Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
26335245   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

 

Protokół

kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku,

zwanym w dalszej części protokołu „Inspektoratem"

15-404 Białystok, ul. Młynowa 21,

jednostka nadrzędna : Główny Inspektor Inspekcji Handlowej

Regon :  000136805, NIP : 966-05-90-544

 

Kontrolę w dniu 28 czerwca 2007r. przeprowadziła Monika Kondratowicz starszy inspektor w Oddziale Kontroli Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia do kontroli nr 34/07 z dnia 18 czerwca 2007r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli PUW w Białymstoku.

Tematem kontroli przeprowadzonej w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Białymstoku, zwanym w dalszej części protokołu Inspektoratem było przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

W trakcie kontroli zbadano :

 • 1) organizację dostępu do informacji publicznej w Inspektoracie,
 • 2) udostępnianie informacji publicznej na pisemny wniosek zainteresowanych,
 • 3) postępowanie w sprawach skarg na postępowanie o udostępnienie informacji publicznej,
 • 4) wyłączenia jawności w postępowaniu o udostępnianie informacji publicznej.

Podlaskim Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Handlowej w Białymstoku od dnia 1 maja 2003roku jest Pan Jan Ludwik Trochimiak

Zastępcą Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej jest Pani Helena Łazowska.

W czasie kontroli wyjaśnień udzielał :

Pan Witalis Kobus - Naczelnik Wydziału Prawno-Organizacyjnego

 

1.Organizacja dostępu do informacji publicznej.

W badanym okresie strukturę organizacyjną oraz zadania komórek organizacyjnych Inspektoratu regulował Regulamin organizacyjny wprowadzony zarządzeniem Nr 186/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 29 września 2005r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku.

Ww. Regulamin ani inne wewnętrzne akt prawne nie zawierały regulacji dotyczących organizacji i podziału zadań w zakresie realizacji zapisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W Inspektoracie wyznaczono osobę odpowiedzialną za prowadzenie „podmiotowej" strony Biuletynu Informacji Publicznej. Pismem z dnia 14 marca 2005r. Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Białymstoku upoważnił Pana Karola Wagnera informatyka w Wydziale Prawno-Organizacyjnym do „udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku" oraz pismem z dnia 12 czerwca 2007r. Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Białymstoku upoważnił Pana Karola Wagnera „do dokonania zmian treści informacji publicznych udostępnianych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku".

Ponadto pismem z dnia 15 marca 2005r. Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Białymstoku poinformował Pana Karola Wagnera - informatyka, iż „dokonywanie zmian treści informacji publicznych udostępnianych na stronie BIP WIIH w Białymstoku w zakresie wyników pracy kontrolnej będzie należało do obowiązków Leszka Mironiuka, a w zakresie informacji o stanie spraw do obowiązków Daniela Żuchowskiego.

W zakresie czynności Pana Leszka Leona Mironiuka - starszego inspektora w Wydziale Prawno-Organizacyjnym wprowadzono zapis w pkt. I „Zakres obowiązków" ppkt. 15: „merytoryczna obsługa stron internetowych Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej i współpraca w tym zakresie z administratorem sieci".

Zakres obowiązków Pana Daniela Piotra Żuchowskiego - inspektora w Wydziale Ochrony Konsumentów - nie zamieszczona treści dotyczących dokonywanie zmian treści informacji publicznych udostępnianych na stronie BIP w zakresie informacji o stanie spraw do obowiązków - ustalonych ww. upoważnieniu.

( akta kontroli str.:1-9)

 

2. W Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Białymstoku założono zgodnie z art. 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej podmiotową stronę w Biuletynie Informacji Publicznej. Na stronie tej zamieszczono następujące informacje w postaci „linków" jako menu tematyczne :

 • przedmiot działalności i kompetencje (zadania inspekcji oraz akty prawne stanowiące o tych zadaniach i kompetencjach),
 • organy i osoby sprawujące w nich funkcje (informacja o tym, kto pełni funkcję Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Białymstoku oraz, przyjęciach interesantów w sprawach skarg i wniosków),
 • struktura organizacyjna (opis struktury organizacyjnej oraz statut i regulamin organizacyjny Inspektoratu, zarządzenie w sprawie określenia trybu i zakresu przeprowadzania kontroli wewnętrznej WIIH),
 • majątek ( plan budżetu na 2007r., struktura własnościowa i majątek którym dysponuje Inspektorat),
 • ochrona konsumenta - sposób przyjmowania i załatwiania spraw (poradnictwo prawne i ochrona interesów konsumentów, wytyczne postępowania w sprawach dotyczących polubownego załatwiania sporów konsumenckich, informacje na temat zasad i trybu procedury mediacji, zalecenia Komisji Wspólnot Europejskich, Wzór wniosków konsumenta o wszczęcie procedury mediacji - pusty i wypełniony)
 • informacje o wystąpieniach (pisemne porady prawne, wystąpienia o przeprowadzeniu mediacji, poczta elektroniczna),
 • informacje o wynikach działalności (informacja z wyników kontroli wyrobów pończoszniczych, informacja z wyników kontroli prawidłowości funkcjonowania placówek gastronomicznych typu „pub"  itp.),
 • lista rzeczoznawców
 • rejestry Inspekcji Handlowej ( wymienione rejestry prowadzone w Inspektoracie),
 • Polityka Jakości -ISO
 • ankieta (ankieta badająca wymagania i poziom zadowolenia klienta),
 • dostęp do niepublikowanych informacji publicznych (wniosek o udostępnienie informacji publicznej),
 • ogłoszenia (ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy),
 • inne (udostępniony link do Monitora Polski B),
 • pomoc publiczna,
 • dług publiczny,
 • ciężary publiczne

(akta kontroli str.10-48)

W kontrolowanym okresie, zgodnie z ustnymi wyjaśnieniami Pana Witalisa Kobus - Naczelnika Wydziału Prawno-Organizacyjnego nie było przypadków wyłączenia jawności informacji publicznej.

W Inspektoracie prowadzone są zbiory aktów normatywnych tj.: Dziennik Ustaw i Monitor Polski.

W Inspektoracie zapewniono dostęp do Monitora Polski B poprzez zamieszczenie odpowiedniego linku : http://www.monitorb.cokprm.gov.pl/ na podmiotowej stronie BIP.

W siedzibie Inspektoratu wyznaczono miejsce, w którym umożliwiano wgląd do aktów prawnych i dokumentów urzędowych. Na terenie Urzędu zamieszczono w tym zakresie stosowną informację.

 (kopia ogłoszenia, akta kontroli str.:49)

W Inspektoracie Zarządzeniem nr 10/07 Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Białymstoku z dnia 31 maja 2007r. w sprawie określenia wysokości ceny wydruku arkusza aktu normatywnego lub innego aktu prawnego - ustalono wysokość pobieranej przez Inspektorat opłaty za „wydruk arkusza aktu normatywnego lub innego aktu prawnego".

(zarządzenie, akta kontroli str.: 50)

Zgodnie z postanowieniami art. 42b ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz .U z 2007r., Nr 68, poz. 449) „do dnia 1 maja 2008 r. przepisów art. 15 ust. 3a i ust. 5, art. 20a, art. 20b, art. 28a, art. 28b i art. 42a nie stosuje się."

 

3. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek zainteresowanych.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z postanowieniami art. 10 ust. 1 powinna być udostępniania na „wniosek".

W Inspektoracie opracowano wzór formularza „wniosku o udostępnienie informacji publicznej". Formularz udostępniony jest podmiotowej stronie BIP Urzędu.

(wzór wniosku stanowi akta kontroli str.42)

W kontrolowanym okresie nie wpłynął żaden wniosek.

W kontrolowanym okresie nie wpływały do urzędu skargi na postępowania o udostępnienie informacji publicznej oraz nie było przypadku odmowy udzielenia informacji publicznej ze względu na wyłączenie jawności.

 

Wojewódzki  Inspektor Inspekcji Handlowej w Białymstoku został poinformowany o prawie zgłaszania umotywowanych zastrzeżeń odnośnie ustaleń zawartych w protokole przed podpisaniem protokołu oraz wyjaśnień do stwierdzonych w protokole nieprawidłowości w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden doręczono

Wojewódzkiemu Inspektorowi Inspekcji Handlowej w Białymstoku

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku.

Białystok, 22 czerwca 2007 r.

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Białymstoku

/-/ Jan Ludwik Trochimiak

 

 

Podpis kontrolujących

Starszy Inspektor

/-/ Monika Kondratowicz


Publikator: Agnieszka Wiśniewska Data utworzenia:  13.07.2007 08:44:51
Data publikacji:  12.07.2007 14:11:00
Data modyfikacji:  13.07.2007 08:44:51 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl