Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
26335462   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

 

 

Podlaski Urząd Wojewódzki

     w Białymstoku

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

 

Białystok, 4 lipca  2007r.

 NK.III.MK.0932/33/07

Pan

Jan Ludwik Trochimiak

Podlaski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Białymstoku

 

 

Na podstawie art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001r., Nr 80, poz. 872 z późn. zm.) Wydział Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadził w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Białymstoku kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 , poz. 1198 z późn. zm.)

Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole podpisanym przez Pana w dniu 22 czerwca 2007r.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

W Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Białymstoku założono „podmiotową" stronę Biuletynu Informacji Publicznej, na której zamieszczono wszystkie ustawowo określone informacje o charakterze publicznym. Wyznaczono również osoby odpowiedzialne za prowadzenie i aktualizację podmiotowej strony BIP. Ponieważ jednak obowiązków tych nie ustalono w sposób jednolity, należałoby przyjąć jeden ustalony w Inspektoracie wzór powierzenia pracownikom obowiązków w kontrolowanym zakresie.

W siedzibie Inspektoratu wyznaczone zostało miejsce, w którym umożliwiano wgląd do aktów prawnych i dokumentów urzędowych, a na terenie Urzędu zamieszczono w tym zakresie stosowną informację.

Niemniej jednak kontrola wykazała, że Zarządzeniem nr 10/07 Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Białymstoku z dnia 31 maja 2007r. w sprawie określenia wysokości ceny wydruku arkusza aktu normatywnego lub innego aktu prawnego, wydanym na podstawie art. 28a ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz .U z 2007r., Nr 68, poz. 449) - ustalono wysokość pobieranej przez Inspektorat opłaty za „wydruk arkusza aktu normatywnego lub innego aktu prawnego". Zgodnie natomiast z postanowieniami art. 42b ww. ustawy do dnia 1 maja 2008 r. przepisu art. 28a nie stosuje się." Zarządzenie powyższe wydano zatem bez podstawy prawnej.

 

W związku z tym, iż w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Białymstoku nie ustalono żadnym wewnętrznym aktem prawnym regulacji dotyczących organizacji i podziału zadań w zakresie realizacji zapisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, poddaję pod Pana rozwagę podjęcie działań w tym zakresie.

         Informując o powyższym, uprzejmie proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień.

           Jednocześnie informuję, że w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia może Pan zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia w sprawie zawartych w nim ocen i uwag. W przypadku nieskorzystania z tej możliwości, proszę o poinformowanie mnie w ciągu 30 dni o sposobie wykorzystania uwag i wniosków pokontrolnych i podjętych działaniach w celu usunięcia uchybień lub o przyczynach niepodjęcia takich działań.

Z up. Wojewody Podlaskiego

Kierownik Biura Prawnego

/-/ Grażyna Klimowicz


Publikator: Agnieszka Wiśniewska Data utworzenia:  13.07.2007 08:42:39
Data publikacji:  13.07.2007 08:42:00
Data modyfikacji:  13.07.2007 08:42:39 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl