Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25328829   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1/A, REGON - 450009892

Wójtem Gminy jest Pan Henryk Wyszyński.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem jest Pani Halina Kostro zatrudniona na czas nieokreślony od 1992 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem:

jest jednostką organizacyjną, utworzoną uchwałą Rady Gminy Nr 20/VI w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 26.06.1992 r.

Kontrolę przeprowadziła:

mgr Elżbieta Chojak - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej PUW w Białymstoku (upoważnienie do kontroli nr PS.VI.0939/131/04 z dnia 13.01.2004 roku).Kontrolę przeprowadzono w dniu 21 stycznia 2004 roku. 

I. Temat kontroli:

Prawidłowość przyznawania świadczeń z pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę.

II. Cel kontroli:

Dokonanie oceny prawidłowości przyznawania i wypłacania wybranych świadczeń pomocy społecznej realizowanych w ramach zadań zleconych gminie.

III. Przedmiotowy zakres kontroli:

Kontrolą objęto rok 2003, skontrolowano następujące zagadnienia:

1.      Realizacja zadań zleconych na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku (Dz. U. z 1998 r., Nr 64, poz. 414 z późn. zm.).

A. art. 27 ust. 1 - zasiłek stały,

B. art. 27 ust. 4 - zasiłek stały wyrównawczy,

C. art. 31 ust. 1 - zasiłek okresowy,

D. art. 31 ust. 6 - macierzyński zasiłek okresowy i jednorazowy.

Ustalenia kontroli:

W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

1.      Realizacja zadań zleconych na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r., Nr 64 poz. 414 z późn zm.).

A. art. 27 ust. 1 - Zasiłek stały - przysługujący osobie zdolnej do pracy, lecz nie pozostającej w zatrudnieniu, ze względu na opiekę nad dzieckiem wymagającej stałej opieki i pielęgnacji.

Od stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. z zasiłku stałego skorzystało 7 osób.

Kontrolujący sprawdził 57 % akt świadczeniobiorców

Pomocy bezzasadnej nie stwierdzono. Osoby korzystające z tej formy pomocy spełniają kryteria określone w art. 27 ust. 1 i 2. Zasiłki przyznano w oparciu o kompletną dokumentację. Wywiady sporządzone są zgodnie z terminem określonym w rozporządzeniu MP i PS z dnia 18.09.2001 r. w sprawie wywiadów (Dz. U. Nr 114, poz. 1120), dochody rodzin wyliczano w oparciu o właściwe zaświadczenia. Świadczenia waloryzowano zgodnie z art. 35a ustawy o pomocy społecznej.

Decyzje przyznające zasiłek stały zostały wydane w terminie określonym przez kpa i zawierają wszystkie elementy określone w art. 107 kpa oraz klauzulę o waloryzacji zgodnie z art. 35 a ustawy o pomocy społecznej i termin wypłaty świadczeń.

Przykłady rodzin korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Kontrolujący sprawdził listy wypłat zasiłków stałych za miesiąc styczeń 2003 r., za kwiecień 2003 r., za sierpień 2003 r., za październik 2003 r., za grudzień 2003 r. Listy wypłat zgodne są z wydanymi decyzjami.

B. art. 27 ust. 4 - zasiłek stały wyrównawczy.

Od stycznia 2003 roku do grudnia 2003 roku z tej formy pomocy skorzystało 5 osób. Z zasiłku stałego wyrównawczego korzystały 2 osoby nie posiadające dochodu, 3 zamieszkujące z rodziną.

Kontrolujący sprawdził 80% akt świadczeniobiorców.

Pomocy bezzasadnej nie stwierdzono. Osoby korzystające z tej formy pomocy spełniają kryteria określone w art. 27 ust. 4.

Zasiłki przyznano w oparciu o kompletną dokumentację i w prawidłowej wysokości.

Wywiady sporządzone są zgodnie z terminem określonym w rozporządzeniu MPiPS z dnia 18.09.2001 r. w sprawie wywiadów (Dz. U. Nr 114, poz. 1120).

Decyzje przyznające zasiłek stały zostały wydane w terminie określonym przez Kpa i zawierają wszystkie elementy określone w art. 101 Kp oraz klauzulę o waloryzacji zgodnie z art. 35a ustawy o pomocy społecznej, termin wypłaty świadczenia i sposób wypłaty.

Przykłady rodzin korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego wyrównawczego stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Kontrolujący sprawdził listy wypłat za miesiąc marzec 2003 r., czerwiec 2003 r., sierpień 2003 r. listopad 2003 r.

Listy wypłat zgodne są z wydanymi decyzjami.

C. art. 31 ust. 1 - zasiłek okresowy.

Z tej formy pomocy w 2003 roku skorzystało 49 osób.

Kontrolujący sprawdził 30 % akt świadczeniobiorców.

Pomocy bezzasadnej nie stwierdzono. Wszystkie rodziny spełniają kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Ponadto występują inne okoliczności warunkujące i potwierdzające zasadność przyznania takiej pomocy np. wielodzietność, bezrobocie, długotrwała choroba. Przeprowadzone wywiady w pełni odzwierciedlają sytuację rodzinną, zdrowotną i materialną. Wnioski załatwiane są terminowo.

Decyzje przyznające zasiłek wydawano w terminie określonym w Kpa i zawierają wszystkie elementy określone w art. 107 Kpa oraz klauzulę o waloryzacji zgodnie z art. 35a ustawy o pomocy społecznej, termin wypłaty świadczenia i sposób wypłaty.

Przykłady rodzin korzystających z pomocy w formie zasiłku okresowego stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Kontrolujący sprawdził listy wypłat za miesiąc styczeń 2003 r., maj 2003 r., sierpień 2003 r. Listy zgodne są z wydanymi decyzjami.

D. art. 31 ust. 6 - macierzyński zasiłek okresowy i jednorazowy macierzyński.

W 2003 roku z macierzyńskiego zasiłku okresowego skorzystało 8 kobiet, z zasiłku jednorazowego macierzyńskiego 7 kobiet.

Kontrolujący sprawdził 50 % akt świadczeniobiorców korzystających z zasiłku okresowego macierzyńskiego i macierzyńskiego jednorazowego.

Pomocy bezzasadnej nie stwierdzono. Wszystkie kobiety spełniają kryteria określone w art. 31 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej.

Przykłady osób korzystających z zasiłku okresowego macierzyńskiego stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Kontrolujący sprawdził listy wypłat za miesiąc styczeń 2003 r., sierpień 2003 r., wrzesień 2003 r., listopad 2003 r. Listy zgodne są z wydanymi decyzjami.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz w dniu 29 stycznia 2004r. przekazano Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem, drugi Wydziałowi Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem poinformowany został o przysługującym mu prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń odnośnie faktów utrwalonych w niniejszym protokole oraz prawie zgłoszenia pisemnych wyjaśnień dotyczących stwierdzonych w protokole nieprawidłowości, w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu.

Po przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Urzędu Gminy pod poz. 1.

                                                                                                                     

Podpisy Kontrolujących

                                                                                                                      Nieczytelny podpis
Elżbieta Chojak

Podpis Kontrolowanego

Nieczytelny podpis Halina Kostro


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2004-02-26 00:00:00
Data publikacji:  2004-02-26 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-02-26 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl