Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
28148241   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola PUP w Sejnach. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

ROTOKÓŁ Z KONTROLI

ROTOKÓŁ Z  KONTROLI

 

doraźnej, przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach ul. Łąkowa 26,
nr  REGON - 790742853, NIP - 844-19-30-583, zwanym w dalszej treści " Urzędem " podległym Staroście Powiatu Sejneńskiego.

Dyrektorem Urzędu od dnia 2.01.2001 r. jest Pan Jacek Kozakiewicz.

 

Kontrolę przeprowadziły w dniu 18 grudnia 2006 r. pracownice Oddziału Służb Zatrudnienia w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w składzie:

1. Pani Elżbieta Czurak - kierownik Oddziału,

2. Pani Ludmiła Borowik - starszy inspektor wojewódzki,

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 241 z dnia 13 grudnia 2006 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Pana Andrzeja Kozłowskiego Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.

Kontrolujące wpisały się do książki kontroli pod pozycją Nr 3/2006 r.

 

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

Pan Jacek Kozakiewicz - Dyrektor Urzędu

Pani Ewa Stabińska      -  st. referent na stanowisku ds. księgowości FP i Programów.

 

Kontrola doraźna dotyczyła przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. Nr  99, poz. 1001 z późn. zm. ).

Temat kontroli:  Dokonanie  analizy i oceny w zakresie  prawidłowości przyznania w 2002 r. i umorzenia w 2005 r. pożyczki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej przez Panią Agnieszkę Karinę Zdancewicz .

 

Przedmiotowy i podmiotowy zakres kontroli.

Wg istniejącej w dniu kontroli struktury organizacyjnej Urzędu określonej w Regulaminie Organizacyjnym PUP w Sejnach na podstawie Uchwały Nr 156/05 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 27 października 2005 r. zadania będące przedmiotem kontroli realizowane były przez:

  1. Dział Rynku Pracy,
  2. Dział Ewidencji, Świadczeń i Informacji ,
  3. Dział Finansowo - Księgowy.

 

USTALENIA KONTROLI

            Z przedstawionych do kontroli dokumentów wynika, że w Urzędzie Zarządzeniem Nr 5/2001 Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach z dnia 5 marca 2001 r. w sprawie powołania Komisji do spraw udzielania pożyczek oraz organizacji aktywnych form zatrudnienia powołano Komisję, do której zadań należało m.in. opiniowanie wniosków o udzielenie pożyczek. Ponadto w okresie objętym kontrolą obowiązywał w Urzędzie Regulamin przyznawania i umarzania pożyczek z Funduszu Pracy pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę Zatrudnienia w dniu 30 stycznia 2002 r.

            W Rejestrze pożyczek na rozpoczęcie działalności - R.P.-553 odnotowano, że w 2002 r. wpłynęło 6 wniosków, z których 5 rozpatrzono pozytywnie (1 osoba wycofała wniosek). Wniosek Pani Agnieszki Zdancewicz zarejestrowany jest pod  poz. 6.  W zakresie udzielonej pożyczki dla pani Agnieszki Zdancewicz założona została teczkaznak : R.P.-552/5/02 Pożyczkobiorca : Agnieszka Karina Zdancewicz. 

            Z analizy  przedstawionych  dokumentów wynika, iż w dniu 2.10.2002 r. Pani Agnieszka K. Zdancewicz złożyła wniosek o udzielenie ze środków FP jednorazowej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej zakresie przetwórstwa produktów rolnych i usług na terenach wiejskich. Wnioskodawczyni w dniu składania wniosku nie posiadała statusu osoby bezrobotnej , o czym świadczą informacje wpisane w  punkcie I. 10. wniosku. Wniosek uzyskał w dniu 23.10.202 r. pozytywną opinię Komisji ds. opiniowania wniosków o udzielenie pożyczek pod kątem celowości, zasadności i wiarygodności spłaty, jednakże
w Protokole  nr 4/2002 z posiedzenia Komisji odnotowano, że  pożyczka może być udzielona po uzyskaniu przez wnioskodawcę statusu osoby bezrobotnej. Urząd w piśmie z dnia 24.10.2002 r. poinformował Panią Agnieszkę Karinę Zdancewicz , iż wniosek  został rozpatrzony negatywnie , ponieważ wnioskodawczyni nie spełnia warunków niezbędnych do udzielenia pożyczki, tj. nie posiada statusu  osoby bezrobotnej.

            W dniu 5.12.2002 r. Pani Agnieszka Karina Zdancewicz złożyła do Urzędu kolejny wniosek o udzielenie ze środków FP jednorazowej pożyczki w wysokości 40 000 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych i usług na terenach wiejskich, w którym w punkcie I. 10 i 11 określiła, że w dniu  29.11. 2002 r. została zarejestrowana w PUP Sejny i posiada status osoby bezrobotnej. We wniosku osoba bezrobotna podała informacje wymagane Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 24 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania pożyczek z Funduszu Pracy , wysokości stopy procentowej oraz warunków spłaty ( Dz. U. z 1995 r. Nr 35, poz. 174 z późn. zm.).

Ponadto kontrolującym przedstawiono :

- Kartę rejestracyjną bezrobotnego nr 150600/0003 , w której w tabeli "C" pod treścią  zawartą w "Oświadczeniu bezrobotnego" podpisy złożyli: pracownik PUP i osoba bezrobotna.

- Oświadczenie złożone przez Panią Agnieszkę Karinę Zdancewicz w dniu 29.11.2002 r. o przerwaniu nauki w systemie dziennym i kontynuowaniu jej w systemie studiów zaocznych.

-  Decyzję Nr 113/12/02 z dnia 10.12.2002 r., w której orzeczono o uznaniu Pani Agnieszki Kariny Zdancewicz z dniem 29.11.2002 r. za osobę bezrobotną  i odmowie przyznania prawa do zasiłku uzasadniając, że z przedstawionych dokumentów wynika, iż w dniu rejestracji spełniła warunki uznania za osobę bezrobotną, natomiast nie spełnia wymogów do przyznania prawa do zasiłku.

- Decyzję Nr 406/5/03 z dnia 14.05.2003 r., w której orzeczono o utracie przez Panią Agnieszkę Karinę Zdancewicz statusu osoby bezrobotnej z dniem 1.05.2003 r. z powodu przyznania jednorazowo środków z FP na podjęcie działalności gospodarczej.Kontrolujące wskazały, iż zgodnie z art. 13 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu  ( Dz. U. z 2001 r. Nr 6 , poz. 56 z późn. zm. ) należało wydać decyzję pozbawiającą Panią Agnieszkę Karinę Zdancewicz statusu osoby bezrobotnej z dniem 9.12.2002 r. , tj. z dniem przekazania środków z FP na podjęcie działalności gospodarczej .

            Z  kontrolowanych akt wynika, że pożyczka w kwocie 40 000 zł została udzielona na podstawie umowy Nr 5/2002 zawartej w dniu 5.12.2002 r. , w której określono zasady wykorzystania pożyczki, warunki spłaty udzielonej pożyczki, sposób zabezpieczenia spłat oraz warunki umorzenia udzielonej pożyczki. Z Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wynika, iż Pani Agnieszka Karina Zdancewicz działalność gospodarczą rozpoczęła z dniem 8.05.2003 r. W trakcie spłacania pożyczki Urząd w dniach 6.10.2003 r. oraz 1.08.2005 r. przeprowadzał kontrole w miejscu prowadzenia działalności przez pożyczkobiorcę w zakresie prawidłowości wykonywania warunków Umowy pożyczki Nr 5/2002, stwierdzając każdorazowo wykorzystanie pożyczki zgodnie z zapisami Umowy.

            Z przedstawionej kontrolującym Karty kontowo-finansowej, dotyczącej konta nr 240/5/02 prowadzonego w Urzędzie dla Pani Agnieszki Kariny Zdancewicz wynika, że pożyczka w kwocie 40 000 zł została przekazana na konto bezrobotnej w dniu 9.12.2002 r. ( nr dowodu-13/XII ), a spłaty ostatniej raty pożyczki dokonano w dniu 9.09.2005 r. /nr dowodu-16/09/.

            Na wniosek Pani Agnieszki Kariny Zdancewicz, złożony w dniu 27.07.2005 r., Urząd,  po stwierdzeniu, że pożyczkobiorca spełnił warunki określone w umowie pożyczki, Decyzją Nr 3/05 z dnia 9.09.2005 r. umorzył kwotę 16 665,00 zł , stanowiącą 41,66 % sumy udzielonej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 otrzymał Dyrektor Powiatowego Urzędu  Pracy w Sejnach.

Jednocześnie Dyrektora Urzędu poinformowano o :

1.przysługującym prawie zgłoszenia zarządzającemu kontrolę pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń - w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu.

2.przysługującym prawie odmowy podpisania  protokołu z kontroli z jednoczesnym obowiązkiem złożenia pisemnych wyjaśnień co do przyczyny odmowy.

 

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

w Sejnach

Jacek Kozakiewicz

 

Przeprowadzający kontrolę :

Elżbieta Czurak - kierownik Oddziału

Ludmiła Borowik - starszy inspektor wojewódzki

 

Główna Księgowa

Krystyna Szumińska

Dnia  29 grudnia 2006 r.

 


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  25.01.2007 12:10:58
Data publikacji:  25.01.2007 12:10:58
Data modyfikacji:  25.01.2007 12:10:58 


Załączniki do informacji:
inf10917_Wystąpienie pokontrolne Sejny.doc [pobierz plik]
Wystąpienie pokontrolne Sejny.doc [pobierz plik]

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl