Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
28147794   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

P R O T O K Ó Ł

P R O T O K Ó Ł

z kontroli doraźnej Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach 63, 18-230 Ciechanowiec, przeprowadzonej w dniu 19.12.2006r.

 

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach jest prowadzony przez powiat wysokomazowiecki. Adres Domu: Kozarze 63, l8-230 Ciechanowiec. Dom przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej jest Pan Mirosław Kierski.

Kontrolę przeprowadziły - Ewa Feszler - kierownik zespołu - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Mieczysława Nartowicz - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia Nr 244 z dnia 18.12.2006r. (PS.VI/EF/0939/244/06), wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Przedmiot kontroli:

Poziom świadczenia wybranych usług bytowych

 

Ustalenia kontroli

W trakcie kontroli sprawdzono:

1) prawo mieszkańców do kontaktów z rodziną.

2) wyposażenie pokoi mieszkalnych.

3) czystość pomieszczeń mieszkalnych.

4) dostępność mieszkańców przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych i napoi.

5) zaopatrzenie mieszkańców w odzież, środki czystości i higieny osobistej.

 

Ad. 1)

W Domu przebywało 114 mieszkańców, w tym 8 osób wyjechało na okres świat do rodzin. Ustalono, że rodzina przed zabraniem mieszkańca uzgadnia z pracownikiem socjalnym czas wyjazdu, okres przez jaki mieszkaniec będzie przebywał poza Domem, kto będzie odpowiedzialny za opiekę nad mieszkańcem. Przed wyjazdem mieszkańca do domu rodzinnego jest on badany przez lekarza w Domu, który stwierdza czy stan zdrowia pozwala na jego wyjazd.

Ponadto ustalono, że osoby mieszkające w pokojach jednoosobowych mogą przyjmować osoby odwiedzające w pokojach mieszkalnych. Natomiast osoby, które mieszkają w pokojach kilkuosobowych spotykają się z osobami odwiedzającymi w pokoju gościnnym, salach dziennego pobytu, chyba że współmieszkaniec wyraża zgodę na takie odwiedziny w pokoju mieszkalnym. W trakcie rozmów z mieszkańcami ustalono, że nikt ich nie pytał czy osoby odwiedzające mogą na czas odwiedzin pozostać w pokoju mieszkalnym.

Ad.2)

Pokoje mieszkalne zostały doposażone w stoliki i krzesła w ilości odpowiedniej do liczby osób mieszkających w pokojach. W kilku pokojach brak było szafek przyłóżkowych.

Ad.3).

Pomieszczenia Domu były czyste, wolne od nieprzyjemnych zapachów.

Ad.4)

W pomieszczeniu kuchenki pomocniczej wymieniono meble kuchenne. W szafkach znajdowały się produkty żywnościowe dla mieszkańców. Ponadto, w kuchence raz w tygodniu odbywają się zajęcia z terapii kulinarnej.

Ad.5)

Ustalono, że osoby bardziej sprawne intelektualnie mają indywidualną odzież, bieliznę oraz środki czystości i higieny osobistej, które znajdują się w szafkach u mieszkańców. Natomiast mieszkańcy mniej sprawni intelektualnie korzystają z odzieży i bielizny przeznaczonej do wspólnego użytkowania.

Dokonano wpisu do książki kontroli DPS pod pozycją 3.

            Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.

            W przypadku, gdy Dyrektor DPS nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole kontroli, może odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, pisemne wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.

Ponadto Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach przysługuje prawo zgłoszenia do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Podpisy kontrolujących

1.                 Ewa Feszler

2.                 Mieczysława Nartowicz

Mirosław Kierski

( podpis Dyrektora)


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  26.01.2007 13:35:45
Data publikacji:  26.01.2007 13:35:45
Data modyfikacji:  26.01.2007 13:38:37 


Załączniki do informacji:
inf10930_Wystąpienie pokontrolne Kozarze.doc [pobierz plik]
Wystąpienie pokontrolne Kozarze.doc [pobierz plik]

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl