szypliszki.

Liczba  bezrobotnych w Urzędzie na koniec grudnia  2005 r. wynosiła 7.121 osób, w tym z prawem do zasiłku 321 osób.

Urząd  zatrudnia ogółem 46 osób.

Wg. istniejącej w dniu kontroli struktury organizacyjnej Urzędu określonej w Regulaminie Organizacyjnym PUP w Suwałkach na podstawie Uchwały Nr LXVII/178/04 Zarządu Powiatu w Suwałkach  z dnia 23 grudnia 2004 r. zadania będące przedmiotem kontroli realizowane były przez:

  1. Dział Usług i Instrumentów Rynku Pracy
  2. Dział Ewidencji i Świadczeń
  3. Dział Finansowo - Księgowy
  4. Stanowisko ds. Poradnictwa Zawodowego
  5. Stanowisko ds. Poradnictwa Pracy

USTALENIA KONTROLI

1.Opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Uchwałą Nr XXIII/386/05 w Suwałkach z dnia 30 marca 2005 r. przyjęto do realizacji Program Aktywizacji Suwalskiego Rynku Pracy. Na podstawie zawartego w dniu 5 maja 2005 r. Porozumienia między Powiatem Suwalskim a Miastem Suwałki  Dyrektor Urzędu ustanowiony został Pełnomocnikiem ds. realizacji Programu. Na realizację Programu Rada Miejska w Suwałkach przeznaczyła kwotę 570.725,58 zł. Zainteresowanie ze strony przedsiębiorców było bardzo duże, ogółem zawarto 67 umów, zatrudnienie uzyskało 138 osób bezrobotnych. W ramach refundacji wypłacono kwotę 568, 909,99 zł.

Program realizowany był z podziałem na 3 segmenty:

1)      Trwałe Miejsca Pracy

Program skierowany do przedsiębiorców z miasta Suwałki i bezrobotnych powyżej 50 roku życia zamieszkałych w mieście zarejestrowanych co najmniej przez 6 miesięcy w PUP. Środki Programu przeznaczone były na refundacje części wynagrodzeń . W ramach Programu podpisano 30 umów na 44 miejsca pracy, zrefundowano kwotę 156.507,42 zł. Po zakończeniu programu przedłużono umowę o pracę 34 osobom.

2)      Miejskie Roboty Publiczne

 Program skierowany do jednostek , zakładów budżetowych, spółek komunalnych, spółdzielni mieszkaniowych oraz do bezrobotnych. Środki przeznaczono na współfinansowanie przez      6 miesięcy osób bezrobotnych zatrudnionych przy pracach społeczno użytecznych. Zawarto   9 umów na 56 miejsc pracy, wypłacono kwotę 263.136,84 zł.

3)  Łatwiejszy Start Zawodowy

Program skierowany do pracodawców z Suwałk, zatrudniających absolwentów. Środki przeznaczono na współfinansowanie przez 6 miesięcy zatrudnienia absolwentów, zawarto 28 umów na 38 miejsc pracy. Refundację wypłacono na kwotę 149.262,73 zł. Po zakończeniu Programu 33 osobom przedłużono umowy na dalszy okres.

2. Pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji  lokalnego rynku pracy. ( art. 9 ust.1 pkt 2 ustawy ) oraz  współdziałanie z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie  promocji zatrudnienia oraz  środków Funduszu Pracy ( art. 9 ust.1 pkt 11 ustawy ).

Ustalono, że przyznany zgodnie z algorytmem limit środków Funduszu Pracy PUP w Suwałkach w 2005 r. na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej wyniósł 2.702.700 zł. Dodatkowo Urząd pozyskał z rezerwy (na zgłoszone wcześniej w drodze konkursu projekty) Ministra Gospodarki i Pracy, Marszałka Województwa Podlaskiego oraz EFS środki finansowe w kwocie 2.936.908 zł . Przeznaczone one zostały na realizację programów:

- SPO- Rozwój Zasobów Ludzkich działania 1.2 i działania 1.3,

- Stażysta w policyjnej profilaktyce,

- Drogowiec,

- Kobieta Pracująca,

- Pierwszy Biznes.

Aktywizacją zawodową objęto 1.893 osób bezrobotnych i poszukujących pracy (w tym 176 osób, które przeszły z umów 2004 r.):

- prace interwencyjne - 212 osób,

-  roboty publiczne - 129 osób,

- staże zawodowe - 772 osoby,

- umowy absolwenckie - 9 osób,

- przygotowanie zawodowe w miejscu pracy - 66 osób,

- szkolenia - 363 osoby ( w tym niepełnosprawni i 19 osób poszukujących pracy)

- udzielono dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej - 96 osobom,

- dofinansowanie wyposażenia, doposażenia stanowisk pracy - 17 miejsc pracy,

- refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie młodocianych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego - 229 osób.

Ogółem kwota , którą dysponował Urząd na aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy w 2005 r. wynosiła 6.062.108 zł .

Rozliczenie środków finansowych pozyskanych w 2005 r. na promocję zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia przedstawia poniższa tabela :

Lp.

 

Wyszczególnienie

Limit FP

w zł

Kwota wydatkowana

Efektywność

w %

1.

Szkolenia

404.725.13

402.799,56

 

99,5

2.

Prace interwencyjne

 

558.154,72

555.401,75

99,5

3.

Roboty publiczne

 

524.359,97

523.238,80

99,8

4.

Umowy absolwenckie

 

3.338,12

3.338,12

100

5.

Staże zawodowe

 

2.358,120,46

2.330.363,68

98,8

6.

Przygotowanie zawodowe

 

248.768,29

247.526,62

99,5

7.

Dotacje na rozpoczęcie dział. gospodarczej

 

1.039.431,00

1.039.431,00

100

8.

Dofinansowanie doposażenia, wyposażenia stanowisk pracy

 

174.000,000

173.833,19

99,9

9.

Audyt

 

20.740,00

 

20.740,00

100

10.

Młodociani

 

232.962,31

232.962,31

100

11.

Projekt " Kobieta Pracująca"

 

97.508,00

80.614,20

82,7

12.

Program "Aktywizacja Suwalskiego Rynku Pracy"

 

400.000,00

397.857,86

99,5

13

Razem

 

6.062.108,00

5.987,29

98,8

Zagadnienia podziału środków Funduszu Pracy oraz sytuacja na rynku pracy były przedmiotem 4 posiedzeń w 2005 r. Powiatowej Rady Zatrudnienia w n/w terminach :

 14.02.2005 r.

- informacja o aktualnej sytuacji na suwalskim rynku pracy,

- zaopiniowanie propozycji podziału środków FP na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia , łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowe,

 18.04.2005 r.

- opiniowanie planowanego naboru uczniów do klas pierwszych ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2005/06 w zawodach: technik ekonomiczny, technik hotelarstwa i technik handlowiec,

 1.07.2005 r.

- informacja o aktualnej sytuacji na suwalskim rynku pracy,

- wykorzystanie środków FP w ramach programów łagodzenia skutków bezrobocia,

- pozyskanie dodatkowych środków finansowych na aktywizację zawodową bezrobotnych,

 21.10.2005 r.

- zaopiniowanie wniosków o umorzenie części lub całości nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych pobranych przez osoby bezrobotne.

3.Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, także pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe. Inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pracy (art.9 ust.1 pkt 3 i 7 ustawy).

Zadania z zakresu poradnictwa zawodowego w Urzędzie realizuje 2 pracowników z wykształceniem wyższym w tym: 1 lider klubu pracy oraz 1 doradca zawodowy.

W wyniku kontroli stwierdzono, że doradca zawodowy posiada do swojej dyspozycji samodzielne pomieszczenie wyposażone w sprzęt i meble biurowe, zestaw komputerowy podłączony do systemu PULS, bibliotekę podręczną i filmy video tematycznie związane z zawodoznawstwem, oraz niezbędne przepisy prawa. Zarówno dla bezrobotnych jak i poszukujących pracy dostępne są ulotki charakteryzujące poszczególne zawody, broszury i informatory. Dokumentacja w zakresie prowadzonego poradnictwa gromadzona jest w czytelnie oznakowanych teczkach.

Do klientów Urzędu doradca zawodowy dociera z informacjami dotyczącymi poradnictwa zawodowego również poprzez umieszczanie ogłoszeń na tablicach informacyjnych znajdujących się na korytarzach Urzędu.

Natomiast  lider klubu pracy  do swej dyspozycji ma salę klubu pracy.

Ustalenia z kontroli  dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu poradnictwa zawodowego indywidualnego.

Zadania z zakresu poradnictwa zawodowego w Urzędzie realizuje 1 pracownik z wykształceniem wyższym.

Głównym celem prowadzenia i rozwijania poradnictwa zawodowego jest pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym  pracy w dokonaniu prawidłowego wyboru zawodu lub zmiany dotychczasowych kwalifikacji, planowania kariery zawodowej, a także dobór kandydatów do pracy i na szkolenie.

Z przedstawionych do kontroli dokumentów wynika, że w zakresie poradnictwa zawodowego prowadzony był alfabetyczny Rejestr porad indywidualnych 2005 zawierający: nr ewidencyjny, imię i nazwisko, wykształcenie, problem, długość pozostawania bez pracy, miejsce zamieszkania, data urodzenia, status, nr karty. W okresie objętym kontrolą z porad indywidualnych skorzystało 160 osób.

Uczestnikom porad doradca zawodowy wypełniał Karty Usług Doradczych. Karty usług doradczych przechowywane są w oddzielnym segregatorze. Do badania losowo wybrano 13 Kart Usług Doradczych wypełnionych w trakcie prowadzonych spotkań a dotyczących osób bezrobotnych o następujących numerach kart:

1. K/06/05/2005 2.W/06/05/2005 3. B/07/05/2005 4. Z/01/06/2005

5. Ć/05/06/2005 6. S/11/06/2005 7. G/06/06/2005 8. D/09/06/2005

9. R/05/06/2005 10. J/04/02/2005 11. D/01/01/2005 12.W/02/01/2005

13. Ż/01/01/2005

Na podstawie analizowanych dokumentów stwierdzono, że Karty wypełniane są prawidłowo, informacje zapisane w poszczególnych rubrykach umożliwiają dokładne prześledzenie prowadzonej rozmowy doradczej. Udzielane porady najczęściej dotyczą: doskonalenia w zawodzie i zatrudnienia.

Dla części osób zgłaszających się po poradę doradca zawodowy zakładał Kartę Ewidencyjną Osoby Korzystającej z Poradnictwa Zawodowego, Szkolenia i Uczestnictwa w Klubach Pracy. W trakcie kontroli przeanalizowano 5 losowo wybranych kart ewidencyjnych o następujących numerach:

1.301101/0006 2.200899/0042 3.310305/0004 4.050204/0012

5.150402/0005

Stwierdzono, że karty prowadzone są prawidłowo. Zawierają: datę, formę i wynik porady zawodowej. Karty przechowywane są przy karcie rejestracyjnej bezrobotnego. Podczas kontroli wskazano potrzebę wypełniania kart dla wszystkich zgłaszających się po poradę osób i systematycznego ich uzupełniania.

Ustalenia z kontroli dokumentacji  wymaganej przy prowadzeniu poradnictwa zawodowego grupowego.

W Rejestrze Porad Grupowych 2005r. zawarte są następujące informacje: Lp., termin zajęć, temat zajęć, ilość osób/charakterystyka grupy, czas. W rejestrze odnotowano 30 spotkań dotyczących m.in. następujących tematów: Warsztaty aktywizacyjne w ramach Programu I Praca, Wprowadzenie długotrwale bezrobotnych do wejścia na rynek pracy, Rynek pracy, Warsztat samooceny. Dokumentacja poszczególnych grup gromadzona jest w oddzielnych teczkach. Do zajęć dołączana jest wypełniona Karta Poradnictwa Grupowego, harmonogram zajęć i lista uczestników każdego spotkania. Z porady grupowej skorzystało 618 osób.

 

Ustalenia z kontroli dokumentacji  wymaganej przy udzielaniu informacji zawodowej .

Ustalono, że zagadnienia udzielania informacji zawodowej dokumentowane były w Rejestrze indywidualnej informacji zawodowej 2005r., w którym z półrocznym podziałem znajdują się następujące wpisy: Lp., nr ewidencyjny, nazwisko i imię, wykształcenie, długość pozostawania bez pracy, miejsce zamieszkania, data urodzenia, symbol. W okresie objętym kontrolą z tej formy pomocy skorzystało w I półroczu 50 osób a w II półroczu 30 osób. Natomiast w Rejestrze grupowych informacji zawodowych 2005r. znak: ZS 8320/1/2 udokumentowano przeprowadzenie 17 spotkań w ramach grupowej informacji zawodowej dla 217 osób. Do zajęć dołączane były Karty Grupowego Spotkania Informacyjnego oraz listy obecności uczestników.

Doradca zawodowy posiada przygotowane do udostępnienia klientom zbiory informacji zawodowej, tj. teczki informacji o zawodach, klasyfikację zawodów, filmy o zawodach, ulotki i broszury na temat rynku pracy.

Inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pracy.

Prowadzenie zajęć w ramach klubu pracy dokumentowane było w 3 teczkach Zajęcia Aktywnego Poszukiwania Pracy. Każda z teczek zawiera dokumentację poszczególnych zajęć w tym: Kartę zajęć w Klubie Pracy, plan pracy, listę obecności, Kartę Uczestnika Zajęć. Stwierdzono, iż lider klubu pracy zorganizował 3 grupy dla 38 uczestników. Ponadto w okresie objętym kontrolą prowadzone były ,,Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy- zajęcia aktywizacyjne". Dokumentacja warsztatów zgromadzona jest w 20 teczkach przyporządkowanych kolejnym grupom. Udostępnione do kontroli teczki zawierają: Kartę Zajęć w Klubie Pracy, harmonogram zajęć aktywizacyjnych, listę obecności, Kartę Członkostwa w Klubie Aktywnego Poszukiwania Pracy. W ramach zajęć aktywizacyjnych odbyło się 20 spotkań, w których wzięło udział 266 osób.

Na podstawie załącznika 4 do sprawozdania MGiP-01 za 2005r. ogółem liczba klientów, którzy skorzystali z usług poradnictwa zawodowego wynosi 778.

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej tematyki.

4. Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy (art.9 ust.1 pkt 4 ustawy), przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia ( art.9 ust.1 pkt 13 ustawy) oraz wydawanie decyzji ( art.9 ust.1 pkt 14 ustawy)

W celu zbadania prawidłowości kwalifikowania osób bezrobotnych rejestrujących się losowo wybrano do analizy karty rejestracyjne o następujących numerach :

Nr 270902 / 0004 - osobie zarejestrowanej po raz kolejny dnia 22.09.2005 r przyznano status bezrobotnego od dnia 22.09.2005 r. i prawo do zasiłku od dnia 30.09.2005 r. z tytułu pełnienia zasadniczej służby wojskowej w okresie 1.11.2004 21.09.2005 r. w wysokości 417,60 zł miesięcznie ; utrata statusu osoby bezrobotnej oraz prawa do zasiłku nastąpiła od dnia 1.10.2005 r. z powodu podjęcia zatrudnienia,

Nr 180302 / 0011 - osobie zarejestrowanej w dniu 7.12.2005 r. przyznano prawo do zasiłku od dnia 15.12.2005 r. w wysokości 521,90 zł miesięcznie na okres 6 miesięcy z tytułu pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy w okresie 6.12.1993 - 30.09.2005 r. ; utrata prawa do zasiłku nastąpiła od dnia 15.06.2006 r. z powodu upływu okresu jego pobierania, a od dnia 11.07.2006 r. pozbawiono statusu osoby bezrobotnej z powodu niestawienia się w wyznaczonym terminie i nie powiadomienia w okresie 7 dni o uzasadnionej przyczynie niestawiennictwa ; w dniu 12.10.2006 r. ponownie przyznano status osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku,

Nr 230902 / 0006 - osoba zarejestrowana uzyskała status bezrobotnego od dnia 1.03.2005 r. oraz prawo do zasiłku od dnia 8.03.2005 r. w wysokości 504,20 zł miesięcznie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne za okres 10.02.2004 do 23.02.2005 r. ; utrata prawa do zasiłku nastąpiła od dnia 9.09.2005 r z powodu upływu okresu jego pobierania, a od dnia 8.11.2005 r. nastąpiła utrata statusu osoby bezrobotnej z powodu niestawienia się w wyznaczonym terminie i nie powiadomienia w ciągu 7 dni o uzasadnionej przyczynie nie zgłoszenia się,

Nr 101000 / 025 - osoba zarejestrowana uzyskała status bezrobotnego od dnia 5.04.2005 r. oraz prawo do zasiłku od dnia 13.04.2005 r. w wysokości 605,10 zł miesięcznie z tytułu zatrudnienia w urzędzie gminy od dnia 1.04.2004 do dnia 31.03.2005 r. ; o utracie prawa do zasiłku orzeczono od dnia 13.10.2005 r. z powodu upływu okresu jego pobierania,

Na podstawie analizy dokumentów stwierdzono, że przestrzegany jest wymóg składania kompletu dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada ww.2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy ( Dz. U. nr 262, poz. 2607 ). Osoby rejestrujące się przedkładają pracownikowi urzędu dokonującemu rejestracji : dowód osobisty, dyplom lub świadectwo ukończenia szkoły, bądź kursu, szkolenia, świadectwo pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia ich statusu ( książeczka wojskowa, zaświadczenie z ZUS o opłaceniu składek na ubezpieczenia społeczne za wymagany do uzyskania prawa do zasiłku okres, , zaświadczenie z KRUS o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym rolników, decyzja urzędu o wykreśleniu z rejestru podmiotów prowadzących działalność gospodarczą).

Przedstawione do kontroli karty rejestracyjne wypełnione są czytelnie, zawierają niezbędne do uzyskania statusu bezrobotnego oświadczenia oraz podpis pracownika dokonującego rejestracji.

W zakresie kwalifikowania zarejestrowanych osób na osoby posiadające status bezrobotnego nieprawidłowości nie stwierdzono.

Przyznawania i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia  ( art. 9 ust. 1 pkt 13 ustawy ).

Prawidłowość ustalania prawa i wypłacania zasiłków i innych świadczeń z tytułu bezrobocia przeanalizowano na podstawie skontrolowanej dokumentacji osób bezrobotnych o następujących numerach :

Nr 070999/0028 - osobie zarejestrowanej przyznano status bezrobotnego od dnia 31.12.2005 r. oraz prawo do zasiłku na okres 6 miesięcy w wysokości 521,90 zł miesięcznie z tytułu zatrudnienia w okresie 13.09.1999 r.  - 19.09.2005 r.; utrata statusu bezrobotnego oraz prawa do zasiłku nastąpiła od dnia 10.01.2006 r. z powodu podjęcia zatrudnienia; w dniu 11.01.2006 r. osoba zainteresowana złożyła w powiatowym urzędzie pracy wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego i taki dodatek uzyskała od dnia złożenia wniosku do dnia 6.04.2006 r. w wysokości 156,60 zł miesięcznie; status bezrobotnego ponownie został przyznany od dnia 1.09.2006 r. i prawo do zasiłku z dniem 2.09.2006 r. w wysokości 502,90 zł miesięcznie na okres pomniejszony o okres pobierania zasiłku przed utrata statusu bezrobotnego na podstawie art. 73 ust. 5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

 Nr 021205/ 0004 - status bezrobotnego przyznano z dniem 1.12.2005 r. i prawo do zasiłku od dnia 9.12.2005 r. w wysokości 626,30 zł miesięcznie z tytułu : prowadzenia działalności gospodarczej i opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne za okres 1.04.1993 r. - 30.04.2005 r. oraz zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony ;

Nr 220200 / 0005 - status bezrobotnego przyznano z dniem 1.09.2005 r., a prawo do zasiłku od dnia 9.09.2005 r. na okres 12 miesięcy w wysokości 626,30 zł miesięcznie z tytułu zatrudnienia w pełnym wymiarze obowiązującego czasu pracy od dnia 1.07.2004 r. do dnia 31.08.2004 r. i od dnia 1.10.2004 r. do dnia 31.08.2005 r. ; bezrobotna ukończyła 50 lat i udokumentowała ponad 20-letni okres uprawniający do zasiłku ; utrata statusu bezrobotnego oraz prawa do zasiłku nastąpiła od dnia

1.04.2006 r. z tytułu nabycia prawa do emerytury, a ZUS przekazał kwotę 1252,60 zł na konto Funduszu Pracy powiatowego urzędu pracy z tytułu nienależnie wypłaconego zasiłku dla bezrobotnych w związku z uzyskaniem prawa do emerytury, o czym poinformował pismem z dnia 23.08.2006 r.,

Nr 13099 / 0003 - status bezrobotnego przyznano od dnia 27.04.2005 r. i odmówiono prawa do zasiłku dla bezrobotnych ; od dnia 18.05.2005 r. przyznano na podstawie art. 53 ust. 3 i ust. 5 ustawy prawo do stypendium w wysokości 504,20 zł miesięcznie z tytułu odbywania przygotowania zawodowego w miejscu pracy w ramach EPS, które odbywało się w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców na stanowisku pracownika gospodarczego i trwało do dnia 18.11.2005 r.,

Nr 160704 / 0012 - status bezrobotnego przyznano od dnia 14.09.2005 r. i odmówiono przyznania prawa do zasiłku ; utrata statusu bezrobotnego nastąpiła z dniem 12.10.2005 r. z powodu podjęcia zatrudnienia,

Nr 140999 / 0016 - osobie bezrobotnej od dnia 15.11.2005 r. odmówiono przyznania prawa do zasiłku ; utrata statusu z dniem 18.09.2006 r. z powodu niestawienia się w wyznaczonym terminie i nie powiadomienia w ciągu 7 dni o przyczynie tego niestawiennictwa,

Nr 050802 / 0006 - osobie zarejestrowanej w dniu 25.11.2005 r. przyznano prawo do zasiłku od dnia 3.12.2005 r. w wysokości 417,60 zł miesięcznie na okres 6 miesięcy z tytułu odbywania zasadniczej służby wojskowej ; utrata prawa do zasiłku nastąpiła od dnia z dniem 3.06.2006 r. z powodu upływu okresu jego pobierania, a utrata statusu bezrobotnego z dniem 5.07.2006 r. na wniosek bezrobotnego,

Nr 251102 / 0006 - bezrobotna absolwentka od dnia 25.11.2002 r. status bezrobotnego utraciła z dniem 11.07.2005 r. w związku z podjęciem pracy zarobkowej,

Nr 280105 / 0001 - status bezrobotnego przyznano od dnia 28.01.2005 r. i prawo do zasiłku od dnia 5.02.2005 r.  z tytułu odbywania zasadniczej służby wojskowej przez wymagany ustawą okres ; prawa do zasiłku pozbawiono z dniem 5.08.2005 r. z powodu upływu okresu jego pobierania z dniem 14.09.2005 r. pozbawiono statusu bezrobotnego z powodu niestawienia się w wyznaczonym terminie i nie powiadomienia w stosownym okresie o przyczynie niestawiennictwa,

Nr  150999/0026 - osoba zarejestrowana status bezrobotnego uzyskała z dniem 29.09.2003 r. i prawo do zasiłku od dnia 7.10.2003 r. z tytułu odbywania zasadniczej służby wojskowej od dnia 1.10.2002 r. do dnia 25.09.2003 r.; utrata prawa do zasiłku nastąpiła od dnia 7.10.2004 r., natomiast utrata statusu osoby bezrobotnej od dnia 3.10.2005 r. w związku z podjęciem krótkotrwałego zatrudnienia, które ustało z dniem 3.01.2006 r.,

Nr  281099/0007 - osobie zarejestrowanej przyznano status bezrobotnego z dniem 3.06.2003 r. i odmówiono przyznania prawa do zasiłku ; wydano decyzję w sprawie utraty statusu osoby bezrobotnej z dniem 20.02.2005 r. z powodu ukończenia 60 lat ( kobieta ),

Nr 040800 / 0014 - orzeczono o utracie statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku z dniem 12.05.2005 r.  z powodu odmowy przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia,

030400 / 0015 - pozbawiono statusu osoby bezrobotnej z powodu uzyskania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy,

160999 / 0017 - pozbawiono statusu osoby bezrobotnej z dniem 8.06.2005 r. w związku z podjęciem zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, 

Nr 101105 / 0003 - statusu osoby bezrobotnej oraz prawa do zasiłku pozbawiono z dniem 1.12.2005 r. z powodu podjęcia zatrudnienia, a następnie od dnia złożenia  wniosku przyznano dodatek aktywizacyjny na okres 6.12.2005 r. - 27.02.2006 r. w wysokości 156,30 zł miesięcznie tj. 30 % podstawy wymiaru kwoty zasiłku dla bezrobotnych proporcjonalnie do dni w miesiącu,

Przeanalizowano ponadto dokumentację dotyczącą utraty prawa do zasiłku o numerach: 101105 / 0003, 160999 / 0017, 030400 / 0015, 040800 / 0014, 140501 / 0001.

W zakresie objętej kontrolą dokumentacji zarejestrowanych osób nie stwierdzono nieprawidłowości w przedmiocie przyznawania statusu osoby bezrobotnej i ustalania prawa oraz utraty lub pozbawienia prawa do zasiłku oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy    o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wszystkie warunki określone w ustawowej definicji osoby bezrobotnej oraz wysokość zasiłku i długość okresu pobierania w zależności od długości posiadanego okresu uprawniającego do zasiłku ustalano prawidłowo. W aktach osób bezrobotnych znajduje się dokumenty potwierdzające wymiar posiadanego okresu uprawniającego do zasiłku. Zwrócono uwagę na konieczność przestrzegania, przy podejmowaniu wszystkich decyzji, zasad prowadzenia postępowania administracyjnego.

 

Obowiązku zwrotu nienależnego pobranego zasiłku, szkoleniowego, stypendium,

innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia z Funduszu Pracy,

Kontrolująca ustaliły, iż informacji o nienależnie pobranych świadczeń odnotowywane są w Rejestrze nienależnie pobranych świadczeń.

W powyższej tematyce skontrolowano losowo wybraną dokumentację o następujących numerach : 010405/0005; 020988/0048; 160205/0007; 031202/0002; 340902/0017

Do szczegółowej analizy wybrano akta osób bezrobotnych o numerze: 031202/0002;

- ZE 031202/0002  osobie zarejestrowanej  w dniu 11.01.2005 r. przyznano prawo do zasiłku od dnia 12.04.2005 r. w wysokości 504,20 zł. (rozwiązanie umowy nastąpiło na mocy porozumienia stron). W dniu 10.05.2005 r. Zakład " MA " Ruszczany  przesłał wykaz pracowników zatrudnionych, w/w wykazie był bezrobotny, który został zatrudniony od 25.04.2005 r. na stanowisku pomocnik produkcji drzewnej. Z uwagi na powyższy fakt Urząd w dniu 13.05.2005 r. wydał decyzją Nr 931/5/05 orzekającą o utracie statusu i prawa do zasiłku z dniem 25.04.2005 r. W związku z powyższym Urząd w dniu 6.06.2005 r. wydał decyzję o zwrot nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 1009,90 za okres od dnia 25 - 30.04.2005 r. z powodu podjęcia pracy od dnia 25.04.2005 r. w termie 14 dni od otrzymania decyzji.

Prawidłowość rozpatrywania odwołań od wydanych decyzji.

W 2005 r. wpłynęło 14 odwołań od decyzji organu I instancji, z których 2 odwołania uwzględniono i zmieniono decyzję w trybie art. 132 K p a, 12 odwołań przekazano w celu rozpatrzenia organowi II instancji. Po rozpatrzeniu sprawy Wojewoda Podlaski

- 10 decyzji utrzymał w mocy,

- 1 decyzję uchylił i przywrócił status osoby bezrobotnej,

- wydał 1 postanowienie, w którym stwierdził uchybienie terminu do wniesienia odwołania.

Prawidłowość wypłaty zasiłków i innych świadczeń dla osób bezrobotnych.

W celu sprawnego wypłacania zasiłków Urząd podpisał umowę w dniu 24 stycznia 2003 r.     z Powszechną Kasą Oszczędności oddział PKO PPSA  w Suwałkach na wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem rachunku bankowego.

Szczegółowej analizie poddano listy płac losowo wybrane z 2005 r.:

1)        Lista wypłat zasiłków dla bezrobotnych  nr 1/05/001 - za miesiąc styczeń wypłacono:

- zasiłek w wysokości 80 % - dla 93 osób

- zasiłek w wysokości 100 % - dla 127 osób

- zasiłek w wysokości 120 % - dla   57osób

Zasiłek nie pobrało 15 osób.

1)        Lista wypłat nr 2/05/010 - za miesiąc sierpień wypłacono:

- zasiłek w wysokości 80 % -  dla 40 osób,

- zasiłek w wysokości 100 % - dla 43 osób,

- zasiłek w wysokości 120 % - dla 22 osób,

Osiem osób nie odebrała świadczenia - poz. Nr 1; 17; 40; 49; 58; 59; 66; 99.

Odebranie przez bezrobotnych osobiście przysługującego im zasiłku potwierdzone zostało własnoręcznym podpisem złożonym na liście wypłaty. Natomiast w przypadku nie odebrania należności przez bezrobotnego widnieje stosowny zapis informujący o tym fakcie. Kontrolujące stwierdziły, że na każdej liście znajduje się imię i nazwisko osoby pobierającej zasiłek, adres zamieszkania, data urodzenia, PESEL, nr dowodu osobistego. Wszystkie listy opatrzone zostały pieczątką "sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym" oraz merytorycznym".

Nie stwierdzono uchybień w zakresie kontrolowanej tematyki.

5. Inicjowanie, wdrażanie i finansowanie usług  i instrumentów rynku pracy. ( art.9 ust.1 pkt 5 i pkt 6 ustawy).

a) Koszty przejazdu i koszty zakwaterowania na podstawie art. 45 ustawy.

Urząd w 2005 r. ze środków Funduszu Pracy dla 45 osób wypłacił 57,8 tys. zł tytułem zwrotu przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania szkoleń.

Nie wystąpiły natomiast przypadki zwrotu kosztów zakwaterowania osobie bezrobotnej, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową poza miejscem zamieszkania.

b) Refundacja podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy

W oparciu o analizę Rejestru wpływu wniosków pracodawców o refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ustalono, że w 2005 r. pracodawcy z terenu Powiatu Suwalskiego złożyli 18 wniosków o refundację ze środków FP kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy, pozytywnie rozpatrzono 17. Zawarte umowy rejestrowano w Rejestrze zawartych umów z zakładami pracy o refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, na realizację których wydatkowano z FP kwotę 173,8 zł.

Prawidłowość refundacji kosztów doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego analizowano na podstawie akt z poz. 4, 14, 18 Rejestru o nr ZP.9349-4/z/2005, ZP.9349-14/z/2005, ZP.9349-18/z/2005.

Przykładowe akta nr ZP.9349-14/z/2005 zawierają m.in.:

- Wniosek o refundację kosztów doposażenia 2 stanowisk pracy dla 2 bezrobotnych, złożony przez pracodawcę w dn. 4.11.2005 r. i zawierający dane wymagane w § 2 w/w rozporządzenia,

- Umowę nr 4/2/2005 zawartą w dniu 23.11.2005 r. pomiędzy Urzędem a pracodawcą w sprawie refundacji części kosztów na utworzenie 1 stanowiska pracy -  do kwoty 10 000 zł. W umowie pracodawca zobowiązał się m.in. do przedłożenia w Urzędzie do dnia 21.12.2005 r. rozliczenia kosztów wyposażenia nowoutworzonego stanowiska pracy oraz do utrzymania przez okres nie krótszy niż 2 lata refundowanego stanowiska .

- Faktury VAT na zakupione materiały na kwotę 13 638,98 zł złożone przez pracodawcę w dniu 21.12.2005 r.,

- Umowę o pracę z dnia 19.12.2005 r. zawarta ze skierowanym bezrobotnym na czas określony do 31.12.2015 r. ze skierowanym  bezrobotnym.

- Deklaracje ZUS za grudzień 2005 oraz styczeń-sierpień 2006 r., potwierdzające trwanie zatrudnienia pracownika na nowoutworzonym stanowisku.

W dniu 27.12.2005 r. zgodnie z § 2 Umowy należną refundację w wysokości 10 000,00 zł.

przelano na konto wskazane przez pracodawcę.

c) Przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy.

W oparciu o analizę rejestrów wniosków bezrobotnych o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, ustalono, że w 2005 r. zawarto  96 umów na podstawie których:

       - 23 bezrobotnym udzielono środków z EFS w ramach działania 1.3,

       - 11 bezrobotnym udzielono środków z EFS w ramach działania 1,2,

  - 62 bezrobotnym udzielono środków z FP.

Łącznie z FP wydatkowano kwotę 637497,00 zł.

Prawidłowość refundacji przeanalizowano na podstawie wybranych z Rejestru wniosków o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej akt: ZP 9340-/05;  ZP 9340-17/05 i ZP 9340-32/05.
Szczegółowej analizie poddano akta nr ZE 9340-17 znajdują się m.in.:

- Wniosek z dnia 22.11.2005r. o przyznanie dotacji w wysokości 11 500,00 zł na prowadzenie zakładu instalacji sanitarnej. Do wniosku dołączono wymagane przepisami prawa załączniki, w tym oświadczenie o nie korzystaniu dotychczas ze środków FP lub innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej .

-Umowa nr 17/2005 z dnia zawarta pomiędzy Urzędem a bezrobotnym o przyznaniu 10 000,00 zł, w której określono prawa i obowiązki stron, m.in.:
- w przypadku nie spełnienia przez bezrobotnego warunków umowy nastąpi zwrot

 otrzymanych środków,

- zasady udokumentowania podjęcia działalności gospodarczej i wydatkowania kosztów,
- Zestawienie Faktur VAT, potwierdzających zrealizowane przez bezrobotnego zakupy w

 ramach dotacji,

- Zaświadczenia potwierdzające podjęcie działalności gospodarczej we wskazanym w umowie terminie,

- Zaświadczenie, wystawione przez Urząd, o udzieleniu pomocy de minimis,

Dział Finansowo-Księgowy zgodnie z umową dokonał przelewu należnej kwoty dotacji na konto wnioskodawcy.

Ponadto w toku kontroli ustalono, na podstawie rejestru /ZP 9341 /  w 2005 r. jedna osoba zwróciła środki przyznane na działalności gospodarczą.

Bezrobotna w dniu 18.10.2005 r. złożyła wniosek o przyznanie dotacji w wysokości 10500 zł na prowadzenie sklepu z odzieżą używaną. W dniu 8.11.2005 r. zawartą umowę Nr 17/2005 pomiędzy Urzędem a bezrobotną o przyznaniu dotacji na prowadzenie sklepu. W dniu 16.12.2005 r. wpłynęło podanie o rezygnację z dotacji w związku z trudnościami znalezienia odpowiedniego lokalu na prowadzenie działalności gospodarczej. Dotacja w raz z odsetkami została zwrócona w dniu 16.12.2005 r.

d) Dodatek aktywizacyjny przyznawany na podstawie art. 48  ustawy.

Ustalono, że w 2005 r. w Urzędzie wypłacono 89,0 zł dodatku aktywizacyjnego dla 38 osób.

Analizy prawidłowości przyznania dodatku aktywizacyjnego dokonano na podstawie losowo wybranych akt o numerach ewidencyjnych 110903/0004 i 040505/0004, z których szczegółowej analizie poddano akta o nr 040505/0004:

Akta dotyczą osoby, posiadającej status osoby bezrobotnej od dnia 4.05.2005 r. i prawo do zasiłku dla bezrobotnych na okres 6 m-cy od dnia 12.05.2005 r. do 11.11.2005 r . w wysokości 605,10 zł. Bezrobotny w dniu 25.10.2005 r. złożył Oświadczenie o podjęciu z własnej inicjatywy zatrudnienia z dniem 17.10.2006 r. oraz wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego w związku z podjęciem zatrudnienia z własnej inicjatywy. Do wniosku dołączył kserokopię umowy zawartą na okres od 17.10.2005 r. do 31.12.2005 r.

Urząd Decyzją Nr 1895/10/05 orzekł o utracie statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku z dniem 17.10.2005 r. a Decyzją Nr 234/11/05 z dnia 4.11.2005 r. przyznał dodatek aktywizacyjny w wysokości 156,57 zł, stanowi to 30 % zasiłku przez połowę okresu w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek .

e) Organizacja  i finansowanie prac interwencyjnych i robót  publicznych  na podstawie art.51 i art. 57 ustawy

Z analizy przedstawionych kontrolującym Rejestrów umów zawartych w sprawie organizacji i finansowania prac interwencyjnych wygenerowanych z Systemu PULS wynika, że o organizację prac interwencyjnych ubiegały się m.in.: Urzędy Gmin, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, przedsiębiorstwa prywatne. W 2005 r. w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 213 osób i wydatkowano z FP na refundację kosztów ich zatrudnienia kwotę 565,2 tys. zł.

Analizy prawidłowości finansowania prac interwencyjnych dokonano na podstawie losowo wybranych akt nr: ZP.9407-10/2005; ZP.9407-35/2005; ZP.9407-63/2005, z których omówiono szczegółowo akta  nr ZP.9407-63/2005

Przedsiębiorca złożył w dniu 25.05.2005 r. wniosek o organizację prac interwencyjnych dla 1 osoby bezrobotnej na stanowisku montera na okres: 16.05.2005  -30.11.2005 r, Do wniosku dołączył Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, o nadaniu REGON-u i NIP-u, zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami na ZUS i do US. Ponadto dołączył Oświadczenie  o pomocy publicznej w ostatnich 3 latach przed złożeniem wniosku oraz Formularz informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis. Urząd po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w dniu 20.06.2005 r. zawarł z pracodawcą umowę Nr UMPI/05/0063 w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych na okres 6 miesięcy i zwrot poniesionych kosztów na wynagrodzenie  (504,20 zł ) oraz składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 17,23% od refundowanej kwoty. W umowie strony określiły zasady wnioskowania o refundację i dokonywania wypłat należnych kwot, pracodawca zobowiązał się do dalszego zatrudnienia osoby po zakończeniu prac interwencyjnych. W aktach znajduje się umowa o pracę na czas określony od 20.06.2005 r.¸19.12.2005 r. Organizator celem uzyskania refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne składał co miesiąc do Urzędu wnioski wraz z kopiami list obecności, list wypłaty wynagrodzeń, dowodów wpłat na ubezpieczenie społeczne. Ponadto w aktach znajduje się umowa o pracę na dalsze zatrudnienie osoby w okresie 20.12.2005 r. do 31.12.2005 r., co jest potwierdzeniem realizacji warunków umowy przez organizatora prac interwencyjnych.

W zakresie organizacji robót publicznych na podstawie Rejestru robót publicznych wygenerowanego z Systemu PULS ustalono, że  w 2005 r. pracodawcom wypłacono 523,2 tys.zł refundacji za 101 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych. Analizy prawidłowości finansowania robót publicznych dokonano na podstawie losowo wybranych akt: ZP.9410-2/05; ZP.9410-17/05; ZP.9410-32/05, z których omówiono szczegółowo akta ZP.9410-32/05:

Organizator robót, Zarząd Powiatu Suwałki, w dniu 16.08.2005 r. złożył do Urzędu wniosek o skierowanie 2 osób bezrobotnych do zatrudnienia w ramach robót publicznych w

Urzędzie Gminy Rudka Tartak na stanowiskach: robotnik gospodarczy. Umowę UmRP/05/0032 o organizację robót publicznych zawarto w dniu 1.09.05 r.,  ze skierowanymi bezrobotnymi zawarto umowy o pracę: z jednym na okres 19.09.05 r. do 31.12.05 r. a z drugim na okres od 2.09.05 r. do 31.12.05 r.

Na podstawie analizy dokumentów  ustalono, że wnioski o refundację części wydatków poniesionych na wynagrodzenia ( 849,00 zł ) i składki na ubezpieczenie społeczne składano w terminach zapisanych w umowie, dołączając do nich kopie: list płac, list obecności, dokumentów określających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne. Wnioski o refundację były sprawdzane pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym przez upoważnionych pracowników Urzędu, o czym świadczą znajdujące się w aktach adnotacje.

f) Stypendium dla bezrobotnych skierowanych do odbycia stażu i przygotowania zawodowego przyznawane na podstawie art. 53 ustawy.

Powiatowy Urząd Pracy w 2005 r. skierował do odbycia stażu u pracodawców 608 osób bezrobotnych. Zawarto 341 umów na realizację,  których wydatkowano z FP kwotę 170,13 zł.

Analizy prawidłowości przyznawania ww stypendium dokonano na podstawie akt osób bezrobotnych o nr: ZE 080604/0023; ZE 170505/0006; ZE 020905/0010; ZE 310805/0010; ZE 191005/0004; ZE 2308805/006; 190905/0012

Pracodawcy, organizujący staż lub przygotowanie zawodowe, składali do Urzędu wnioski o zawarcie umów o zorganizowanie stażu lub przygotowania zawodowego,  których określali m.in. :

- Dane pracodawcy ( nazwa, dane teleadresowe, forma prawna, rodzaj działalności, liczba pracowników, NIP, REGON),

- Liczba przewidywanych miejsc pracy do odbywania stażu / przygotowania zawodowego .

- Proponowany okres stażu/przygotowania zawodowego, opis zadań jakie będą wykonywane

 podczas stażu/przygotowania zawodowego,

- Wymagania dotyczące predyspozycji psychofizycznych, poziomu wykształcenia niezbędnych do podjęcia stażu/przygotowania zawodowego

Ustalono, że najwięcej osób odbyło staż min. w:

Starostwie Powiatowym, Placówce Opiekuńczo Wychowawczej, Szkoły Podstawowe, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Centrum Edukacji Nauczycieli, Prokuratura Okręgowa, Urzędy Gminy, KRUS Agencja Nieruchomości rolnych, Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna, Zarząd Budynków Mieszkalnych. Również bezrobotni odbywali staż w prywatnych zakładach.

Przykładowe akta ZP 9410 zawierają wniosek z dnia 21.02.2005 r. do którego dołączono informacje wymagane obowiązującymi przepisami. Wniosek, w którym pracodawca wnioskuje o zawarcie umowy na odbycie stażu przez wskazaną osobę bezrobotną w okresie od 1.03.-31.08.2005 r. ( 6 m-cy) uzyskał pozytywną opinię Dyrektora PUP, po czym zawarto umowę Nr UST/05/0025 w sprawie organizacji stażu. W umowie określono zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązki pracodawcy, bezrobotnego oraz Urzędu oraz ich uprawnienia. W aktach znajdują się dokumenty potwierdzające przebieg stażu; oświadczenie bezrobotnego o zapoznaniu się z warunkami odbywania stażu, kopie list obecności, opinia pracodawcy o przebiegu stażu, sprawozdanie o przebiegu stażu sporządzone przez bezrobotnego.

g) Przyznawanie stypendium dla bezrobotnych podejmujących dalszą naukę na podstawie art. 55 ustawy.

W toku kontroli ustalono, że  Urząd w 2005 r. wypłacił dla 20 osób stypendium w kwocie 31,5 tys zł. z powodu podjęcia dalszej nauki w szkole. Osoby te udokumentowały, że dochody na osobę w ich rodzinach nie przekraczały wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów pomocy społecznej uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Analizy prawidłowości przyznawania w/w stypendium dokonano na podstawie akt osób bezrobotnych nr 040604/0009 i 020905/0005, których szczegółowo omówiono akta
nr 020905/0005:

Osoba, która  od dnia 2.09.2005 r. posiadała status osoby bezrobotnej, w dniu 29.10.2005 r. złożyła wniosek o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia nauki. Do wniosku dołączyła zaświadczenie wystawione przez Politechnikę Gdańską, potwierdzające naukę na I roku zaocznych studiów inżynierskich oraz oświadczenie o osiąganych dochodach ( netto )w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Urząd decyzją z dnia 23.11.2005 r. nr 1404/11/05 orzekł o przyznaniu stypendium od dnia 1.10.2005 r. w wysokości 208,80 zł miesięcznie na okres 12 miesięcy. W aktach znajdują się zaświadczenia wystawione przez uczelnię, potwierdzające kontynuowanie nauki przez wnioskodawcę. Należne stypendium przekazywano na konto wskazane przez bezrobotnego.

h) Finansowanie z FP szkoleń bezrobotnych na podstawie art. 40 ustawy.

W Urzędzie w 2005 r. na szkolenia sfinansowane z Funduszu Pracy wydatkowano kwotą 41,3 tys. zł skierowano 27 osób bezrobotnych , a efektywność zatrudnienia po odbytych szkoleniach wyniosła 73,70 %. Szkolenia organizowano głównie pod gwarancję zatrudnienia, podpisując umowy trójstronne pomiędzy Urzędem, jednostką szkoleniową i przyszłym pracodawcą.

Do najczęściej organizowanych szkoleń należały:
- Kurs na prawo jazdy kat. C, E+E,D ( po kat. B), D (po kat.C),

- Transport drogowy taksówką,

- Eksploatacja urządzeń i sieci elektroenergetycznych (SEP),

- Montażysta rusztowań budowlanych,

- Operator ciężkich maszyn do robót ziemnych i drogowych,

- Kierowca wózków jezdniowych,

- Kurs języka norweskiego,

- Przewóz materiałów niebezpiecznych,

- Palacz kotłów wodnych i parowych,

- Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,

- Napełnianie zbiorników samochodowych skroplonym gazem LPG,
- Kursy dokształcające kierowców (przewóz osób, rzeczy),
- Kurs kwalifikacyjny szeregowych Państwowej Straży Pożarnej.

Analizy procedur stosowanych przy organizacji szkoleń dokonano na losowo wybranych z rejestru aktach: poz. 15 i poz. 21.  Przykładowe akta z poz. 15, dotyczące szkolenia bezrobotnego o nr ewid. 6749 "Kurs kwalifikacyjny Szeregowych Państwowej Straży Pożarnej w KW Państwowej Straży Pożarnej" zawierają m.in. :

- Wniosek bezrobotnego o skierowanie na w/w kurs z dnia 7.09.2005 r.

- Umowę trójstronną Nr 48/2005 z dnia 14.10.2005 r. zawartą pomiędzy Starostą Suwalskim, instytucją szkoleniową - KWPSP w Białymstoku oraz przyszłym pracodawcą na realizację w/w szkolenia i pokrycie kosztów szkolenia ze środków Funduszu Pracy.

- Skierowanie kandydata na szkolenie wypełnione w cz. I przez bezrobotnego zainteresowanego szkoleniem, a w cz. II pozytywną opinię zamieścił doradca zawodowy Urzędu.

- Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy przez osobę ubiegającą się o skierowanie na szkolenie .

- Kopię Świadectwa ukończenia szkolenia przez osobę skierowaną do odbycia szkolenia.

- Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie bezrobotnego w Komendzie Powiatowej PSP w Suwałkach.

- Faktura VAT FS 77/2005 z dnia 02.11.2005 r. na kwotę 3350,00 zł tytułem opłaty za przeprowadzenie szkolenia.

Dział Finansowo-Księgowy należną kwotę przekazał na konto instytucji szkolącej.

i) Refundacja bezrobotnym kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 na podstawie art. 61 ustawy.

W 2005 r. nie dokonywano refundacji bezrobotnym kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7.

i) Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy na podstawie art.62 ustawy

W 2005 r. nie wpłynęły do Urzędu wnioski od osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników, z którymi stosunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany z  przyczyn dotyczących zakładu pracy i które nie są uprawnione do zasiłku.

Nie wniesiono uwag w zakresie inicjowania, wdrażania i finansowania usług i instrumentów rynku pracy .

6. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych ( art.9 ust.1 pkt 8 ustawy)

W 2005r. Urząd realizował n/w projekty i programy aktywizacji zawodowej  w ramach FP, które skierowane były do określonych grup osób bezrobotnych :

- bezrobotni do 25 roku życia objęto programami:

1. "Pierwszy Biznes" - program adresowany do bezrobotnej do 25 roku życia oraz absolwentów szkół wyższych do 27 roku życia. Zadaniem programu jest promowanie przedsiębiorczości i stworzenie jak najlepszych warunków do zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez osoby młode. W analizowanym okresie udzielono 28 dotacji na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

2. "Lepsza alternatywa" - program adresowany głównie do osób długotrwale bezrobotnych w ramach działania 1.2 SPO RZL , mający na celu aktywizację suwalskiej bezrobotnej młodzieży . Standardowymi działaniami urzędu tj. usługami poradnictwa zawodowego , pośrednictwa pracy , stażami, przygotowaniem zawodowym , szkoleniami, dotacjami na podjęcie działalności gospodarczej - objęto grupę 280 osób.

3."PROMOTEUSZ" - aktywizacja zawodowa bezrobotnej młodzieży w Suwałkach- w szkoleniu "Opiekun osób zależnych z modułem języka angielskiego" - udział wzięło 25 osób.

4. "Stażysta w policyjnej profilaktyce" - 5 osób bezrobotnych spełniających kryteria odbyło staż w Policji, 1 osobę skierowano na przygotowanie zawodowe.

- długotrwale bezrobotni uczestniczyli w programach:

1. "Aktywizacja suwalskiego rynku pracy" - na pokrycie kosztów realizacji programu w 2005r. Samorząd M. Suwałki przeznaczył kwotę 400.000 zł. Celem programu było wsparcie finansowe firm tworzących miejsca pracy, aktywizacja zawodowa bezrobotnych, pomoc osobom długotrwale bezrobotnym. W wyniku funkcjonowania programu prace podjęło 90 osób , w tym: w segmencie " Trwałe Miejsca Pracy dla 50 -latków " - 14 osób, w segmencie  " Miejskie Roboty Publiczne"- 76 osób.

2. "Nie pozwól się wykluczyć- aktywizacja  bezrobotnych powiatu suwalskiego"- mający na celu poprawę zdolności zatrudnieniowych osób długotrwale bezrobotnych. Działaniami z w zakresie usług poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, prac interwencyjnych, przygotowania zawodowego, szkoleń - objęto 132 osoby.

3. " Drogowiec" - w ramach programu przy robotach publicznych zatrudniono 17 osób , natomiast na przygotowanie zawodowe skierowano 9 osób.

- bezrobotne kobiety:

" Kobieta Pracująca"- program realizowany w ramach działania 1.6 SPO RZL- usługami Urząd objął grupę 53 kobiet, które korzystały z poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy , szkoleń oraz prac interwencyjnych.

- osoby niepełnosprawne: z PFRON-u  pozyskano kwotę 22.500 zł na szkolenia dotyczące programów komputerowch, w których uczestniczyły 24 osoby.

7. Opracowywanie analiz, ocen i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia ( art. 9 ust.1 pkt  9 ustawy ).

 Zadania z powyższego zakresu realizowane są  przez inspektora powiatowego ds. analizy rynku pracy i sprawozdawczości statystycznej. Sprawozdania dotyczące stanu bezrobocia i przeciwdziałaniu bezrobociu Urząd przygotowuje głównie na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Pracy, tj.:

- Sprawozdanie MPiPS-01 o rynku pracy sporządzane na koniec każdego miesiąca przesyłane do 5 dnia roboczego każdego m-ca do WUP oraz załączniki do tych sprawozdań: zał. nr 1- bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy- przekazywany do 8 dnia roboczego po m-cu kończącym kwartał ,

 zał. nr 2- bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy - przekazywany do 10 dnia roboczego po m-cu kończącym półrocze,

 zał. nr 3- bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności - przekazywany j.w.

 zał. nr 4 - poradnictwo zawodowe pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy,

 zał. nr 5- bezrobotni zamieszkali na wsi według czasu pozostawaniu bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy - przekazywany do 8 dnia roboczego w m-cu styczniu

 zał. nr 6 -aktywne programy rynku pracy,

 zał. nr 7- bezrobotni według gmin sporządzany do 7 dnia roboczego m-ca lutego z danymi za poprzedni rok.

- Sprawozdanie MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy - sporządzane do 8 dnia każdego m-ca,

- Sprawozdanie MPiPS-06 o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy.

- Sprawozdanie MIPS-07 o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy nie posiadających zatrudnienia.

- Sprawozdanie Z-05 Badanie popytu na pracę - sporządzane kwartalnie na rzecz Urzędu Statystycznego.

Ponadto Urząd w analizowanym okresie sporządzał sprawozdania: kwartalne, półroczne, roczne:

- sprawozdanie z dokonanych umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty należności do Ministra Finansów - roczne,

- zestawienie wydanych decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń w okresie półrocznym/ rocznym,

- zestawienie windykacji dokonanych  w okresie półrocznym.

Kontrolujące nie wniosły uwag do sporządzanej sprawozdawczości oraz terminowości jej przekazywania.

8. Inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy ( art.9 ust.1 pkt 10 ustawy).

Zgodnie z ustawą z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących  pracodawców ( Dz. U. Nr 90, poz.844) pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników  mają obowiązek zgłaszania urzędowi pracy na piśmie zamiar zwolnienia grupowego.

Kontrolującym przedstawiono dokumentację   Zwolnienia Grupowe   ZP-0718-2/05, z którego wynika, że w 2005r. wpłynęły informacje o zamiarze dokonania zwolnień grupowych z następujących zakładów pracy :

1. Firma "Prefabret" - spółka z.o.o w dniu 16.11.2005r. poinformowała PUP o zamiarze zawieszenia działalności spółki na koniec listopada 2005r.,i zwolnienia 29 osób, jednakże pismem z dnia 30 listopada 2005r.firma powiadomiła, że proces zwolnień grupowych został wstrzymany.

2. "Home Meble" - przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe SA w Suwałkach w dniu 19 września 2005r.zgłosiło zamiar zwolnienia 210 pracowników z powodu upadłości zakładu (stolarze i pomocnicy produkcji drzewnej).Z inicjatywy Urzędu odbyło się spotkanie informacyjne dla zwalnianych pracowników zakładu , którzy dowiedzieli się o ofercie usług świadczonych przez Urząd oraz o przepisach dotyczących ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu w zakresie przyznawania zasiłków dla osób bezrobotnych.

Ogółem w 2005r. zarejestrowano 132 osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w tym 92 kobiety . Osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy stanowiły 1,8 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych.

9.Współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów (art. 9 ust.1 pkt 12 ustawy).

W 2005r. pracodawcy do Urzędu zgłosili 2.894 ofert zatrudnienia, w tym 1.118 miejsc pracy subsydiowanej. Oferty pracy subsydiowanej stanowiły 38,8 % zgłoszonych miejsc pracy:

- z sektora publicznego zgłoszono - 470 miejsc

- z sektora prywatnego zgłoszono - 2.424 miejsca pracy

- dla osób  niepełnosprawnych zgłoszono - 92 miejsca pracy.

Najwięcej miejsc pracy zgłoszono w nw. zawodach;

- administracyjno-biurowych(technik administracyjny, technik ekonomista, technik rachunkowości) - 470 miejsc pracy

- branży handlowej ( przedstawiciel handlowy, sprzedawca, kasjer , magazynier - 400 miejsc pracy

- branży budowlanej ( robotnik budowlany, glazurnik, tynkarz, murarz, technolog robót wykończeniowych - 210 miejsc pracy

- branża gastronomiczna ( kucharz, barman, kelner, piekarz, ciastkarz) - 140 miejsc pracy,

- kierowcy ( samochodów ciężarowych , osobowych, autobusów, wózków jezdniowych),

- technicy , mechanicy, monterzy maszyn i urządzeń - 110 miejsc pracy,

-  nauczyciele jęz. polskiego , matematyki, fizyki, astronomii, plastyki, nauczania początkowego, języków obcych - 80 miejsc pracy.

Największą liczbę miejsc pracy zgłosiły nw zakłady:

- ANIMEX - Grupa drobiarska - 196 miejsc pracy ; pracownik produkcji drobiarskiej, operator linii produkcyjnej,

- MALOW - LITPOL - 78 miejsc pracy : spawacz , lakiernik , ślusarz, operator maszyn,

- EORO- OKNO - 64 miejsca pracy : stolarz, pomocnik produkcji,

- PORTA - 31 miejsc pracy: operator maszyn stolarskich,

- Fabryka Mebli "FORTE" - 23 miejsca pracy : stolarz , pomocnik produkcji,

- PR i BO  - 16 miejsc pracy: pracownik ogólnobudowlany, dekarz, zbrojarz, murarz

Na potrzeby zakładów pracy zorganizowano 8 Giełd Pracy , w których udział wzięło 141 osób , z których 44 zostało zatrudnionych.

Kontrolującym przedstawiono "Rejestr  ofert stałych i sezonowych"- ZP -9301/2005, w którym figuruje 720 pozycji. Z analizowanej dokumentacji dotyczącej ofert pracy zgłoszonych do Urzędu w czerwcu 2005r. wynika, że  pozyskano od pracodawców 82 oferty pracy, co potwierdzają karty " Zgłoszenia wolnego miejsca zatrudnienia lub przygotowania zawodowego". 47 ofert pracy zostało zrealizowanych , część została niezrealizowana, część wycofana przez pracodawcę , część stała się nieaktualna.

W celu pozyskania miejsc pracy dla bezrobotnych oraz promocji zakresu usług świadczonych przez Urząd pośrednik pracy nawiązywał i utrzymywał kontakt z pracodawcami w formie bezpośrednich wizyt pracodawców oraz wzajemnych kontaktów telefonicznych. Ponadto rozpowszechnianie ofert odbywało się poprzez publikowanie ofert pracy w prasie i mediach lokalnych. Zgłoszone wolne miejsca zatrudnienia prezentowano na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu.

9. Realizacja zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, o których mowa w art.1 ust.3 pkt 2 lit. a i b, w szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES, w tym świadczenie usług EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządem województwa, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców, ( art. 9 ust 1 pkt 16 ustawy ).

Ustalono że zadania z zakresu EURES  w 2005r. realizowane były przez asystenta powiatowego EURES. Celem sieci EURES jest umożliwienie dostępu do informacji poszukującym pracy i pracodawcom oraz doradztwo ułatwiające przepływ siły roboczej, wymiana informacji między partnerami sieci.  Usługi w ramach EURES realizowane przez Urząd obejmują w  szczególności: udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników UE, udzielanie pracodawcom pomocy  w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych, inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami, informowanie o sytuacji na rynkach pracy, z uwzględnieniem występujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych.

W 2005r. do Urzędu zgłoszono 266 ofert pracy za granicą . Dotyczyły one stanowisk i branż: budowlanej, technicznej, ekonomicznej, informatycznej, mechanicznej, gastronomiczno- hotelarskiej, spożywczej , odzieżowej ,medycznej oraz stanowisk kierowca C+E , pomocnik produkcji. Zapotrzebowanie na pracowników w niniejszych zawodach i branżach zgłosiły : Wielka Brytania, Irlandia, Islandia, Szwecja, Holandia, Niemcy, Włochy,  Czechy, Litwa oraz Malta. Były one skierowane do osób , które posiadają znajomość języka angielskiego w różnym stopniu.

W 2005r. z usług pośrednictwa EURES skorzystało 736 osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Asystent EURES przekazał do Wojewódzkiego Urzędu Pracy 110 podań  CV osób w odpowiedzi na zgłoszone oferty. Zainteresowanie ze strony bezrobotnych  podjęciem pracy za granicą  jest duże, jednak podstawową barierą w uzyskaniu zatrudnienia jest znajomość języka obcego, który jest wymagany przynajmniej w stopniu komunikatywnym.

Kontrolującym została okazana dokumentacja Zp MZK 9302- sprawozdania 2005/2006 z której wynika, że  asystent w każdym kwartale wypełnia  formularz Bazy i przekazuje do WUP w Białymstoku. Informacje zawarte w formularzu dotyczą danych dotyczących m.in: prowadzenia strony internetowej w zakresie EURES, współpracy z instytucjami zewnętrznymi, dostępność do portalu dla klientów PUP, współpraca z pracodawcami, pośrednictwo pracy w ramach EURES.

Ustalono, że na podstawie ofert otrzymanych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy sporządzane były "fiszki" ofert z logo i umieszczane na tablicach informacyjnych przeznaczonych tylko do publikacji ofert pracy w ramach EURES. Ponadto oferty pracy EURES publikowane są w Tygodniku Suwalskim oraz w lokalnym Radio "5".

10.Organizowanie i  finansowanie szkoleń pracowników powiatowego urzędu pracy urzędu pracy. (art.9 ust. 1 pkt 18 ustawy).

W  2005 r. w Urzędzie przeprowadzono 60 szkoleń, w których uczestniczyło 96 pracowników w zakresie mi.in. poniższych tematów:

1. Szkolenie z zakresu przygotowania wniosków do Funduszy Strukturalnych UE,

2. Organizacja kontaktu między pracodawcą a bezrobotnym,

3. Prawo zamówień publicznych,

4. Rozpoznawanie potrzeb lokalnego rynku pracy

5. przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie legalności zatrudnienia,

6. Zasady finansowania oraz sprawozdawczość projektów realizowanych w ramach Działań 1.1; 1,5; 1,6 SPO RZL,

7. K.P.A. i inne procedury administracyjnej, BIP - udostępnianie informacji publicznej,

8. Zasady udzielania pomocy publicznej przez PUP po akcesji Polski do Unii Europejskiej,

9.Zasady Rachunkowości i Ewidencja środków pomocowych EFS oraz współfinansowania krajowego w Wojewódzkich i Powiatowych Urzędach Pracy,

10. Ewidencja księgowa i konstrukcja wydatków dla działań 1.1, 1.2, 1,3 EFS,

11. Misja instytucji rynku pracy nakreślona przez nowe ustawodawstwo krajowe oraz uregulowania Unii Europejskiej.

Organizatorem powyższych szkoleń był:

- Stowarzyszenie Księgowych w Polsce,

- Centrum Kształcenia Specjalistycznego w Warszawie,

- Centrum szkolenia Administracji Publicznej w Wrocławiu,

- TNO i K wraz MGiP Departament Wdrażania EFS w Warszawie,

- MGiP Departament Rynku Pracy,

- Podlaski Ośrodek Doskonalenia Kadr Administracji Publicznej w Białymstoku,

- Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku,

- Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w  Białymstoku.

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej tematyki.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 otrzymał Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy w Suwałkach.

Jednocześnie Dyrektora Urzędu poinformowano o :

1. przysługującym prawie zgłoszenia zarządzającemu kontrolę pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń - w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu.

2. przysługującym prawie odmowy podpisania protokołu z kontroli z jednoczesnym obowiązkiem złożenia pisemnych wyjaśnień co do przyczyny odmowy.

 

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

w Suwałkach

Teresa Dzienuć

 

Przeprowadzający kontrolę :

Elżbieta Czurak - kierownik oddziału

Ludmiła Borowik - starszy inspektor wojewódzki

Renata Krzyżewska - starszy inspektor wojewódzki

Irena Szaruta - starszy inspektor wojewódzki

Małgorzata Czerniawska - inspektor wojewódzki

 

Główny Księgowy

Krystyna Lenkiewicz


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  22.01.2007 14:31:38
Data publikacji:  22.01.2007 14:31:38
Data modyfikacji:  22.01.2007 14:31:38 


Załączniki do informacji:
inf10900_Wystąpienie pokontrolne_PUP_Suwałki.doc [pobierz plik]
Wystąpienie pokontrolne_PUP_Suwałki.doc [pobierz plik]

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl