Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
28147769   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Wystąpienie pokontrolne
Autorzy: Nina Kościuk,
Białystok, 2004

 

Białystok, 2004. 02.20

PS.I.90110/ 1 /04

                                                                                  Pan

                                                                                  Janusz Kozłowski

                                                                                  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

                                                                                  w Białymstoku

 

 

            Uprzejmie informuję, że w wyniku kontroli Domu Pomocy Społecznej przeprowadzonej w dniach 13-14.01.2004 r. przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w zakresie stopnia realizacji programu naprawczego, struktury zatrudnienia, kwalifikacji zatrudnionych pracowników oraz sposobu podnoszenia przez pracowników kwalifikacji zawodowych w okresie od 01.01.2002 roku do 31.12.2003 roku dokonano następujących ustaleń.

            W okresie objętym kontrolą, zgodnie z programem naprawczym Domu:

-         wybudowano i oddano do użytku trzykondygnacyjny budynek,

-         w budynku zniesiono bariery architektoniczne,

-         pokoje mieszkańców urządzone są zgodnie z obowiązującym standardem,

-         gabinety do rehabilitacji wyposażone są w specjalistyczny sprzęt,

-         zorganizowano i wyposażono w podstawowy sprzęt pracownię plastyczną.

W czasie kontroli stwierdzono, że dostępność mieszkańców na I i na II piętrze do kuchenki pomocniczej jest ograniczona; pomieszczenia te były pozamykane na klucz. Mieszkańcom nie zapewniono też dostępu do podstawowych produktów żywnościowych i napoi. Pozamykane były również podręczne pomieszczenia do prania i suszenia..

Nie wydzielono pomieszczenia na palarnię. Zaplanowana na 2002 rok pracownia gospodarstwa domowego także nie została uruchomiona.

Na dzień kontroli w DPS zatrudnione były 93 osoby w tym 87,75 osób w przeliczeniu na pełne etaty. W dziale opiekunczo-rehabilitacyjnym i terapeutycznym zatrudnionych było 58 osób (w przeliczeniu na pełne etaty 57) co daje wskaźnik zatrudnienia 0,35. W okresie objętym kontrolą w w/w działach zatrudnionych zostało 12 osób.

W trakcie kontroli sprawdzono akta 13 losowo wybranych osób tj. 22,4 % wszystkich pracowników działów: opiekuńczo- rehabilitacyjnego i terapeutycznego. Ustalono, że kwalifikacje pracowników zatrudnionych w Domu określone zostały w regulaminie wynagradzania pracowników zwartym w Zarządzeniu Nr 2/2001 z dnia 15 stycznia 2001 roku (z późn. zm.) dyrektora Domu w sprawie zmian warunków wynagradzania za pracę oraz innych świadczeń związanych z pracą pracowników Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Świerkowa 9. Tabele stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników określa załącznik nr 4 do w/w regulaminu. Ustalono, że określone regulaminem kwalifikacje pracowników poszczególnych są zaniżone w stosunku do wymagań kwalifikacyjnych pracowników, jakie przewiduje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późń. zm.).

            Ponadto stwierdzono, że osoba zatrudniona na stanowisku "masażysty" nie posiada wymaganej regulaminem wynagradzania ukończonej szkoły masażystów.

Pracownicy działów opiekunczo-rehabilitacyjnego i terapeutycznego Domu raz w miesiącu uczestniczą w szkoleniach prowadzonych przez kierowników zespołów według planu szkoleń opracowanego na początku każdego roku kalendarzowego. W/w szkolenia miały głównie charakter medyczny. Zgodnie  z wymaganymi standardami pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego powinni uczestniczyć co najmniej raz na dwa lata w szkoleniach na temat praw mieszkańców oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcem.

Ustosunkowując się do wyjaśnień Dyrektora Domu, zawartych w piśmie z dnia 9.02.2004r. Nr DPS.I-01/01/04, do protokołu kontroli, uprzejmie informuję, iż uwzględniono informacje dotyczące udostępnienia kuchenek pomocniczych dla mieszkańców, warunków sanitarnych, zorganizowania palarni i pracowni gospodarstwa domowego oraz dostosowania wymagań kwalifikacyjnych pracowników w Regulaminie Wynagradzania do obowiązujących przepisów. Nie uwzględniono natomiast wyjaśnień w części dotyczącej zapewnienia mieszkańcom całodobowego dostępu do podstawowych produktów żywnościowych

W związku z powyższym wnoszę o realizację następujących zaleceń:

1)      Zapewnić mieszkańcom dostęp do podstawowych produktów żywnościowych i napoi przez całą dobę - niezwłocznie.

2)      Uregulować zatrudnienie osoby na stanowisku "masażysty" - niezwłocznie.

3)      Organizować co najmniej raz na dwa lata szkoleniach na temat praw mieszkańców oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcem - sukcesywnie.

 

Zgodnie z art. 54d ust. 4 ustawy o pomocy społecznej Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w terminie 30 dni jest obowiązany powiadomić Wojewodę Podlaskiego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

 

Do wiadomości:

Prezydent Miasta Białegostoku

 

                                                                                                              Podpis Dyrektora

                                                                                              Z up. Wojewody Andrzej Kozłowski

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  20.02.2004 00:00:00
Data publikacji:  20.02.2004 00:00:00
Data modyfikacji:  26.02.2004 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl