Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Ogłoszenia (zamówienia)
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
34030105   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Informacje niedostępne


Zasady udostępniania informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej .
Powszechność dostępu do informacji publicznej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim realizowana jest poprzez zamieszczenie informacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, w serwisie www Urzędu, poprzez wywieszenie jej w miejscach ogólnie dostępnych w Urzędzie.
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu między innymi z uwagi na ochronę informacji niejawnych, ochronę innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznej regulują przepisy ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
Ponowne wykorzystywanie rozumiane jest, jako wykorzystywanie przez:
- osoby fizyczne,
- osoby prawne,
- jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
informacji sektora publicznego lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych do udostępnienia, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach:
- komercyjnych,
- niekomercyjnych,
- innych niż jej pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.
Chodzi więc o każdy sposób dalszego wykorzystywania informacji publicznej np. w produktach, usługach czy aplikacjach, przez przedsiębiorców, organizacje pozarządowe czy też zainteresowane osoby.
Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
1. Ponowne wykorzystanie informacji udostępnionej na stronie BIP PUW, wymaga zachowania następujących warunków:
1) umieszczenia wzmianki o źródle pochodzenia wykorzystywanej informacji, poprzez wskazanie nazwy: Podlaski Urząd Wojewódzki
w Białymstoku. Jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment ma stanowić część całości, należy zamieścić ją w formie cytatu wraz z przypisem informującym o źródle pochodzenia informacji;
2) wskazania daty jej wytworzenia lub pozyskania;
3) nie modyfikowania informacji.
2. Udostępnianie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, jeżeli informacja:
1) nie została udostępniona na stronie BIP lub na stronie internetowej Urzędu;
2) ma być wykorzystana przez wnioskodawcę na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone;
3) została udostępniona lub przekazana na podstawie odrębnych przepisów określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
3. Podlaski Urząd Wojewódzki, w trybie wnioskowym, określa warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.
4. Urząd ponosi odpowiedzialność wyłącznie za informacje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej PUW, na stronie internetowej Urzędu a także takie które zostały udostępnione stosownie do złożonego wniosku w niezmienionej, oryginalnej formie.
Opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku może jednak nałożyć opłatę za ich przekazanie jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Urząd może uwzględnić koszty przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może jednak przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie. Ww. opłata jest kalkulowana indywidualnie dla każdego wniosku.
Środki odwoławcze
W zakresie nieuregulowanym ustawą o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym, że:
przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl