Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
28148283   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa Domu Pomocy Społecznej p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKKI

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej Domu Pomocy Społecznej p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie - przeprowadzonej w dniu 29 stycznia 2004r., REGON 04010283800048

Dom Pomocy Społecznej p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie jest prowadzony przez CARITAS Diecezji Łomżyńskiej na zlecenie powiatu łomżyńskiego. Adres siedziby - 16-080 Tykocin, ul Klasztorna 1.Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie jest ks. Andrzej Stypułkowski.

Kontrolę przeprowadziły - Mieczysława Nartowicz - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Ewa Feszler - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia Nr 138 z dnia 28 stycznia br., wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego - dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przedmiot kontroli:

1/ stopień realizacji programu naprawczego,

2/ struktura zatrudnienia, kwalifikacje zatrudnionych pracowników oraz sposób podnoszenia przez pracowników kwalifikacji zawodowych w okresie od 01.01.2002 r. do 31.12.2003 r.

Wykaz podstawowych aktów prawnych:

1.      Ustawa z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 1998r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.)

2.      Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 82 poz. 929)

3.      Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. (Dz. U. Nr 111, poz.535 z późn. zm.)

4.      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późn. zm.).

Ustalenia kontroli

I.                   Realizacja programu naprawczego.

Dom Pomocy Społecznej w Tykocinie nie spełniał wymaganych standardów w zakresie:

-        likwidacji barier architektonicznych w budynku mieszkalnym,

-        wyposażenia w system przyzywowo - alarmowy,

-        zapewnienia wymaganych pomieszczeń,

-        wyposażenia łazienek w urządzenia ułatwiające samoobsługę osobom niepełnosprawnym,

-        wyżywienia (brak możliwości wyboru posiłków),

-        zatrudnienia pracowników terapeutyczno-opiekuńczych, zgodnie z obowiązującym wskaźnikiem.

W "Programie naprawczym Domu Pomocy Społecznej p.w. Św. Franciszka z Asyżu w celu dostosowania placówki do obowiązujących standardów" zaplanowano w okresie objętym kontrolą wykonanie następujących prac:

1)      w zakresie likwidacji barier architektonicznych:

-         zainstalowanie samobieżnego łazika schodowego - w 2001 r.

-         zamontowanie poręczy na korytarzach i uchwytów w łazienkach - do 2003 r.

2)      w zakresie usług zaspokajających potrzeby bytowe:

-         otwarcie warsztatów gospodarstwa domowego i pomieszczeń do terapii i rehabilitacji w budynkach na terenie posesji Domu - do 2003 r,

-         zagospodarowanie terenu poprzez zasadzenie krzewów i drzew ozdobnych, wybudowanie fontanny i ustawienie ławek - do 2003 r

-         na części placu rekreacyjnego wybudowanie altany - do 2002 r.,

-         modernizację alejek od bramy głównej do budynku Domu - do 2001r.,

-         uruchomienie kuchenki pomocniczej - do 2003 r.

3) w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających:

-           otwarcie sali rehabilitacyjnej i zatrudnienie rehabilitanta - od marca 2001 r.

-           zatrudnienie instruktora terapii zajęciowej - do 2002 r.

-           zatrudnienie pracownika kulturalno-oświatowego oraz psychologa - do 2003 r.

Ad. 1

W trakcie kontroli ustalono, że w Domu nie został zainstalowany łazik samobieżny, którego zamontowanie zaplanowano na rok 2003. Zgodnie z protokołem przyjęcia ustnych wyjaśnień dyrektora Domu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, wynika, że powyższe prace ze względu na brak środków finansowych zaplanowano do 2006r. Na korytarzach Domu zamontowano drewniane poręcze, ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym.

 

Ad. 2

Podczas kontroli ustalono, że z zaplanowanych w programie naprawczym robót w zakresie usług zaspokajających potrzeby bytowe w okresie objętym kontrolą zrealizowano następujące prace:

-       w budynku na zewnątrz Domu otwarto dwa pomieszczenia do terapii. W jednym pokoju zamontowano kominek - tam odbywają się spotkania mieszkańców, rozmowy, gry i zabawy oraz prowadzone są zajęcia integracyjne. W drugim pomieszczeniu z łazienką prowadzone są zajęcia plastyczne oraz inne formy terapii. Wszystkie zajęcia w tym budynku odbywają się w okresie wiosna - jesień

-       w drugim budynku, gdzie zaplanowano zorganizowanie warsztatów gospodarstwa domowego, wyremontowane zostało tylko jedno pomieszczenie przeznaczone na salę rehabilitacyjną, ustawiono w nim stół do pin-ponga. Sala użytkowana także jest w okresie wiosna - jesień. W pozostałych dwóch pomieszczeniach, ze względu na brak środków finansowych nie rozpoczęto żadnych prac remontowych (do 2005 roku ma zostać tam zorganizowana kuchenka pomocnicza).

-       zagospodarowano teren przyległy do Domu poprzez wybudowanie fontanny, ustawienie ławek, zasadzenie drzew i krzewów ozdobnych,

-       na placu z tyłu Domu wybudowano altanę, wyłożono ją polbrukiem. Zgodnie z wyjaśnieniami dyrektora Domu prace wykończeniowe altanki - zamontowanie barierek planowane są do wykonania jeszcze w 2004 roku. W okresie letnim odbywają się tam spotkania integracyjne mieszkańców.

-       rozpoczęto modernizację alejek prowadzących od bramy głównej do budynku Domu. Z wyjaśnień dyrektora Domu wynika, że do wykonania została jeszcze 1/3 długości alejek. Zgodnie z protokołem przyjęcia ustnych wyjaśnień dyrektora Domu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu, zakończenie powyższych prac zaplanowano do 2005 roku.

Zgodnie z protokołami przyjęcia ustnych wyjaśnień dyrektora Domu, ze względu na brak środków finansowych nie wykonano poniższych prac:

-       nie uruchomiono warsztatów gospodarstwa domowego, w tym kuchenki pomocniczej - termin zakończenia prac przeniesiono na rok 2005 - wyjaśnienia dyrektora Domu, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego protokołu,

-       nie zamontowano uchwytów w łazienkach - wyjaśnienia dyrektora Domu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, termin zakończenia prac przeniesiono na rok 2006.

Ad. 3

W trakcie kontroli ustalono, że w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających zgodnie z programem naprawczym uruchomiono salę rehabilitacyjną i zatrudniono rehabilitanta oraz instruktora terapii zajęciowej.

Ze względu na brak środków finansowych nie zostali zatrudnieni psycholog i pracownik kulturalno-oświatowy - wyjaśnienia dyrektora Domu, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Wykonanie tego zadania przesunięto na rok 2006.

II.           Struktura zatrudnienia, kwalifikacje zatrudnionych pracowników oraz sposób podnoszenia przez pracowników kwalifikacji zawodowych.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie strukturę organizacyjną Domu tworzą następujące działy:

-                     medyczno-rehabilitacyjny i świadczeń opiekuńczych,

-                     finansowy i administracyjno-gospodarczy.

Na dzień kontroli w DPS zatrudnione były 19 osób, w tym 18 osób w przeliczeniu na pełne etaty. W dziale medyczno-rehabilitacyjnym i świadczeń opiekuńczych zatrudnionych było 10 osób- lekarz psychiatra, pracownik socjalny, instruktor terapii zajęciowej, pięć pielęgniarek, technik fizjoterapii, pokojowa, ( w przeliczeniu na pełne etaty 9), co daje wskaźnik zatrudnienia 0,36. W okresie objętym kontrolą w w/w dziale zatrudniona została 1 osoba - technik fizjoterapii.

Zarządzenie Nr 4/2001 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie z dnia 1.06.2001r. reguluje zasady wynagradzania pracowników w zakresie: tabeli miesięcznych stawek wynagradzania zasadniczego w poszczególnych kategoriach zaszeregowania i dodatku funkcyjnego określa. Zarządzenie nie określa natomiast wymagań kwalifikacyjnych pracowników DPS. Umowa zawarta w dniu 15 listopada 1997 r. pomiędzy Wojewódzkim Zespołem Pomocy Społecznej w Łomży a Caritas Diecezji Łomżyńskiej, zlecająca prowadzenie i finansowanie Domu oraz aneks zawarty w dniu 11.01.1999r pomiędzy Starostą Łomżyńskim a Caritas Diecezji Łomżyńskiej i Domem Pomocy Społecznej w Tykocinie do niniejszej umowy nie regulują kwestii dotyczącej kwalifikacji pracowników zatrudnionych w Domu.

W trakcie kontroli sprawdzono akta 8 losowo wybranych osób tj. 42.1 % wszystkich pracowników działów Domu - załącznik nr 4:

Jak wynika z przeanalizowanych akt, biorąc pod uwagę ustawę o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, kwalifikacji na zajmowanych stanowiskach nie posiadają następujące osoby:

-        dyrektor Domu; brak wymaganego 3-letniego stażu pracy w pomocy społecznej, brak specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,

-        główna księgowa; wykształcenie średnie, zgodnie z rozporządzeniem osoba zajmująca stanowisko głównej księgowej powinna posiadać wykształcenie wyższe i 7 letni staż pracy,

-        instruktor terapii zajęciowej; brak ukończonej policealnej szkoły odpowiedniej specjalności.

            Ustalono, że w okresie objętym kontrolą 3 osoby podniosły swoje kwalifikacje, i tak:

-        główny księgowy  uczestniczył w szkoleniach z zakresu zamówień publicznych, ubezpieczeń społecznych i Kodeksu pracy,

-        pracownik socjalny ukończył kurs I stopnia dla Terapeutów Zajęciowych.

Szkolenia te sfinansował pracownikom Dom.

Pielęgniarka, we własnym zakresie, ukończyła pedagogikę na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.

Ponadto pracownicy działu opiekuńczo-rehabilitacyjnego i terapeutycznego uczestniczą w szkoleniach prowadzonych przez lekarza i pracownika socjalnego. Ze szkoleń sporządzane są protokoły oraz listy obecności.

W 2002-2003 roku wszyscy pracownicy działu opiekuńczo-rehabilitacyjnego i terapeutycznego uczestniczyli w następujących szkoleniach:

1.      Traktowanie mieszkanek i rozwiązywanie ich problemów.

2.      Funkcjonowanie zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, opracowywanie indywidualnych planów wspierania mieszkańca.

3.      Aktualizacja planów opieki.

Dokonano wpisu do książki kontroli DPS pod pozycją 1/2004.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie. W przypadku, gdy dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie nie zgadza się z ustaleniami pokontrolnymi zawartymi w protokole, może złożyć do Wojewody Podlaskiego w terminie 7 dni od dnia jego podpisania pisemne wyjaśnienia, co od zawartych w protokole ustaleń..

Podpisy kontrolujących

1/ Ewa Feszler

2/ Mieczysława Nartowicz

23.02.2004 r. Ks. mgr Andrzej Stypułkowski

(data i podpis dyrektora Domu)


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  05.03.2004 00:00:00
Data publikacji:  05.03.2004 00:00:00
Data modyfikacji:  05.03.2004 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl